Brugsvilkår

Gyldig fra 1. maj 2022

Disse brugsvilkår (nærværende "aftale") er en juridisk bindende aftale mellem dig ("du" eller "dig") og Flo Health UK Limited, et firma, der er stiftet i Det Forenede Kongerige ("firmaet", "vi" eller "os"), vedrørende brug af Flo Fem Ⓡ-mobilappen, webstederne (flo.health, app.flo.health og business.flo.health) samt alle relaterede tjenester, funktioner og indhold, der tilbydes af firmaet. Nærværende aftale er ikke indgået med Apple, Inc., nogen af dets datterselskaber, Google, Inc., nogen af dets datterselskaber, eller nogen anden enhed, som måtte gælde.

1. Accept af vilkår

Læs nærværende aftale omhyggeligt igennem. Ved at oprette en konto eller tilgå eller bruge appen, tilkendegiver du, at du accepterer og indvilliger i at være bundet af vilkårene i nærværende aftale. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE APPEN.

Vi kan til hver en tid ændre nærværende aftale. Vi giver dig besked via e-mail, gennem appen eller ved at vise dig en ny version af aftalen, som du skal acceptere, hvis vi foretager ændringer, der påvirker dine rettigheder i væsentlig grad. Din fortsatte brug af appen efter ikrafttrædelsesdatoen for en opdateret version af aftalen, indikerer din accept af den ændrede aftale.

2. Ansvarsfraskrivelse om medicinske tjenester

FIRMAET ER IKKE EN AUTORISERET UDBYDER AF SUNDHEDSTJENESTER, OG APPEN ER IKKE BEREGNET TIL AT ERSTATTE PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING ELLER TIL AT DIAGNOSTICERE, BEHANDLE ELLER HÅNDTERE NOGEN FORM FOR SYGDOM ELLER MEDICINSK TILSTAND ELLER FUNGERE SOM PRÆVENTIONSMETODE ELLERSVANGERSKABSFOREBYGGELSE. KONTAKT EN AUTORISERET LÆGE ELLER ANDEN KVALIFICERET SUNDHEDSPERSON, INDEN DU TRÆFFER BESLUTNINGER ELLER FORANSTALTNINGER, DER KAN PÅVIRKE DIT, DIN FAMILIES ELLER DIT FOSTERS HELBRED OG SIKKERHED. DU BØR ALDRIG SE BORT FRA PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING ELLER VENTE MED AT OPSØGE DEN PÅ GRUND AF NOGET, DU HAR LÆST I FORBINDELSE MED APPEN. KONSULTER ALTID EN SUNDHEDSPERSON, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER VEDRØRENDE DIT HELBRED ELLER DIN TILSTAND, ELLER HVIS DU OPLEVER FORANDRINGER I DIN TILSTAND ELLER DIT HELBRED. HVIS DU TROR, DU OPLEVER EN AKUT KRITISK SITUATION, SKAL DU OMGÅENDE RINGE TIL ALARMCENTRALEN ELLER KONTAKTE NÆRMESTE SKADESTUE.

VI FRASKRIVER OS ANSVAR FOR ENHVER FEJL ELLER UDELADELSE, ELLER FOR UTILSIGTEDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL I DET TILVEJEBRAGTE MATERIALE, SÅVEL SOM FOR ALLE FORMER FOR OVERTRÆDELSE AF NOGEN GÆLDENDE ETISKE ELLER MORALSKE STANDARDER I DIT LOKALSAMFUND FOR SEKSUALUNDERVISNING OG RELATEREDE MATERIALER. INTET I NÆRVÆRENDE AFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER PÅ NOGEN MÅDE VORES ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR DETTE VILLE VÆRE ULOVLIGT.

3. Registrering og berettigelse

Du kan blive bedt om at oprette eller opdatere en konto ("konto") for at anvende appen, og du vil blive bedt om at oplyse visse personoplysninger, som kan inkludere dit navn, din fødselsdato og din e-mailadresse. Disse oplysninger vil blive opbevaret og anvendt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, der kan ses på https://flo.health/da/privatpolitik ("privatlivspolitik"). Du indvilliger i at oplyse korrekt og fuldstændig information til firmaet samt i omgående at opdatere denne information, hvis den ændrer sig.

For at kunne oprette en konto og tilgå appen skal du være fyldt 13 år (16 år i EU) og ikke være udelukket fra at bruge appen i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du er under 18 år, skal din forælder eller værge gennemgå og acceptere vilkårene for denne aftale, og ved at bruge appen bekræfter du, at din forælder eller værge således har gennemgået og accepteret nærværende aftale. Vi forbeholder os retten til efter vort eget skøn at begrænse tilgængeligheden af særligt indhold i appen for brugere under 18 år.

4. Din brug af appen

Alt indhold, du indsender via appen, er underlagt firmaets privatlivspolitik https://flo.health/da/privatpolitik. Hvis du indsender et spørgsmål eller svar, er du eneansvarlig for dine egne meddelelser, konsekvenserne af at slå disse informationer op og din tillid til kommunikation, der findes i de offentlige områder. Firmaet og dets licensgivere er ikke ansvarlige for konsekvenserne af eventuel kommunikation i de offentlige områder. I tilfælde hvor du føler dig truet, eller du tror, en anden kan være i fare, bør du omgående kontakte det lokale politi. Ring omgående til din læge eller til alarmcentralen, hvis du mener, du oplever en medicinsk nødsituation. Som en betingelse for at bruge appen indvilliger du i, at du ikke bruger appen til noget formål, der er forbudt i henhold til nærværende aftale. Du er ansvarlig for al din aktivitet i forbindelse med appen, og du skal overholde alle lokale, statslige, nationale og internationale love og bestemmelser samt alle gældende lovgivningsmæssige krav. Du indvilliger i, at hvis du foretager nogen af de følgende handlinger, vil du i væsentlig grad misligholde nærværende aftale, og du indvilliger i, at du IKKE:

a. videresælger, udlejer, leaser, udlåner, viderelicenserer, distribuerer eller på anden vis overfører rettigheder til appen

b. modificerer, foretager reverse engineering af, dekompilerer eller demonterer appen

c. kopierer, tilpasser, ændrer, modificerer, oversætter eller skaber afledte værker af appen uden forudgående skriftlige tilladelse fra firmaet

d. tillader andre at bruge appen, herunder, men ikke begrænset til delt brug via en netværksforbindelse, undtagen i henhold til nærværende aftales betingelser

e. omgår eller deaktiverer teknologiske funktioner eller foranstaltninger i appen, der har til hensigt at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder

f. bruger appen i et forsøg på, eller sammen med, nogen enhed, program eller tjeneste, der er designet til at omgå teknologiske foranstaltninger, som anvendes til at kontrollere adgang eller rettigheder til en indholdsfil eller andre værker, der er beskyttet af ophavsretslovgivningen i nogen som helst jurisdiktion

g. bruger eller tilgår appen med henblik på at indsamle data på en måde, som anvendes eller kan anvendes af et konkurrerende produkt eller en konkurrerende tjeneste

h. bruger din konto til at reklamere for, anmode om eller udsende nogen form for kommercielle reklamer, inklusive kædebreve, reklamepost eller gentagne beskeder til andre

i. bruger din konto til at deltage i nogen form for ulovlig adfærd

j. uploader eller udsender kommunikation, der overtræder eller krænker en anden parts rettigheder

k. uploader noget form for medie, der indeholder hadefulde, voldelige, anstødelige billeder eller adfærd, obskøne, pornografiske, seksuelt eksplicitte tilkendegivelser eller noget materiale, der kan give anledning til civil- eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende lov eller bestemmelser, eller som på anden vis kan være i konflikt med nærværende aftale og firmaets privatlivspolitik, eller

l. uploader nogen form for materiale, der indeholder softwarevirus eller nogen anden form for computerkode, filer eller programmer, der er teknologisk skadelig, eller som er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, dette websted eller appen.

Enhver sådan forbudt brug medfører øjeblikkelig ophævelse af din licens til at bruge appen.

5. Børns privatliv og aldersbegrænsninger

Vi lægger stor vægt på at værne om børns privatliv.

Vær opmærksom på, at denne app ikke er tiltænkt eller designet til at tiltrække børn under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 13 år.

Hvis du er bosiddende i Det Forenede Kongerige eller EU, skal du være fyldt 16 år for at anvende appen. Undtagen i det omfang, at det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, tillader vi ikke indbyggere under 16 år i Det Forenede Kongerige eller EU at anvende appen. 

Du skal være fyldt 18 år for at bruge visse af appens tjenester (f.eks. visse kurser, indhold eller diskussionsemner i hemmelige chats).  

Hvis du er bekendt med, at nogen ikke efterkommer disse begrænsninger, bedes du kontakte os på support@flo.health, så vi kan træffe foranstaltninger med henblik på at slette eller fjerne vedkommendes konto.

6. Eksportrelateret og økonomisk sanktionskontrol

Softwaren, der understøtter appen, kan være underlagt amerikanske love og forskrifter om kontrol af eksport og reeksport, herunder EAR ("Export Administration Regulations"), der håndhæves af USA's handelsministerium, handelssanktioner og økonomiske sanktioner, der håndhæves af USA's finansministeriums Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), samt International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), som håndhæves af USA's udenrigsministerium (Department of State). Du erklærer og garanterer, at du (1) ikke befinder dig i et land eller en region, som er underlagt et amerikansk handelsforbud, og at du (2) ikke er en afvist part i henhold til ovenstående bestemmelser.

Du accepterer at overholde alle amerikanske og udenlandske eksportlove og bestemmelser for at sikre, at hverken appen eller nogen hertil associerede tekniske data og heller ikke nogen direkte produkter eller produkter, der er afledt af eller baseret på en sådan teknologi, der er modtaget fra Flo i henhold til disse brugsvilkår, eksporteres eller reeksporteres i direkte eller indirekte strid med sådanne love og bestemmelser eller anvendes til ethvert formål, som forbydes af ovennævnte love og bestemmelser.

7. Begrænset licens til appen

Vi bevilger dig en personlig, verdensomspændende, genkaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og anvende appen til personlige og ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med vilkårene i nærværende aftale. Du må ikke kopiere, lagre, ændre, distribuere, transmittere, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, oprette afledte værker fra, overføre eller sælge tekst, grafik, logoer og andre kildeidentificerende symboler, designs, ikoner, billeder eller andre oplysninger, software eller kode, der er erhvervet fra appen, uden forudgående og udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firmaet, som kan tilbageholdes af en hvilken som helst eller ingen grund. Du indvilliger endvidere i ikke at downloade, vise eller anvende indhold på appen, der stilles til rådighed af firmaet eller dets licensgivere i appen, til brug i publikationer, i offentlige forestillinger, på andre websteder end appen til andre kommercielle formål, i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke tilhører firmaet, på nogen anden måde, der kan forårsage forvirring blandt forbrugerne, der underkender eller miskrediterer firmaet og/eller dets licensgivere, der forringer styrken af firmaets eller dets licensgivers ejendom, eller som på anden måde krænker firmaets eller dets licensgiveres intellektuelle ejendomsrettigheder. Du indvilliger endvidere i på ingen anden måde at misbruge indhold, der er offentliggjort af firmaet, eller tredjepartsindhold, der vises i appen.

