Warunki korzystania z usługi

Obowiązują od 1 maja 2022 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi (niniejsza „Umowa”) stanowią umowę prawną pomiędzy Tobą („Ty”) a Flo Health UK Limited, spółką założoną zgodnie z przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa („Spółka”, „my” lub „nas”) w kwestii użytkowania aplikacji mobilnej Flo Fem Ⓡ, stron internetowych (flo.health, app.flo.health oraz business.flo.health) oraz wszystkich powiązanych usług, funkcji i treści oferowanych przez Spółkę. Niniejsza Umowa nie zostaje zawarta z Apple, Inc., Google, Inc., ani z żadnym podmiotem od nich zależnym, ani z żadnym innym podmiotem, który może mieć zastosowanie.

1. Akceptacja Warunków

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową. Tworząc konto lub korzystając z Aplikacji, potwierdzasz, że akceptujesz postanowienia niniejszej Umowy i zgadzasz się ich przestrzegać. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO APLIKACJI ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie. Jeśli wprowadzone zmiany będą w istotny sposób zmieniać Twoje prawa, powiadomimy Cię o tym za pomocą wiadomości e-mail, poprzez Aplikację lub przedstawiając Ci nową wersję Umowy do zatwierdzenia. Kontynuowanie przez Ciebie korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie zaktualizowanej wersji Umowy będzie równoznaczne z akceptacją zmian wprowadzonych w treści Umowy.

2. Zastrzeżenie dotyczące usług medycznych

SPÓŁKA NIE JEST LICENCJONOWANYM DOSTAWCĄ USŁUG MEDYCZNYCH, A APLIKACJA NIE MA NA CELU ZASTĄPIENIA PROFESJONALNEJ PORADY LUB DIAGNOZY LEKARSKIEJ, LECZENIA I TERAPII JAKICHKOLWIEK SCHORZEŃ, ANI SŁUŻENIA JAKO METODA ZAPOBIEGANIA CIĄŻY LUB ANTYKONCEPCJI. PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB DZIAŁAŃ MOGĄCYCH WPŁYWAĆ NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO TWOJE, TWOJEJ RODZINY LUB PŁODU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LICENCJONOWANYM LEKARZEM LUB INNYM WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA. NIGDY NIE LEKCEWAŻ PROFESJONALNEJ PORADY LEKARSKIEJ ANI NIE ZWLEKAJ Z UZYSKANIEM JEJ ZE WZGLĘDU NA INFORMACJE UZYSKANE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI. ZAWSZE KONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH SWOJEGO STANU ZDROWIA LUB W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA WSZELKICH ZMIAN SWOJEGO STANU ZDROWIA. W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ NATYCHMIAST ZADZWOŃ NA POGOTOWIE LUB UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO CZYNNEGO ODDZIAŁU POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BŁĘDY LUB ZANIECHANIA BĄDŹ ZA NIEZAMIERZONE NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE W DOSTARCZANYCH MATERIAŁACH, JAK RÓWNIEŻ ZA NARUSZENIE NORM ETYCZNYCH LUB MORALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TWOJEJ SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH EDUKACJI SEKSUALNEJ I POWIĄZANYCH TREŚCI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE, W PRZYPADKU GDY BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.

3. Rejestracja i wymagania

Zanim zaczniesz korzystać z Aplikacji, możemy Cię poprosić o założenie lub zaktualizowanie konta („Konto”) oraz podanie pewnych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail. Niniejsze dane będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać pod adresem https://flo.health/pl/polityka-prywatnosci („Polityka prywatności”). Zobowiązujesz się dostarczyć Spółce dokładnych i kompletnych danych oraz niezwłocznie aktualizować te dane w razie ich zmian.

Aby założyć Konto i uzyskać dostęp do Aplikacji, musisz mieć ukończone przynajmniej 13 lat (16 lat w UE) i móc korzystać z Aplikacji na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi zapoznać się z warunkami niniejszej Umowy i zaakceptować je. Korzystając z Aplikacji, potwierdzasz, że Twój rodzic lub opiekun zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy i zaakceptował je. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności wybranych treści w Aplikacji dla użytkowników poniżej 18. roku życia, wedle własnego uznania.

4. Korzystanie z Aplikacji

Wszelkie treści udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji podlegają zapisom Polityki prywatności Spółki, dostępnym pod adresem https://flo.health/pl/polityka-prywatnosci. Gdy publikujesz pytanie lub odpowiedź, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, konsekwencje publikowania tych wypowiedzi oraz za swoje działania, podjęte na podstawie publicznie dostępnych informacji. Spółka i jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek wypowiedzi zamieszczanych w obszarach publicznych. Jeśli odczuwasz zagrożenie lub uważasz, że ktoś inny znajduje się w niebezpieczeństwie, natychmiast skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej, natychmiast wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest Twoja zgoda na niewykorzystywanie Aplikacji do żadnego celu, który jest sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie swoje działania w związku z Aplikacją i masz obowiązek przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i regulacji oraz wszelkich właściwych kodeksów prawnych. Zgadzasz się, że podjęcie którejkolwiek z następujących czynności będzie stanowić istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, i w związku z tym ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ:

a. nie odsprzedawać, nie wynajmować, nie dzierżawić, nie wypożyczać Aplikacji, nie udzielać sublicencji na Aplikację, nie rozpowszechniać Aplikacji, ani w żaden inny sposób nie przenosić praw do Aplikacji;

b. nie modyfikować Aplikacji, nie dokonywać inżynierii odwrotnej w odniesieniu do Aplikacji, nie dekompilować ani nie demontować Aplikacji;

c. nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie modyfikować, nie tłumaczyć Aplikacji ani nie tworzyć produktów pochodnych na bazie Aplikacji bez pisemnego upoważnienia Spółki;

d. nie zezwalać innym osobom na korzystanie z Aplikacji, w tym między innymi na wspólne korzystanie z niej za pośrednictwem połączenia sieciowego, chyba że będzie to odbywać się zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

e. nie obchodzić ani nie blokować żadnych funkcji lub środków technicznych w Aplikacji służących ochronie praw własności intelektualnej;