Alle rettigheder, beføjelser og interesser i og til appen, der ikke er udtrykkeligt bevilget i nærværende aftale, forbeholdes firmaet. Hvis du ønsker at anvende firmaets software, titel, handelsnavn, varemærke, servicemærke, logo, domænenavn og/eller nogen anden identifikation med tydelige varemærkeegenskaber eller andet indhold, der ejes af firmaet, skal du indhente skriftlig tilladelse fra firmaet. Anmodninger om tilladelse kan sendes til support@flo.health.

For at undgå enhver tvivl ejer firmaet al tekst samt alle billeder, fotos, lyd, video og placeringsdata, software, kode og alle andre former for data eller kommunikation, som firmaet skaber og gør tilgængeligt i forbindelse med appen, inklusive, men ikke begrænset til, visuelle grænseflader, interaktive funktioner, grafikker, design, kompilation af brugerindhold (som defineret nedenfor) samt kompilation af aggregerede brugeranmeldelser og alle andre elementer og komponenter i appen, eksklusive brugerindhold (som heri under ét benævnes "firmaets indhold"). Medmindre andet er udtrykkeligt og utvetydigt angivet, giver vi dig ikke nogen udtrykte eller implicitte rettigheder, og alle rettigheder i og til appen og firmaets Indhold bibeholdes af os.

8. Licens til brugerindhold

Appen giver dig mulighed for at indtaste personlige noter, dele dine historier, opslå eller uploade indhold, indsende indhold (inklusive til offentlige områder, som hemmelige chats) og registrere visser oplysninger i appen ("brugerindhold"). Du beholder alle rettigheder til sådant brugerindhold, som du måtte slå op, dele eller registrere i appen.

Når du således stiller dit brugerindhold til rådighed i appen, giver du (a) firmaet en ikke-eksklusiv, overdragelig, viderelicenserbar, verdensomspændende, vederlagsfri licens til at anvende, kopiere, udnytte, ændre, offentliggøre, offentligt fremføre, skabe afledte værker fra, indarbejde i andre værker, forandre, omformatere og distribuere dit brugerindhold i forbindelse med at tilbyde og drive appen og relaterede tjenester og/eller til firmaets salgsfremmende formål (eksempelvis ved at vise det på vores websted, i appen, på sociale medier, på en hvilken som helst hjemmeside eller platform på internettet, som vi anser for at være passende), under hensyntagen til privatlivspolitikken, og (b) du indvilliger i at holde firmaet og dets tilknyttede organisationer, direktører, chefer og medarbejdere skadesløse for alle krav og udgifter, inklusive advokatgebyrer, der stammer fra medierne og/eller din manglende overholdelse af vilkårene i nærværende aftale.

Firmaet forbeholder sig retten til at gennemse alt brugerindhold, inden det indsendes til appen, samt til at fjerne et hvilket som helst indhold eller medie uanset årsag, til enhver tid, uden forudgående advarsel og efter vort eget skøn.

9. Brug sker på eget ansvar

Vores mål er at hjælpe med at gøre visse sundhedsrelaterede oplysninger mere tilgængelige og anvendelige for dig. Appen kan imidlertid ikke garantere sundhedsrelaterede forbedringer og resultater. Din brug af appen og enhver information, prognose eller forslag, der stilles til rådighed i appen, sker på eget ansvar. Vi afgiver ingen erklæringer eller garanti af nogen art vedrørende nøjagtigheden af data, information, vurderinger og prognoser, som vi måtte stille til din rådighed via appen, og du indvilliger i og er indforstået med, at appen ikke er beregnet til at modsvare eller tjene samme formål som et medicinsk eller videnskabeligt udstyr eller en udbyder af sundhedstjenester.

10. Ansvarsfraskrivelse om mindreåriges brug

INFORMATIONEN I APPEN HVERKEN OPFORDRER TIL, TILSKYNDER ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSPORER TIL SEKSUEL ADFÆRD ELLER AKTIVITET BLANDT MINDREÅRIGE OG RETTER IKKE INDHOLDET AF KOMMUNIKATIONEN MOD NOGEN BESTEMT PERSON. AL INFORMATION I APPEN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL ALMENE OPLYSNINGSFORMÅL.

Vi undersøger omhyggeligt materialerne, som vi gør tilgængelige for personer mellem 13 og 17 år via appen, for at undgå upassende eller skadeligt indhold. Vi forstår fuldt ud, at moralske og etiske regler kan variere fra land til land, når det drejer sig om at definere, hvilken information relateret til seksualitet, der er tilgængeligt for mindreårige.

Vi hverken tilsigter eller udgiver eksplicit seksuelt indhold eller indhold, der på anden vis kan anses som skadeligt for mindreårige eller børn i henhold til gældende lovgivning. Vi gør os rimelige bestræbelser på at sikre, at alle materialer, vi tilbyder i appen, udelukkende er faktuelle og videnskabeligt korrekte.

Du bedes være opmærksom på, at individuelle etiske holdninger omkring, hvad der er krænkende eller skadende for mindreårige, kan variere fra de krav til indhold, der kan gøres tilgængeligt for mindreårige i henhold til gældende lovgivning. 