f. nie korzystać z Aplikacji z zamiarem użycia lub w związku z używaniem urządzeń, programów lub usług służących obchodzeniu zabezpieczeń technicznych kontrolujących dostęp do lub chroniących prawa do treści i innych utworów chronionych prawem autorskim bez względu na jurysdykcję;

g. nie używać ani nie uruchamiać Aplikacji w celu kompilacji danych w sposób wykorzystywany lub możliwy do wykorzystania przez konkurencyjny produkt lub usługę;

h. nie wykorzystywać swojego Konta do reklamowania, promowania lub przekazywania jakimkolwiek osobom reklam handlowych, w tym tzw. łańcuszków korespondencji, niechcianych wiadomości e-mail lub korespondencji masowej;

i. nie wykorzystywać swojego Konta do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;

j. nie publikować ani przesyłać żadnych wypowiedzi, które naruszają prawa jakichkolwiek stron;

k. nie przesyłać żadnego rodzaju treści multimedialnych, które zawierają mowę nienawiści, przemoc, obraźliwe obrazy lub zachowania, treści obsceniczne, pornografię, treści o wyraźnie seksualnym charakterze, ani innych materiałów, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością cywilną lub prawną w świetle obowiązujących przepisów prawa lub regulacji bądź mogą być w inny sposób niezgodne z niniejszą Umową i Polityką prywatności Spółki; a także

l. nie przesyłać żadnych materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne fragmenty kodu, pliki lub programy komputerowe, które są złośliwe, szkodliwe pod względem technologicznym bądź służą do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, niniejszej strony internetowej lub Aplikacji.

Każde takie niedozwolone użycie skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem Twojej licencji na korzystanie z Aplikacji.

5. Ochrona prywatności dzieci i ograniczenia wiekowe

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci.

Należy pamiętać, że niniejsza Aplikacja nie jest przeznaczona ani nie została zaprojektowana dla osób poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy danych osobowych dotyczących żadnych osób, które według naszej wiedzy nie ukończyły 13. roku życia.

Jeśli mieszkasz na terenie Zjednoczonego Królestwa lub Unii Europejskiej, musisz mieć ukończone co najmniej 16 lat, aby móc korzystać z Aplikacji. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa nie zezwalamy na korzystanie z Aplikacji osobom poniżej 16. roku życia mieszkającym na terenie Zjednoczonego Królestwa lub Unii Europejskiej. 

Musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat, aby móc korzystać z wybranych funkcji Aplikacji (np. z niektórych kursów, treści lub dyskusji na niektóre tematy w Sekretnych Rozmowach).  

Jeśli posiadasz informacje o osobie, która nie przestrzega rzeczonych ograniczeń, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć kroki w kierunku usunięcia lub zamknięcia konta takiej osoby.

6. Kontrola eksportu i sankcji gospodarczych

Oprogramowanie, które obsługuje Aplikację, może podlegać przepisom prawa i regulacjom Stanów Zjednoczonych dotyczącym eksportu i reeksportu, w tym przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, „EAR”) amerykańskiego Departamentu Handlu, sankcjom handlowym i gospodarczym Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) Departamentu Skarbu oraz Międzynarodowych Przepisów w zakresie Obrotu Bronią (International Traffic in Arms Regulations, „ITAR”) Departamentu Stanu. Oświadczasz i zapewniasz, że (1) nie masz miejsca zamieszkania / siedziby w żadnym kraju ani regionie objętym embargo rządu Stanów Zjednoczonych ani (2) nie znajdujesz się na liście zakazów określonych w regulacjach wymienionych powyżej.

Zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich przepisów prawa i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych i innych państw, aby zapewnić, by ani Aplikacja, dotyczące jej dane techniczne, ani żaden produkt bezpośredni lub produkty wywodzące się z lub bazujące na takiej technologii otrzymane ze strony Flo na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi nie były eksportowane ani reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio w sposób niezgodny z rzeczonymi przepisami prawa i regulacjami, ani nie były używane w jakichkolwiek celach zabronionych przez rzeczone przepisy prawa i regulacje.

7. Ograniczona Licencja na korzystanie z Aplikacji

Udzielamy Ci osobistej, nieograniczonej terytorialnie, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do i korzystanie z Aplikacji dla celów osobistych i niekomercyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Nie możesz kopiować, przechowywać, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, wykonywać, reprodukować, publikować, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek tekstów, grafik, logo i innych symboli identyfikujących źródło, projektów, ikon, obrazów bądź innych informacji oprogramowania lub kodów uzyskanych z Aplikacji, ani też udzielać licencji na wymienione wyżej elementy, a także tworzyć produkty pochodne na ich podstawie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która może zostać wstrzymana z jakiegokolwiek lub bez żadnego powodu. Zobowiązujesz się też nie ściągać, nie przedstawiać ani nie wykorzystywać żadnych treści z Aplikacji, które zostały udostępnione przez Spółkę lub jej licencjodawców oraz zostały umieszczone w Aplikacji, w celu wykorzystania ich w jakichkolwiek publikacjach, pokazach publicznych, na stronach internetowych innych niż Aplikacja, w jakimkolwiek innym celu handlowym, w związku z produktami lub usługami nieoferowanymi przez Spółkę, w jakikolwiek inny sposób, który może wprowadzić konsumentów w błąd, przedstawia w złym świetle lub dyskredytuje Spółkę i/lub jej licencjodawców, osłabia siłę własności Spółki lub jej licencjodawców bądź w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej Spółki lub jej licencjodawców. Zobowiązujesz się także nie wykorzystywać w żaden inny sposób jakichkolwiek treści publikowanych przez Spółkę lub treści osób trzecich, które są publikowane w Aplikacji.