11. Abonnementer

Abonnement på Flo Premium. Mobilapplikationen tilbyder Premium-abonnementet, der giver dig adgang til yderligere funktioner, såsom menstruationsprognoser, der forbedres af videnskabelige algoritmer, personlig indsigt baseret på dine symptomer og din cyklus, værktøjer til at registrere fysiske og følelsesmæssige mønstre samt en fuld sundhedsrapport, som du kan give til din læge. Når du tilgår Flo, indvilliger du i, at dine køb ikke er betinget af levering af eventuelle fremtidige funktionaliteter eller funktioner eller afhænger af mundtlige eller skriftlige offentlige erklæringer og kommentarer fra Flo vedrørende sådanne funktionaliteter eller funktioner. 

Fakturering. Du kan købe Premium-abonnementet direkte fra Flo eller gennem en tredjepart ved på forhånd at betale et abonnementsgebyr plus gældende skatter og afgifter på månedsbasis eller et andet tilbagevendende interval, som du oplyses om forud for dit køb. 

Nogle af vores abonnementer omfatter en prøveperiode, hvor du kan anvende appen i en bestemt periode gratis eller til en reduceret pris ("prøveperiode"). Et abonnement med en prøveperiode fornys automatisk til et betalt abonnement, når din prøveperiode udløber. Hvis du køber adgang til Premium-indholdet eller -tjenesterne gennem en tredjepart, kan der gælde særskilte tredjepartsvilkår og -betingelser i tillæg til nærværende vilkår. Kommunikation vedrørende eventuelle refusioner samt administration af dit abonnement bedes rettet til den pågældende tredjepart. 

Ændringer i priser samt skatter og afgifter. Flo kan fra tid til anden foretage ændringer af Premium-abonnementet, herunder af gebyrer for tilbagevendende abonnementer, og vil informere dig om eventuelle prisændringer på forhånd. Prisændringer træder i kraft ved begyndelsen af den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen, og du tilkendegiver gennem din fortsatte brug af Flo Premium-abonnementet, efter at prisændringen er trådt i kraft, at du har accepteret den nye pris. Hvis du ikke accepterer en eventuel prisændring, kan du afvise ændringen ved at afmelde dig det pågældende Premium-abonnement, før prisændringen træder i kraft.

Afgiftssatser og andre gebyrer er baseret på de satser, der gælder på tidspunktet for din månedlige opkrævning. Disse beløb kan ændre sig over tid i henhold til lokale skattekrav i dit land, din stat, dit område, dit amt eller din by. Enhver ændring i afgiftssatsen pålægges automatisk alt efter de kontooplysninger, du angiver.

Fornyelse og opsigelse. Din betaling til Flo eller den tredjepart, hos hvem du købte Premium-abonnementet, fornyes automatisk ved udgangen af den pågældende abonnementsperiode, medmindre du opsiger dit Premium-abonnement inden udgangen af den på det tidspunkt aktuelle abonnementsperiode. Du skal annullere dit Premium-abonnement eller din prøveversion inden fornyelsen, hvis du vil undgå at blive debiteret for gebyrerne for den næste abonnementsperiode. Hvis du købet dit abonnement via app.flo.health, kan du når som helst annullere fornyelsen af dit Premium-abonnement ved at sende os en e-mail på help@flo.health og angive den e-mailadresse, du anvendte til at registrere din konto på app.flo.health. Hvis du køber dit Premium-abonnement via en tredjepart, kan du til enhver tid opsige dit abonnement hos appudbyderen. Kontakt vores supportteam på help@flo.health, eller klik her for at få instruktioner i, hvordan du opsiger.

12. Hemmelige chats.

Flos hemmelige chats ("hemmelige chats") er en særlig funktion i appen, som giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden om en række forskellige emner relateret til kvinders sundhed og velbefindende. Alle brugerkommentarer i hemmelige chats slås anonymt op. Hvis du sletter din konto, vil dine kommentarer fortsat være synlige for andre brugere af hemmelige chats.

Som bruger af hemmelige chats må du ikke:

 • Opslå uhøflige, chikanerende, fornærmende, provokerende, diskriminerende, intolerante, religiøse, racistiske, politiske, homofobiske, injurierende, ærekrænkende, retsstridige, truende eller stødende kommentarer og udtalelser
 • Opslå fornærmende, stødende, uanstændige, pornografiske, krænkende, seksuelt eksplicitte billeder eller andet materiale (inklusiv links til materialer), der er forbudte i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser, eller som på anden måde kan være i konflikt med nærværende aftale
 • Give medicinsk rådgivning eller udgive dig for at være ansat i sundhedsvæsnet
 • Gøre reklame for nogen produkter eller tjenester
 • Udføre andre forbudte handlinger som defineret i reglerne for hemmelige chats.

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at:

 • Slette alle upassende eller irrelevante kommentarer eller materialer
 • Slette eller modificere kommentarer, der indeholder personlige oplysninger, såsom navne, adresser eller e-mailadresser
 • Begrænse eller nedlægge forbud mod din adgang til hemmelige chats til hver en tid og uden varsel, hvis vi vurderer, at indholdet eller brugen af hemmelige chats er i strid med nærværende aftale
 • Anvende, kopiere, modificere, omrokere, flytte, ændre, offentliggøre, offentligt fremføre og distribuere samtaler, kommentarer og materialer
 • Blokere dine kommentarer af en hvilken som helst grund eller moderere dem i det omfang, som vi mener er passende
 • Deaktivere hemmelige chats til hver en tid og uden forudgående varsel.

Al information, der slås op i hemmelige chats, må hverken opfattes som rådgivning, ordinering af lægemidler eller behandlingsforslag. Hvis du er bekymret for dit helbred, skal du rådføre dig med en praktiserende læge. Husk på, at vores brugere ikke er sundhedsfagligt personale, og at deres anbefalinger ikke alene kan være unøjagtige, men også decideret skadelige for dit helbred og dit velbefindende.