Wszystkie prawa i tytuły własności do Aplikacji oraz korzyści z Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy, zostają zastrzeżone przez Spółkę. Jeśli chcesz korzystać z oprogramowania, tytułu własności, nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego, logo, nazwy domeny i/lub jakiegokolwiek innego identyfikatora noszącego specyficzne cechy marki lub z innych treści stanowiących własność Spółki, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Spółki. Wnioski o wydanie pozwolenia można kierować na adres support@flo.health.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, wszystkie teksty, obrazy, zdjęcia, materiały dźwiękowe, filmy, informacje o lokalizacji, oprogramowania, kody oraz wszelkie inne formy danych lub komunikatów, które Spółka tworzy i udostępnia w związku z Aplikacją, są własnością Spółki, w tym, między innymi, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, grafiki, projekty, kompilacje Treści Użytkowników (zgodnie z definicją poniżej) oraz kompilacje ocen użytkowników, a także inne elementy i części składowe Aplikacji, z wyłączeniem Treści Użytkowników (nazywane w dalszej części Umowy łącznie „Treściami Spółki”). Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie i jednoznacznie określonych w niniejszej Umowie, nie przekazujemy Ci żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw, a wszystkie prawa do Aplikacji i Treści Spółki należą do nas.

8. Prawa do Treści Użytkowników

Aplikacja umożliwia Ci dodawanie osobistych notatek, dzielenie się swoimi historiami, publikowanie i zamieszczanie treści, przesyłanie treści (w tym także do obszarów publicznych Aplikacji, takich jak Sekretne Rozmowy) oraz rejestrowanie niektórych informacji w Aplikacji („Treści Użytkowników”). Zachowujesz wszystkie prawa do Treści Użytkownika, które publikujesz, udostępniasz lub rejestrujesz w Aplikacji.

Zamieszczając swoje Treści Użytkownika w Aplikacji, (a) udzielasz Spółce niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na korzystanie, kopiowanie, użytkowanie, modyfikowanie, publiczne przedstawianie, publiczne odtwarzanie Twoich Treści Użytkownika, tworzenie utworów pochodnych na podstawie Twoich Treści Użytkownika, wykorzystywanie Twoich Treści Użytkownika w innych utworach, zmienianie, przeformatowywanie oraz rozpowszechnianie Twoich Treści Użytkownika w związku z dostarczaniem Aplikacji i powiązanych usług oraz zarządzaniem Aplikacją i powiązanymi usługami i/lub dla celów promocyjnych Spółki (na przykład poprzez wyświetlanie na naszej stronie internetowej, w Aplikacji, w mediach społecznościowych, na dowolnej stronie internetowej lub platformie w Internecie, według naszego uznania) zgodnie z Polityką prywatności; oraz (b) zobowiązujesz się do zabezpieczenia i zwolnienia z odpowiedzialności Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, członków zarządu, członków kadry kierowniczej i pracowników z tytułu wszelkich roszczeń i wydatków, w tym honorariów adwokackich, wynikających z materiałów multimedialnych i/lub nieprzestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji wszelkich Treści Użytkowników przed przesłaniem ich do Aplikacji oraz do usuwania wszelkich treści lub materiałów multimedialnych z dowolnego powodu, w dowolnym terminie, bez wcześniejszego zawiadomienia, wedle własnego uznania.

9. Korzystanie na własne ryzyko

Naszym celem jest ułatwienie Ci dostępu do wartościowych informacji o zdrowiu. Jednakże Aplikacja nie może gwarantować i nie gwarantuje poprawy stanu zdrowia oraz nie ponosi odpowiedzialności za efekty. Korzystasz z Aplikacji i wszelkich informacji, prognoz lub sugestii dostarczanych w Aplikacji na swoje wyłączne ryzyko. Nie składamy żadnych deklaracji ani nie udzielamy żadnych gwarancji w zakresie dokładności danych, informacji, szacunków i prognoz, które możemy Ci dostarczać poprzez Aplikację, a Ty zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Aplikacja nie służy takiemu samemu celowi, co wyroby medyczne, przyrządy naukowe bądź dostawcy usług medycznych.

10. Zastrzeżenie dotyczące używania Aplikacji przez osoby niepełnoletnie

INFORMACJE ZAWARTE W APLIKACJI NIE ZACHĘCAJĄ I NIE NAKŁANIAJĄ DO PRAKTYKOWANIA, ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE PROMUJĄ ZACHOWAŃ ANI CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH ORAZ NIE SĄ SKIEROWANE DO ŻADNEJ KONKRETNEJ OSOBY. WSZELKIE INFORMACJE W APLIKACJI SŁUŻĄ JEDYNIE OGÓLNYM CELOM EDUKACYJNYM.

Dokładnie sprawdzamy materiały, które udostępniamy poprzez Aplikację osobom między 13. a 17. rokiem życia, aby uniknąć przekazywania im jakichkolwiek nieodpowiednich lub szkodliwych treści. W pełni rozumiemy, że zasady moralne i etyczne regulujące zakres informacji na temat seksualności dopuszczalny dla osób niepełnoletnich mogą się różnić w poszczególnych krajach.

Nie zamierzamy publikować ani nie publikujemy treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, ani treści, które w świetle obowiązującego prawa można uznać za szkodliwe dla osób małoletnich lub niepełnoletnich. Dokładamy uzasadnionych starań, aby wszystkie materiały zamieszczane przez nas w Aplikacji zawierały wyłącznie treści oparte na faktach i poparte wiedzą naukową.

Należy pamiętać, że indywidualne poglądy etyczne w zakresie rodzaju treści obraźliwych lub szkodliwych dla osób niepełnoletnich, mogą odbiegać od wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa regulującymi treści, które mogą być udostępniane osobom niepełnoletnim. 

11. Subskrypcje

Subskrypcja Flo Premium. Aplikacja mobilna oferuje subskrypcję Premium, która zapewnia Ci dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak prognozy cyklu menstruacyjnego wspomagane algorytmami analizy danych, informacje spersonalizowane na podstawie Twoich objawów i faz cyklu menstruacyjnego, narzędzia do wykrywania wzorców fizycznych i emocjonalnych, czy pełne raporty na temat stanu zdrowia, które możesz pokazać swojemu lekarzowi. Korzystając z Flo, zgadzasz się, że Twoje zakupy nie są uzależnione od zapewniania jakichkolwiek przyszłych funkcji lub funkcjonalności oraz nie zależą od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych publicznych oświadczeń i komentarzy dokonanych przez Flo w kwestii takich funkcji lub funkcjonalności. 

Płatności. Subskrypcję Premium możesz wykupić bezpośrednio od Flo lub za pośrednictwem osoby trzeciej dokonując z góry płatności za subskrypcję wraz z należnymi podatkami za okres miesięczny lub inny cykliczny odstęp czasu wskazany na stronie przed dokonaniem przez Ciebie zakupu. 

Niektóre z naszych subskrypcji obejmują okres próbny, w trakcie którego możesz bezpłatnie korzystać z aplikacji przez określony czas lub po obniżonej cenie („Okres Próbny”). Subskrypcja z Okresem Próbnym zostanie odnowiona automatycznie po zakończeniu okresu próbnego. Za subskrypcję będą naliczane standardowe opłaty. Jeśli wykupisz dostęp do treści lub usług Premium za pośrednictwem osoby trzeciej, oprócz niniejszych warunków mogą też obowiązywać oddzielne zasady i warunki danej strony trzeciej. W kwestii wszelkich zwrotów kosztów lub zarządzania Twoją subskrypcją prosimy o kontakt z osobą trzecią, u której została wykupiona subskrypcja. 

Zmiany cen i podatków. Flo może każdorazowo dokonywać zmian w subskrypcji Premium, w tym w cyklicznych opłatach za subskrypcję, i będzie Cię informować z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach cen. Zmiany cen będą obowiązywać z początkiem kolejnego okresu subskrypcyjnego następującego po dacie zmiany ceny. Dalsze korzystanie z subskrypcji Flo Premium po zmianie wysokości opłaty za subskrypcję jest jednoznaczne z akceptacją tej zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę ceny, możesz ją odrzucić poprzez rezygnację z odpowiedniej subskrypcji Premium, zanim zacznie obowiązywać nowa cena.

Stawki podatku lub inne opłaty są oparte na stawkach obowiązujących w okresie dokonywania przez Ciebie miesięcznej płatności. Kwoty te mogą ulec zmianie w miarę upływu czasu w zależności od lokalnych wymogów podatkowych w Twoim kraju, stanie, regionie, hrabstwie lub mieście. Wszelkie zmiany stawek podatków zostaną wprowadzone automatycznie na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych dotyczących Twojego konta.

Odnawianie i anulowanie subskrypcji. Płatność dokonywana przez Ciebie na rzecz Flo lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której została wykupiona subskrypcja Premium, zostanie automatycznie odnowiona na koniec danego okresu subskrypcji, chyba że anulujesz swoją subskrypcję Premium przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Aby uniknąć naliczenia opłaty za następny okres subskrypcji Premium, musisz anulować swoją subskrypcję Premium lub Okres Próbny przed ich odnowieniem. Jeśli wykupisz swoją subskrypcję za pośrednictwem app.flo.health, możesz w każdej chwili anulować odnowienie swojej subskrypcji Premium, wysyłając do nas wiadomość na adres help@flo.health, w której podasz adres e-mail użyty do rejestracji konta w app.flo.health. Jeśli wykupisz swoją subskrypcję Premium za pośrednictwem osoby trzeciej, możesz ją anulować w każdej chwili za pośrednictwem dostawcy Aplikacji. Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy pod adresem help@flo.health lub tutaj, aby dowiedzieć się, jak anulować subskrypcję.

12. Sekretne Rozmowy

Sekretne Rozmowy Flo (Sekretne Rozmowy) to specjalna funkcja Aplikacji, która pozwala użytkownikom dyskutować ze sobą na różne tematy związane ze zdrowiem i samopoczuciem kobiet. Wszystkie komentarze użytkowników publikowane w Sekretnych Rozmowach są anonimowe. Jeśli usuniesz swoje konto, Twoje komentarze pozostaną widoczne dla pozostałych użytkowników Sekretnych Rozmów.

Użytkownikom korzystającym z funkcji Sekretnych Rozmów zabrania się:

 • dodawać nieuprzejme, napastliwe, wulgarne, prowokacyjne, dyskryminujące, nietolerancyjne, religijne, rasistowskie, polityczne, homofobiczne, zniesławiające, oszczercze, niezgodne z przepisami prawa, grożące lub obraźliwe komentarze i wypowiedzi;
 • zamieszczać obrazy zawierające treści obraźliwe, obelżywe, obsceniczne, pornograficzne, naruszające prawo, posiadające jednoznacznie seksualny charakter lub wszelkie inne materiały (w tym linki do takich materiałów) zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub niezgodne z warunkami niniejszej Umowy;
 • udzielać jakichkolwiek porad medycznych lub podawać się za pracownika służby zdrowia;
 • reklamować jakiekolwiek produkty lub usługi;
 • wykonywać inne niedozwolone czynności określone w Zasadach Sekretnych Rozmów.

Wedle własnego uznania, zastrzegamy sobie prawo do:

 • usuwania wszelkich nieodpowiednich lub niezwiązanych z danym tematem komentarzy lub materiałów;
 • usuwania lub modyfikowania komentarzy zawierających dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail;
 • ograniczenia lub zakazania dostępu do Sekretnych Rozmów w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jeśli uznamy, że treść lub sposób korzystania z Sekretnych Rozmów stanowi naruszenie warunków niniejszej Umowy;
 • używania, kopiowania, modyfikowania, mieszania, przemieszczania, zmieniania, publicznego przedstawiania, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania dyskusji, komentarzy i materiałów;
 • blokowania Twoich komentarzy z jakichkolwiek powodów lub ich moderowania, jeśli uznamy to za stosowne;
 • wyłączenia Sekretnych Rozmów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Żadne informacje zamieszczane w Sekretnych Rozmowach nie powinny być traktowane jako porady, wydane recepty lub sugestie dotyczące leczenia. Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia, skonsultuj się z licencjonowanym pracownikiem służby zdrowia. Należy wziąć pod uwagę, że nasi użytkownicy nie są pracownikami służby zdrowia i ich zalecenia mogą być nie tylko niedokładne, ale także szkodliwe dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Więcej informacji o zasadach komunikacji odbywającej się w ramach Sekretnych Rozmów znajdziesz w naszych Zasadach Sekretnych Rozmów. Zasady Sekretnych Rozmów stanowią integralną część niniejszej Umowy. Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z akceptacją Zasad Sekretnych Rozmów.