Du kan læse mere om de gældende regler for kommunikation i hemmelige chats i vores regler for hemmelige chats. Reglerne for hemmelige chats er en integreret del af aftalen. Når du accepterer nærværende aftale, accepterer du ligeledes reglerne for hemmelige chats.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN AMERIKANSKE COMMUNICATIONS DECENCY ACT OF 1996), FRASKRIVER FIRMAET SIG ANSVARET FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE KONSEKVENSER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF OPLYSNINGER, LINKS OG MATERIALER, DER ER SLÅET OP AF BRUGERE, EVENTUELLE HANDLINGER ELLER MANGLENDE HANDLINGER FRA BRUGERES SIDE SAMT OVERTRÆDELSER AF GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER.

13. Adgangskoder

Du er ansvarlig for at træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende personer ikke kan få adgang til dine adgangskoder til appen eller kontoen. Det er dit eget ansvar at (1) kontrollere udbredelsen og brugen af brugernavn, skærmnavn og adgangskoder, (2) autorisere, overvåge og kontrollere adgang til og brug af din App-konto og -adgangskode, (3) omgående informere firmaet, hvis du mener, at din konto eller din adgangskode er blevet kompromitteret, eller hvis der er nogen anden grund til, at din adgangskode skal deaktiveres. Send os en e-mail på support@flo.health. Du giver firmaet og alle andre personer eller enheder, der er involveret i appens drift, ret til at overføre, overvåge, hente, opbevare og anvende din information i forbindelse med appens drift. Du anerkender og accepterer endvidere, at appen og kontoen er designet og beregnet til personlig brug på individuel basis, og at du bør ikke dele dine konto- og/eller adgangskodeoplysninger med nogen anden person. Firmaet kan ikke påtage sig og påtager sig ikke noget ansvar for de oplysninger, du indsender, eller din eller tredjeparters brug eller misbrug af oplysninger, der overføres eller modtages som følge af brugen af appen, og kan ikke drages til ansvar for tab, der måtte opstå som følge af uautoriseret brug af din konto eller information, der måtte skyldes din manglende overholdelse af disse regler.

14. Ansvarsfraskivelse vedrørende garanti

Firmaet kontrollerer og driver appen fra forskellige placeringer og fremsætter ingen erklæringer om, at appen er egnet og tilgængelig for brug på alle placeringer. Appen eller visse af dens funktioner vil måske ikke være tilgængelige på din placering eller kan variere på tværs af placeringer.

APPEN LEVERES "SOM DEN ER", "SOM TILGÆNGELIG", OG STILLES TIL RÅDIGHED UDEN HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE BESKYTTELSE AF EJENDOMSRET, KONSTATERING AF, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG UDEN NOGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE RESULTATER ELLER BRUG TIL HANDEL, DER ALLE UDTRYKKELIGT FRASKRIVES, UNDTAGEN I DET OMFANG, LOVEN KRÆVER DET. HVERKEN FIRMAET ELLER NOGEN AF DETS CHEFER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, ASSOCIEREDE SELSKABER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONCØRER ELLER INDHOLDSUDBYDERE GARANTERER, OG HVER AF DEM FRASKRIVER SIG HERMED UDTRYKKELIGT, AT: (A) APPEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGÆNGELIG PÅ ET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER EN BESTEMT PLACERING, (B) EVENTUELLE FEJL OG MANGLER VIL BLIVE RETTET, (C) INDHOLD ELLER SOFTWARE, DER ER TILGÆNGELIGT VIA APPEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, (D) RESULTATERNE AF AT BRUGE APPEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV. EJ HELLER GARANTERES (E) NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, ELLER FULDKOMMENHEDEN AF INDHOLDET, TEKSTEN, BILLEDERNE, SOFTWAREN, GRAFIKKEN ELLER KOMMUNIKATIONEN, DER TILVEJEBRINGES AF TREDJEPARTER I ELLER VIA APPEN, INKLUSIVE I HEMMELIG CHATS. DIN ANVENDELSE AF APPEN SKER PÅ EGET ANSVAR. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ INDIREKTE GARANTIER, SÅ VISSE ELLER ALLE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

15. Begrænsning af erstatningsansvar

I INTET TILFÆLDE HÆFTER FIRMAET ELLER NOGEN AF DETS LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONCØRER ELLER DATAUDBYDERE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, FØLGEMÆSSIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUGSTAB, TAB AF FORTJENESTE, ELLER TAB AF DATA) UANSET OM DET ER HANDLING I KONTRAKT, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE HANDLING (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UAGTSOMHED), RIMELIGHED ELLER ANDET, DER STAMMER FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET TIL BRUGEN ELLER MISBRUGEN AF DENNE APP. I INTET TILFÆLDE SKAL FIRMAETS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER FRA BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APPEN, PÅ NOGEN MÅDE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT TIL FIRMAET FOR AT BRUGE APPEN, ELLER ÉT HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100 USD), HVIS DU IKKE HAR HAFT PLIGT TIL AT BETALE FIRMAET, AFHÆNGIGT AF FORHOLDENE. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. INGEN DELE AF FIRMAET ELLER NOGEN AF DETS LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONCØRER ELLER INDHOLDSUDBYDERE ELLER NOGEN TREDJEPARTER, DER MÅTTE NÆVNES I APPEN, HÆFTER FOR EVENTUELLE PERSONSKADER, HERUNDER DØDSFALD, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MISBRUG AF APPEN.  LOVGIVNINGEN I VISSE STATER/LANDE INDFØRER RESTRIKTIONER PÅ BEGRÆNSNINGEN AF ERSTATNINGSANSVAR. INTET I NÆRVÆRENDE AFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER VORES ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR DETTE VILLE VÆRE I STRID MED LOVEN. HVIS EN BESTEMMELSE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER ANSVAR I ET STØRRE OMFANG END TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL DENNE BESTEMMELSE KUN ANSES FOR AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE VORES ANSVAR I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

16. Brug af mobilenheder

Bemærk, at din mobiludbyders normale takster og gebyrer, såsom besked- og datapriser, stadig gælder, hvis du bruger appen på en mobilenhed.