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ZAKRESIE (MIĘDZY INNYMI ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O NORMACH PRZYZWOITOŚCI W TELEKOMUNIKACJI (COMMUNICATIONS DECENCY ACT Z 1996 R.) SPÓŁKA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z INFORMACJI, LINKÓW I MATERIAŁÓW ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, WSZELKICH DZIAŁAŃ I ZANIECHAŃ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ NARUSZEŃ WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI.

13. Hasła

Ponosisz odpowiedzialność za podjęcie wszystkich uzasadnionych kroków w celu zabezpieczenia konta, aby żadna nieupoważniona osoba nie miała dostępu do Twoich haseł czy konta w Aplikacji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za (1) nadzór nad rozpowszechnianiem i wykorzystaniem danych do logowania, nazwy użytkownika i haseł; (2) upoważnianie, monitorowanie i kontrolę dostępu do Twojego konta i hasła w Aplikacji oraz do korzystania z Twojego konta i hasła w Aplikacji; (3) niezwłoczne poinformowanie Spółki, jeśli uważasz, że Twoje konto lub hasło zostało przechwycone, lub jeśli istnieje jakikolwiek inny powód Twojej potrzeby dezaktywowania hasła. Napisz do nas na adres support@flo.health. Udzielasz Spółce i wszystkim pozostałym osobom lub podmiotom zaangażowanym w działanie Aplikacji prawa do przesyłania, monitorowania, wyszukiwania, przechowywania i wykorzystywania Twoich danych w związku z działaniem Aplikacji. Przyjmujesz też do wiadomości i zgadzasz się, że Aplikacja i konto zostały zaprojektowane i przeznaczone do indywidualnego użytku osobistego oraz że nie należy udostępniać danych swojego konta i/lub hasła innym osobom. Spółka nie może przyjąć i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za żadne udostępniane przez Ciebie informacje bądź za wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie przez Ciebie lub osoby trzecie informacji przesyłanych lub otrzymywanych w związku z użytkowaniem Aplikacji. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego użycia Twojego konta w wyniku nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych zasad.

14. Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Spółka kontroluje i obsługuje Aplikację z różnych lokalizacji i nie gwarantuje, że Aplikacja jest odpowiednia lub dostępna we wszystkich lokalizacjach. Aplikacja lub pewne jej funkcje mogą nie być dostępne w Twojej lokalizacji bądź mogą one się różnić w zależności od lokalizacji.

APLIKACJA DOSTARCZANA JEST NA ZASADZIE „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH PRZEZ PRZEBIEG REALIZACJI TRANSAKCJI BĄDŹ UŻYWANIE LUB HANDEL, Z KTÓRYCH TO GWARANCJI WSZYSTKIE ZOSTAJĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE, ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU WYMAGANEGO PRZEZ PRZEPISY PRAWA. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, POŚREDNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, REKLAMODAWCÓW ANI DOSTAWCÓW TREŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI, A KAŻDY Z NICH NINIEJSZYM WYRAŹNIE NIE ZAPEWNIA, ŻE: (A) APLIKACJA BĘDZIE ZABEZPIECZONA LUB DOSTĘPNA W KAŻDYM OKREŚLONYM CZASIE LUB LOKALIZACJI; (B) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; (C) WSZELKIE TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W APLIKACJI LUB POPRZEZ APLIKACJĘ BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; (D) WYNIKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA. LUB ŻE (E) TREŚCI, TEKSTY, OBRAZY, OPROGRAMOWANIE, GRAFIKI LUB KOMUNIKATY POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I DOSTĘPNE W APLIKACJI LUB POPRZEZ APLIKACJĘ, W TYM W SEKRETNYCH ROZMOWACH, SĄ DOKŁADNE, RZETELNE I KOMPLETNE. KORZYSTASZ Z APLIKACJI NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. NIEKTÓRE STANY/KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE GWARANCJI DOROZUMIANEJ, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOJEJ SYTUACJI.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN Z CZŁONKÓW JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, REKLAMODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW DANYCH W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB ZA ODSZKODOWANIE RETORSYJNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH) ZARÓWNO W RAMACH POWÓDZTWA O NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, JAK I O CZYN ZABRONIONY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIE) NA ZASADACH PRAWA SŁUSZNOŚCI LUB NA INNEJ PODSTAWIE, POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ APLIKACJI BĄDŹ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEJ APLIKACJI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY ODPOWIEDNIO KWOT, KTÓRE ZOSTAŁY ZAPŁACONE PRZEZ CIEBIE NA RZECZ SPÓŁKI ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI, LUB KWOTY STU DOLARÓW (100 USD), JEŚLI NIE BYŁO Z TWOJEJ STRONY UPRZEDNIO ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ PŁATNICZYCH WOBEC SPÓŁKI, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOJEJ SYTUACJI. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN Z CZŁONKÓW JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, REKLAMODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW TREŚCI, ANI TEŻ ŻADNA STRONA TRZECIA WYMIENIONA W APLIKACJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA CIAŁA, W TYM ŚMIERĆ, SPOWODOWANE PRZEZ UŻYTKOWANIE LUB NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE PRZEZ CIEBIE APLIKACJI.  PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NARZUCAJĄ OGRANICZENIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH NARUSZAŁOBY TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. W PRZYPADKU, GDY TREŚĆ KTÓREKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ WSKAZUJE NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOPNIU WIĘKSZYM, NIŻ JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, UZNAJE SIĘ, ŻE POSTANOWIENIE TO WYŁĄCZA LUB OGRANICZA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYLKO W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

16. Korzystanie z urządzeń mobilnych

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Aplikacji na urządzeniu mobilnym, nadal będą obowiązywać normalne stawki i opłaty Twojego operatora, takie jak opłaty za wiadomości tekstowe i transmisję danych.

17. Usługi i linki Podmiotów Zewnętrznych

Aplikacja może udostępniać linki prowadzące do stron internetowych, aplikacji bądź innych produktów lub usług podmiotów zewnętrznych („Usługi Podmiotów Zewnętrznych”). Spółka w żaden sposób nie kontroluje Usług Podmiotów Zewnętrznych i w związku z tym Spółka nie jest odpowiedzialna za środki ochrony prywatności stosowane w Usługach Podmiotów Zewnętrznych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Usługami Podmiotów Zewnętrznych. Zamieszczasz linki do wszelkich Usług Podmiotów Zewnętrznych innych niż Aplikacja lub korzystasz z wszelkich Usług Podmiotów Zewnętrznych innych niż Aplikacja na swoje własne ryzyko. Publikowanie przez Spółkę linków do Usług Podmiotów Zewnętrznych nie sugeruje jakiegokolwiek poparcia ze strony Spółki dla materiałów umieszczonych w takich Usługach Podmiotów Zewnętrznych lub powiązanych z nimi Usługach Podmiotów Zewnętrznych, a także nie powinno być uznawane za takie poparcie przez żadnego użytkownika Aplikacji. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za produkty lub usługi oferowane przez jakiekolwiek Usługi Podmiotów Zewnętrznych bądź informacje zawarte w jakichkolwiek Usługach Podmiotów Zewnętrznych. Musisz podjąć odpowiednie kroki, aby ocenić, czy dostęp do Usług Podmiotów Zewnętrznych jest właściwy, w tym także pod względem ochrony Twoich danych osobowych i prywatności podczas korzystania z wszelkich Usług Podmiotów Zewnętrznych oraz przestrzegania obowiązujących umów.

Nie możesz zamieszczać linków do naszych stron internetowych, aplikacji, treści lub usług w sposób: (i) niezgodny z prawem, (ii) sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z nami bądź aprobaty lub poparcia udzielanego z naszej strony, gdy takowe nie istnieje, (iii) szkodzący naszej reputacji lub (iv) nieuczciwy.   

18. Twoje informacje zwrotne

Chętnie przyjmiemy Twoje uwagi i informacje zwrotne dotyczące Aplikacji. Wszelkie komunikaty, które do nas wysyłasz, oraz treści publikowane w sklepach z aplikacjami uznaje się za nieobjęte klauzulą poufności, o ile nie zadeklarowano wyraźnie inaczej. Zgadzasz się, abyśmy mogli decydować o publikowaniu takich treści wedle naszego uznania. Zgadzasz się upoważnić nas do nieodpłatnego korzystania z takich treści, a także do ich korygowania, modyfikowania, dostosowania i zmiany kontekstowej lub wprowadzania wszelkich zmian, jakie uznamy za stosowne.

19. Prawa do egzekwowania postanowień Umowy

Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania dostępu ani sposobu korzystania z Aplikacji. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do robienia tego w celu obsługiwania i konserwacji Aplikacji, zapewnienia przestrzegania przez Ciebie postanowień niniejszej Umowy oraz w celu stosowania się do obowiązujących wymogów prawnych. Możemy zgłosić organom ścigania postępowania niezgodne z przepisami prawa, a w toku prowadzonego ważnego postępowania prawnego możemy współpracować z organami ścigania, aby poddać użytkowników naruszających przepisy prawa postępowaniu karnemu. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do usuwania lub blokowania wszelkich treści publikowanych w Aplikacji lub dostępu do Aplikacji, w dowolnym terminie, w każdym przypadku bez uprzedzenia i wedle naszego uznania, jeśli stwierdzimy wedle naszego uznania, że Twoje treści lub sposób korzystania przez Ciebie z Aplikacji są niewłaściwe lub stanowią naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Możemy w dowolnej chwili odmówić dostarczania usługi, zamknąć Konta i zmienić zasady udostępniania usługi.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec użytkowników Aplikacji bądź jakichkolwiek innych osób lub podmiotów za wykonanie lub niewykonanie wyżej wymienionych czynności.

20. Zmiany w Aplikacji

Aplikacja może być przez nas co pewien czas zmieniana, rozszerzana i ulepszana, bez uprzedniego powiadomienia. Możemy także w dowolnym terminie zaprzestać obsługiwania części lub całości Aplikacji bądź zablokować wybrane funkcje Aplikacji. Korzystanie przez Ciebie z Aplikacji nie uprawnia Cię do wymagania ciągłego działania lub dostępności Aplikacji. Wszelkie modyfikacje lub likwidacja Aplikacji lub dowolnej funkcji będą przeprowadzane wyłącznie według naszego uznania, bez żadnych stałych zobowiązań ani odpowiedzialności wobec Ciebie.

21. Zabezpieczenie

Zobowiązujesz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Spółkę oraz jej kadrę kierowniczą, zarząd, pracowników, pełnomocników, podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców, partnerów, reklamodawców i dostawców treści z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, żądań, zobowiązań i ugód, w tym, między innymi, z tytułu uzasadnionych kosztów prawnych i rachunkowych wynikającymi z lub będącymi skutkiem naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy lub rzekomo wynikające z naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy.

22. Rozwiązywanie sporów

O ile obowiązujące przepisy prawa w Twoim kraju zamieszkania nie stanowią inaczej, Umowa (oraz wszelkie pozaumowne spory/roszczenia wynikające z niej lub z nią związane) podlega przepisom prawa stanu lub kraju wymienionego powyżej, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych.

O ILE POZWALAJĄ NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, TY I FLO POSTANAWIACIE, ŻE KAŻDE Z WAS MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEMU PODMIOTOWI WYŁĄCZNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB JAKO CZŁONEK GRUPY W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W NASTĘPSTWIE POZWU ZBIOROWEGO. O ile zarówno Ty, jak i Flo nie wyrazicie na to zgody, żaden arbiter ani sędzia nie może skonsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby lub w inny sposób przewodzić jakiejkolwiek formie postępowania prowadzonego w następstwie pozwu zbiorowego.