17. Tredjepartstjenester og -links

Appen kan give dig adgang til links til tredjepartswebsteder og -apps, eller andre produkter eller tjenester ("tredjepartstjenester"). Firmaet kontrollerer ikke tredjepartstjenester på nogen måde, og firmaet er derfor ikke ansvarligt for sådanne tredjepartstjenesters privatlivspraksisser og påtager sig intet ansvar i forbindelse med sådanne tredjepartstjenester. Din brug af links til eller anvendelse af tredjepartstjenester ud over appen sker på egen risiko. Firmaets medtagelse af links til tredjepartstjenester indebærer ikke nogen godkendelse af nogen art fra firmaets side af det materiale, der findes på eller er tilknyttet sådanne tredjepartstjenester, og bør ikke betragtes som sådan af nogen bruger af appen. Firmaet fraskriver sig ethvert ansvar for de tilbudte produkter eller tjenester eller tilvejebragte oplysninger fra eventuelle tredjepartstjenester. Du skal selv træffe passende foranstaltninger med henblik på at vurdere, om adgang til en tredjepartstjeneste er passende, herunder at beskytte dine personlige oplysninger og dit privatliv i forbindelse med brug af sådanne tredjepartstjenester samt at overholde relevante aftaler.

Du må ikke linke til vores websteder, app, indhold eller tjenester på en måde, der : (i) er ulovlig, (ii) antyder nogen form for tilknytning til, godkendelse af eller støtte til eller af os, hvor dette ikke foreligger, (iii) skader vores omdømme eller udnytter det eller (iv) er uberettiget.   

18. Din feedback

Vi sætter pris på den feedback, du måtte have om appen. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet anses enhver kommunikation, du sender til os eller offentliggør i app-butikker, for at være indsendt på et ikke-fortroligt grundlag. Du indvilliger i, at vi efter vores eget skøn kan beslutte os for at offentliggøre sådant indhold. Du indvilliger i at give os tilladelse til at gøre brug af sådant indhold gratis samt til at revidere, modificere, justere og ændre det kontekstuelt eller foretage andre ændringer, som vi i hvert tilfælde måtte finde passende.

19. Rettigheder vedrørende retshåndhævelse

Vi er ikke forpligtede til at overvåge adgangen til eller brugen af appen. Vi forbeholder os dog retten til at gøre dette med henblik på at drive og vedligeholde appen, mens vi sikrer din overholdelse af nærværende aftale og selv overholder de gældende lovmæssige betingelser. Vi kan videregive oplysninger om ulovlig adfærd til retshåndhævende myndigheder og i henhold til gyldige juridiske processer kan vi samarbejde med retshåndhævende myndigheder med henblik på at retsforfølge brugere, der overtræder loven. Vi forbeholder os retten til (men er ikke forpligtede til) at fjerne eller deaktivere ethvert indhold, der er slået op i appen, eller adgang til appen når som helst, i hvert tilfælde uden varsel og efter vores eget skøn, hvis vi efter eget skøn vurderer, at dit indhold eller din brug af appen er anstødeligt eller i strid med nærværende aftale.

Vi kan når som helst nægte tjenester, lukke konti og ændre krav til berettigelse.

Firmaet har hverken ansvar eller forpligtelse overfor appens brugere eller nogen anden person eller enhed vedrørende opfyldelse eller manglende opfyldelse af førnævnte aktiviteter.

20. Ændringer i appen

Vi kan til enhver tid og uden forudgående varsel til dig ændre, udvide og forbedre appen. Vi kan også til hver en tid ophøre med at drive hele eller dele af appen eller vælge at deaktivere visse funktioner i appen. Din brug af appen giver dig ikke ret til at kunne gøre krav på appens fortsatte levering eller tilgængelighed. Enhver ændring eller fjernelse af appen eller specifikke funktioner sker efter vores eget og absolutte skøn, og uden løbende forpligtelse eller ansvar over for dig.

21. Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at forsvare og holde firmaet, dets ledere, direktører, medarbejdere, agenter, associerede selskaber, repræsentanter, licensgivere, leverandører, annoncører og indholdsudbydere skadesløse mod alle krav, søgsmål, fordringer, erstatningskrav og forlig, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og revisionsgebyrer, der måtte opstå som følge eller resultat af eller påstås at skyldes din overtrædelse af nærværende aftale.

22. Bilæggelse af tvister

Medmindre andet kræves af ufravigelige love i dit bopælsland, er aftalen (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister/krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem) underlagt lovene i den stat eller det land, der er anført nedenfor, uden hensyn til principper for lovvalg eller lovkonflikt.

HVOR DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE LOVGIVNING, INDVILLIGER DU OG FLO I, AT HVER PART UDELUKKENDE KAN FREMSÆTTE KRAV MOD DEN ANDEN PART SOM INDIVID OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER MEDLEM I ET FOREGIVET KOLLEKTIVT ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Medmindre både du og Flo erklærer jer enige i det modsatte, må ingen voldgiftsmand eller dommer konsolidere mere end én persons krav eller på anden måde lede nogen form for repræsentativt eller kollektivt søgsmål.