Jeśli jesteś mieszkańcem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej bądź Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem właściwym i właściwością sądową są przepisy prawa i sądy Twojego miejsca stałego zamieszkania.

JEŚLI MIESZKASZ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ZASTOSOWANIE MA UMOWA ARBITRAŻOWA ZAWARTA W ARTYKULE 22 NINIEJSZEJ UMOWY. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.

Niniejsza Umowa Arbitrażowa ma zastosowanie wobec tylko wobec mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Możesz zrezygnować z przystąpienia do niniejszej Umowy Arbitrażowej. Jeśli to zrobisz, ani Ty, ani Spółka nie może wymagać od drugiej strony uczestnictwa w postępowaniu arbitrażowym.

Aby zrezygnować, musisz powiadomić o tym Spółkę na piśmie z datą stempla pocztowego w ciągu 30 dni od daty Twojej pierwszej akceptacji niniejszej Umowy. Pismo należy wysłać na następujący adres:

Flo Health Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA

Jeśli nie mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, a mimo to będziesz próbować wnieść jakiekolwiek roszczenie prawne przeciwko Spółce w Stanach Zjednoczonych, niniejsza Umowa Arbitrażowa będzie miała zastosowanie w odniesieniu do określenia kwestii progowej w zakresie tego, czy Artykuł 22 ma zastosowanie w stosunku do Ciebie, oraz określenia wszelkich innych kwestii progowych, takich jak miejsce zamieszkania, możliwość arbitrażu, właściwość miejscowa i obowiązujące przepisy prawa.

Spółka zobowiązuje się do uczestnictwa w przyjaznym dla konsumenta procesie rozwiązywania sporów. W tym celu niniejsza Umowa przewiduje dwuetapowy proces w przypadku osób, dla których zastosowanie ma Artykuł 22: (1) nieformalna negocjacja prowadzona bezpośrednio z zespołem obsługi klienta Spółki oraz, jeśli będzie to konieczne, (2) wiążące postępowanie arbitrażowe prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association – „AAA”). Zarówno Ty, jak i Spółka zachowujecie prawo do dochodzenia środków prawnych w sądzie ds. drobnych spraw cywilnych jako alternatywy dla postępowania arbitrażowego. 

Zarówno Ty, jak i Spółka zobowiązujecie się, na co najmniej 30 dni przez rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, do powiadomienia w formie pisemnej drugiej strony o sporze i dokonania w dobrej wierze próby negocjacji nieformalnego rozwiązania. Powiadomienie o sporze musi zostać wysłane na adres Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA. Spółka wyśle swoje powiadomienie o sporze na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Spółki. Powiadomienie o sporze musi zawierać: nazwę lub imię i nazwisko danej strony oraz preferowane informacje kontaktowe, krótki opis sporu oraz wskazanie wnioskowanego zadośćuczynienia. Jeśli strony nie są w stanie rozwiązać sporu w ciągu 30 dni, każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe składając Stowarzyszeniu AAA pisemny Wniosek o Postępowanie Arbitrażowe (dostępny pod adresem www.adr.org) i dostarczając kopię drugiej stronie, zgodnie z Zasadami AAA (dostępnymi pod adresem www.adr.org).

Zarówno Ty, jak i Spółka wzajemnie postanawiacie, że wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub związane z niniejszą Umową (nazywane łącznie „Sporami”) będą rozstrzygane w ramach wiążącego indywidualnego postępowania arbitrażowego („Umowa Arbitrażowa”).  Jeśli dochodzi do sporu w kwestii tego, czy niniejsza Umowa Arbitrażowa może zostać wyegzekwowana lub czy ma ona zastosowanie do danego Sporu, zarówno Ty, jak i Spółka postanawiacie, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta przez arbitra.

Niniejsza Umowa Arbitrażowa stanowi dowód transakcji w zakresie handlu międzystanowego, a Ustawa Federalna o Postępowaniu Arbitrażowym (Federal Arbitration Act) reguluje całość materialnej i proceduralnej interpretacji oraz egzekwowanie niniejszego postanowienia. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez AAA zgodnie z Zasadami Konsumenckiego Postępowania Arbitrażowego (Consumer Arbitration Rules) i/lub innymi zasadami postępowania arbitrażowego AAA uznanymi przez AAA za mające zastosowanie („Zasady AAA”), które będą obowiązywać w danej chwili, z wyjątkiem zmian wprowadzonych w treści niniejszej Umowy. Zasady AAA są dostępne pod adresem www.adr.org. Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, należy złożyć w AAA wypełniony pisemny wniosek (dostępny pod adresem www.adr.org) i dostarczyć go drugiej stronie, zgodnie z zasadami AAA. 

Aby uczynić postępowanie arbitrażowe możliwie dogodnym, Spółka postanawia, że wszelkie wymagane posiedzenia w postępowaniach arbitrażowych mogą odbywać się, wedle Twojego uznania: (a) w hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz; (b) w hrabstwie New Castle; (c) za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub wideokonferencji; albo (d) jedynie za przedłożeniem dokumentów arbitrowi, jeśli wszystkie strony wyrażają na to zgodę.

Ponoszone przez Ciebie opłaty arbitrażowe i Twoja część wynagrodzenia arbitra podlegają Zasadom AAA i, w stosownych przypadkach, są ograniczone Zasadami Konsumenckimi AAA („AAA Consumer Rules”). Jeśli takie koszty zostaną uznane przez arbitra za nadmierne, Spółka pokryje wszystkie opłaty i wydatki arbitrażowe. Każda ze stron może złożyć wniosek o zasądzenie przez arbitra honorariów adwokackich i kosztów po udowodnieniu, że druga strona wniosła roszczenie, roszczenie wzajemne lub linię obrony, która jest bezpodstawna pod względem faktycznym lub prawnym, została wniesiona w złej wierze lub w celu nękania bądź jest w inny sposób niepoważna, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa i Zasady AAA.