Hvis du er bosiddende i et EU-land eller i Det Forenede Kongerige, Schweiz, Norge eller Island, gælder lovene og domstolene i dit sædvanlige bopælsland.

HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA, GÆLDER VOLDGIFTSAFTALEN I NÆRVÆRENDE AFSNIT 22 FOR DIG. LÆS DEN GRUNDIGT IGENNEM.

Voldgiftsaftalen gælder kun for dig, hvis du er bosiddende i USA.

Du kan vælge at træde ud af denne voldgiftsaftale. Hvis du gør dette, kan hverken du eller firmaet forlange, at modparten tager del i en voldgiftsprocedure.

For at træde ud af aftalen skal du skriftligt underrette firmaet med en skrivelse, der datostemples af posten inden for 30 dage fra den dato, hvor du først accepterede nærværende aftale. Skriv til følgende adresse for at træde ud af aftalen:

Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA

Hvis du ikke er bosiddende i USA, og du alligevel forsøger at fremsætte et retskrav mod firmaet i USA, finder denne voldgiftsaftale anvendelse med henblik på at fastslå tærskelspørgsmålet om, hvorvidt afsnit 22 gælder for dig, og alle andre tærskelbestemmelser, herunder bopæl, egnethed til voldgift, værneting og gældende lovgivning.

Firmaet forpligter sig på at deltage i en forbrugervenlig bilæggelse af tvister. Med henblik herpå indeholder nærværende aftale bestemmelser om en todelt proces for personer, der er omfattet af dette afsnit 22: (1) en uformel, direkte forhandling med firmaets kundeserviceteam og om nødvendigt (2) en bindende voldgiftsmægling forestået af American Arbitration Association ("AAA"). Du og firmaet bevarer hver især retten til at søge erstatning i en domstol, som håndterer småkravsprocedurer, som et alternativ til voldgiftsmægling. 

Mindst 30 dage før du indleder en voldgiftsmægling, accepterer du og firmaet hver især at underrette modparten skriftligt om tvisten samt at i god tro forsøge at komme frem til en uformel løsning. Du skal sende din underretning vedrørende tvister til Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA. Firmaet sender sin underretning vedrørende tvister til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto hos firmaet. En underretning om tvisten skal indeholde: partens navn og oplysninger om den foretrukne kontaktmetode, en kort beskrivelse af tvisten samt de fremsatte afhjælpninger. Hver part kan først indlede en voldgiftsmægling, hvis parterne ikke er i stand til at løse tvisten inden for den 30-dages periode ved at indgive et skriftligt krav om voldgift (tilgængelig på www.adr.org) til AAA og tilvejebringe en kopi til modparten som angivet i AAA-reglerne (tilgængelig på  www.adr.org).

Du og firmaet er indbyrdes enige om, at enhver tvist, ethvert krav eller enhver kontrovers, der opstår som følge af eller i forbindelse med nærværende aftale (samlet "tvister"), vil blive afgjort ved bindende individuel voldgift ("voldgiftsaftalen").  Hvis der er en tvist om, hvorvidt denne voldgiftsaftale kan håndhæves eller gælder for vores tvist, accepterer du og firmaet, at det er op til voldgiftsmanden at afgøre denne problemstilling.

Denne voldgiftsaftale vidner om en transaktion i mellemstatslig handel, og den amerikanske føderale voldgiftslov ("Federal Arbitration Act") regulerer al materiel og proceduremæssig fortolkning og håndhævelse af denne bestemmelse. Voldgiften vil blive behandlet af AAA i overensstemmelse med de amerikanske regler for forbrugervoldgift ("Consumer Arbitration Rules") og/eller andre AAA-voldgiftsregler, som AAA anser for at være gældende ("AAA-reglerne"), som er trådt i kraft på det pågældende tidspunkt, undtagen som ændret her. AAA-reglerne er tilgængelige på www.adr.org. For at indlede en voldgiftsmægling skal et udfyldt, skriftligt krav (tilgængeligt på www.adr.org) indgives til AAA samt tilvejebringes til modparten som angivet i AAA-reglerne. 

Med henblik på at gøre voldgiftsmæglingen så praktisk som muligt for dig accepterer firmaet, at enhver nødvendig voldgiftshøring efter din vurdering kan gennemføres: (a) i det amerikanske amt, hvor du er bosiddende, (b) i New Castle County, (c) pr. telefon- eller videokonference, eller (d) hvis alle parter indvilliger, ved udelukkende at indsende dokumenter til voldgiftsmanden.

Dine voldgiftsgebyrer samt din andel af voldgiftsmandens vederlag er underlagt AAA-reglerne og, hvor det er relevant, begrænset af AAA-forbrugerreglerne. Hvis voldgiftsmanden konstaterer, at sådanne omkostninger er urimeligt store, afholdes alle voldgiftsgebyrer og -omkostninger af firmaet. Hver part kan anmode om, at voldgiftsmanden tilkender advokatsalærer og -omkostninger, hvis den ene part kan bevise, at modparten har fremsat et krav, modkrav eller forsvar, der er uden hjemmel i faktisk eller retlig henseende, er fremlagt i ond tro eller med henblik på chikane eller på anden måde er useriøst som tilladt i henhold til gældende lovgivning samt AAA-reglerne.

Voldgiftsmandens afgørelse vil omfatte de væsentlige resultater og konklusioner, hvorpå voldgiftsmanden baserede kendelsen. Afgørelsen om voldgiftskendelsen kan indbringes for enhver domstol med behørig kompetence. Voldgiftsmanden kan tilkende enhver afhjælpning, der er tilladt i henhold til loven eller AAA-reglerne, men der kan kun tildeles en konstaterende dom eller udstedes et forbud på individuelt grundlag og kun i det omfang, det er nødvendigt for at tildele den afhjælpning, som i henhold til sagsøgerens individuelle krav er berettiget.