Decyzja arbitra będzie brała pod uwagę istotne ustalenia i wnioski, na podstawie których arbiter oprze swoje orzeczenie o zasądzeniu. Orzeczenie arbitrażowe może zostać wniesione do dowolnym sądem właściwym. Arbiter może przyznać wszelkie formy zadośćuczynienia dozwolone przez przepisy lub Zasady AAA, ale orzeczenie deklaratoryjne lub zabezpieczenie roszczeń może zostać przyznane tylko na zasadzie indywidualnej i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda.

Zakaz pozwów zbiorowych lub postępowań grupowych Ty i Spółka przyjmujecie do wiadomości i postanawiacie, że, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, obie strony zrzekają się prawa do uczestniczenia jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym postępowaniu sądowym prowadzonym w następstwie pozwu zbiorowego, postępowaniu arbitrażowym prowadzonym w ramach powództwa grupowego, powództwie prywatnym wnoszonym w interesie publicznym ani jakimkolwiek innym postępowaniu prowadzonym przez pełnomocnika lub łącznym. O ile nie wyrazimy na to zgody na piśmie, arbiter nie może skonsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby ani nie może w inny sposób przewodzić jakiejkolwiek formie postępowania prowadzonego w następstwie pozwu zbiorowego. Jeśli wydane zostanie prawomocne ustalenie sądowe stanowiące, że obowiązujące przepisy prawa wykluczają egzekwowanie zrzeczenia się prawa zawartego w niniejszym akapicie w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia, podstawy powództwa lub wnioskowanego środka prawnego, wówczas takie roszczenie, podstawa powództwa lub wnioskowany środek prawny, i tylko takie roszczenie, podstawa powództwa lub wnioskowany środek prawny, zostaną oddzielone od niniejszej umowy arbitrażowej i zostaną wniesione do właściwego sądu. W przypadku gdy roszczenie, podstawa powództwa lub wnioskowany środek prawny zostaje oddzielony zgodnie z niniejszym akapitem, wówczas wspólnie postanawiamy, że dane roszczenia, podstawy powództwa lub wnioskowane środki prawne, które nie podlegają postępowaniu arbitrażowemu, zostaną zawieszone, dopóki wszystkie roszczenia, podstawy powództwa i wnioskowane środki prawne, które podlegają postępowaniu arbitrażowemu, nie zostaną rozwiązane przez arbitra.

Jeśli Spółka zmieni treść niniejszego Artykułu 22 po dacie ostatniego zaakceptowania przez Ciebie treści niniejszej Umowy (lub akceptacji wszelkich późniejszych zmian treści niniejszej Umowy), możesz odrzucić tę zmianę za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego w ciągu 30 dni od wejścia w życie danej zmiany (również za pośrednictwem poczty elektronicznej). Jednakże odrzucenie nowej zmiany nie odwołuje ani nie zmienia Twojej wcześniejszej zgody na wszelkie wcześniejsze umowy o arbitraż jakiegokolwiek Sporu pomiędzy Tobą a Spółką (lub Twojej uprzedniej zgody na wszelkie późniejsze zmiany niniejszej umowy), która pozostanie w mocy i egzekwowalna w kwestii wszelkich Sporów pomiędzy Tobą a Spółką.

Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w poprzednim akapicie, po rozwiązaniu Umowy wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy, w tym m.in. postanowienia dotyczące praw własności, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu trybunał arbitrażowy lub właściwy sąd stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jej części jest niemożliwe do wykonania z dowolnego powodu, wówczas takie postanowienie jest wykonywane w najszerszym dopuszczalnym zakresie, tak aby intencje niniejszej Umowy oraz pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostały w mocy. W postępowaniu arbitrażowym, sądowym lub administracyjnym dopuszcza się posługiwanie drukowaną wersją niniejszej Umowy.

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę prawa z wynikającego z zasad i warunków określonych w niniejszej Umowie nie jest uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwale prawa wynikającego z rzeczonej zasady lub warunku albo zrzeczenie się prawa wynikającego z jakiejkolwiek innej zasady lub warunku, a nieskorzystanie przez Spółkę z prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się rzeczonego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostaje z jakiegokolwiek powodu uznane przez właściwy sąd lub inny właściwy trybunał za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, rzeczone postanowienie zostaje usunięte lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowały pełną moc.

23. Procedura zgłaszania i usuwania treści

Jeśli uważasz, że materiał dostępny w lub za pośrednictwem Aplikacji narusza Twoje prawa autorskie, możesz zażądać usunięcia tych materiałów (lub dostępu do nich) z niniejszej Aplikacji kontaktując się ze Spółką i przedstawiając następujące informacje:

а. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które jest Twoim zdaniem wykorzystywane w sposób bezprawny. Prosimy opisać to dzieło i, jeśli to możliwe, załączyć kopię lub lokalizację autoryzowanej wersji dzieła.

b. Identyfikacja materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, oraz jego lokalizacja. Prosimy opisać ten materiał, a także podać adres URL lub dowolne inne stosowne informacje, które pozwolą nam go zlokalizować.

c. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i (jeśli to możliwe) adres e-mail.

d. Oświadczenie potwierdzające, że działając w dobrej wierze, przypuszczasz, że rozpowszechnianie treści w sposób opisany w skardze odbywa się bez zgody właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika bądź też odbywa się poza granicami dopuszczalnymi przez przepisy prawa.

e. Oświadczenie poświadczające, że przedstawione przez Ciebie informacje są dokładne, oraz wskazujące, że „pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo” oświadczasz, iż jesteś właścicielem praw autorskich lub posiadasz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

f. Podpis lub jego elektroniczny odpowiednik złożony przez właściciela praw autorskich lub jego upoważnionego przedstawiciela.

W celu ochrony praw właścicieli praw autorskich Spółka stosuje politykę rozwiązywania Umowy, w odpowiednich okolicznościach, w przypadku subskrybentów i posiadaczy kont w Aplikacji, którzy wielokrotnie naruszają prawo autorskie.

Pytania i uwagi

W przypadku uwag lub pytań dotyczących jakiegokolwiek elementu Aplikacji lub jakiegokolwiek fragmentu niniejszych Warunków korzystania z usługi, potrzeby uzyskania wsparcia lub roszczeń, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health.

Siedziba Flo Health UK Limited znajduje się pod adresem 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.