Ingen kollektive søgsmål ("class actions") eller repræsentative retsprocesser. Du og firmaet anerkender og indvilliger i, at vi, i det maksimale omfang loven tillader det, hver især giver afkald på retten til at deltage som sagsøger eller medlem i et foregivet kollektivt søgsmål, en kollektiv voldgiftsmægling, et generelt søgsmål forestået af privat advokat eller enhver anden repræsentativ eller konsolideret procedure. Medmindre vi skriftligt når frem til enighed om dette, må voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end én parts krav og må ikke på anden vis pådømme nogen form for kollektiv eller repræsentativ proces. Hvis der foreligger en endelig retsafgørelse om, at gældende lov udelukker håndhævelse af det afkald, der er indeholdt i dette afsnit med hensyn til et hvilket som helst krav, søgsmålsgrundlag eller fordret retsmiddel, vil det pågældende krav, søgsmålsgrundlag eller fordrede retsmiddel, og udelukkende det pågældende krav, søgsmålsgrundlag eller fordrede retsmiddel, blive adskilt fra nærværende aftale om voldgiftsmægling og vil blive indbragt for en kompetent domstol. I tilfælde af at et krav, søgsmålsgrundlag eller fordret retsmiddel adskilles i henhold til dette afsnit, accepterer du og vi, at kravene, søgsmålsgrundlagene eller de fordrede retsmidler, der ikke er underlagt voldgift, udsættes, indtil alle krav, søgsmålsgrundlag og fordrede retsmidler, der kan underlægges voldgiftsmægling, er blevet løst af voldgiftsmanden.

Hvis firmaet ændrer dette afsnit 22 efter den dato, hvor du sidst accepterede nærværende aftale (eller accepterede eventuelle efterfølgende ændringer af nærværende aftale), kan du afvise den pågældende ændring ved at sende os skriftlig meddelelse herom (herunder via e-mail) inden for 30 dage efter ændringens ikrafttrædelsesdato. Din afvisning af en ny ændring ophæver eller ændrer imidlertid ikke dit forudgående samtykke til eventuelle tidligere aftaler om voldgiftsmægling af tvister mellem dig og firmaet (eller dit forudgående samtykke til eventuelle efterfølgende ændringer heraf), som forbliver i kraft og kan håndhæves for så vidt angår enhver tvist mellem dig og firmaet.

Medmindre andet er fastsat i det foregående afsnit skal alle bestemmelser i nærværende aftale efter ophør, som, ifølge deres natur, skulle gælde efter ophøret, gælde efter ophør, herunder, uden begrænsning, alle ejerskabsbestemmelser, ansvarsfraskrivelser vedrørende garanti samt ansvarsbegrænsninger.

Hvis, uanset årsag, en voldgiftsret eller en kompetent domstol konstaterer, at en bestemmelse i nærværende aftale, eller en del deraf, er uden retskraft, håndhæves den pågældende bestemmelse i det maksimal omfang, der er tilladt, med henblik på at effektuere nærværende aftales hensigt, og resten af nærværende aftale forbliver fuldt gyldig. En udskrevet version af denne aftale skal være gyldig i voldgiftsmæssige, juridiske eller administrative sager.

Intet afkald fra firmaet for noget vilkår eller nogen betingelse, der er anført i nærværende aftale, må betragtes som en yderligere eller fortsat afkald af et sådant vilkår eller betingelse, eller et afkald på nogen andre vilkår eller betingelser, og firmaets manglende fastholdelse af en rettighed eller bestemmelse i medfør af nærværende aftale må ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen bestemmelse i nærværende aftale af en domstol eller et andet kompetent jurisdiktion vurderes som værende ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, uanset årsag, skal en sådan bestemmelse ophæves eller begrænses til et minimum, således at de resterende bestemmelser i nærværende aftale forbliver fuldt gyldige.

23. Procedurer for varsel og nedtagning

Hvis du mener at noget materiale, der er tilgængeligt på eller via appen, krænker din ophavsret, kan du anmode om at få disse materialer (eller adgangen til dem) fjernet fra denne app ved at kontakte firmaet med følgende information:

а. Identifikation af det ophavsbeskyttede værk, som du mener er blevet krænket. Beskriv værket, og inkluder om muligt en kopi af placeringen af en autoriseret version af værket.

b. Identifikation af det angiveligt krænkende værk samt dets placering. Beskriv materialet, og angiv dets URL-adresse eller anden relevant information, der kan hjælpe os med at lokalisere materialet.

c. Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og (hvis tilgængeligt) din e-mailadresse.

d. En erklæring om, at du handler i god tro og ud fra den overbevisning, at brug af det pågældende værk ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, vedkommendes agent eller loven.

e. En erklæring om, at den af dig oplyste information er korrekt, samt en indikation af, at du "på tro og love" er indehaver af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på indehaverens vegne.

f. En underskrift eller elektronisk ækvivalent fra indehaveren af ophavsretten eller dennes autoriserede repræsentant.

For at beskytte ophavsrethavere har firmaet en politik, der under passende omstændigheder muliggør ophævelse af abonnenter og bandlysning af kontoindehavere på appen, der gentagne gange har krænket ophavsretten.

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til nogen dele af appen eller nogen af disse brugsvilkår, har brug for support eller ønsker at fremlægge et krav, kan du kontakte os på support@flo.health.

Flo Health UK Limiteds hjemsted er 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.