Användningsvillkor

Gäller från 12 september 2023.

Dessa villkor inkluderar:

Vi vet att det inte är särskilt intressant att läsa Användarvillkoren och att det är frestande att hoppa över dem, men det är viktigt att fastställa vad du kan vänta dig från oss när du använder Flo-tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

FÖRE ANVÄNDNING.

Läs dessa Villkor. Vi kommer att använda oss av dessa Villkor när vi interagerar med dig. Kontakta oss om du har några frågor – läs mer i avsnittet Frågor, klagomål och kommentarer.

I dessa Användarvillkor definierar vi Flos relation till dig när du interagerar med våra tjänster. Villkoren inkluderar till exempel följande ämnesrubriker:

 

 • Våra förväntningar på dig, där vi fastställer vissa regler för användning av våra tjänster. 
 • Abonnemangs- och faktureringsvillkor, som inkluderar uppsägning, abonnemang, återbetalningar och diverse avgifter. 
 • Det du kan förvänta dig av oss, där vi beskriver hur vi tillhandahåller och utvecklar våra tjänster.
 • Om det uppstår problem eller meningsskiljaktigheter, där vi beskriver hur dessa problem ska lösas. 

Utöver dessa villkor publicerar vi även en flo.health/sv/integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Vi rekommenderar att du läser den för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera din information.

Det är viktigt att du förstår dessa villkor, och du måste godkänna dem för att kunna använda våra tjänster.

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Vilka är vi?
 • När gäller dessa Villkor?
 • Vem kan använda Flo?
 • Appen, Funktioner och Innehåll är inte avsedda för att tillhandahålla medicinska råd, diagnos eller behandling.
 • Registrering och behörighet
 • Din användning av appen
 • Kontroll av export och ekonomiska sanktioner
 • Begränsad licens till appen
 • Licens till användarinnehållet
 • Använd på egen risk
 • Ansvarsfriskrivning vid minderårigas användning
 • Abonnemang och fakturering
 • Lösenord
 • Ansvarsfriskrivning
 • Ansvarsbegränsning
 • Användning av mobila enheter
 • Tjänster och länkar från tredje part
 • Din feedback
 • Rättigheter för verkställande
 • Underhåll och uppdateringar
 • Skadestånd
 • Lösning av tvister och skiljedom
 • Gällande lagstiftning
 • Förfarande för påtalande och avlägsnande
 • Andra bestämmelser
 • Frågor, klagomål och kommentarer

 

01 Introduktion 

1.1. Läs Användarvillkoren (omnämns även som ”Avtalet” eller ”Villkoren”) noggrant. Detta Avtal är ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig och Flo Health UK Limited, med huvudkontor på 27 Old Gloucester Street, London, England, Storbritannien WC1N 3AX. Åtkomst till och användning av Flos produkter och tjänster beror uttryckligen på samtycke till detta Avtal. Om du inte samtycker till dessa Villkor får du inte använda Flo eller dess produkter eller tjänster.

1.2. LÄS NOGGRANT DEN BINDANDE KLAUSULEN OM SKILJEDOM OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 24. DEN PÅVERKAR HUR TVISTER MELLAN DIG OCH FLO SKA LÖSAS OCH INFORMERAR DIG OM DIN RÄTT ATT AVANMÄLA DIG.

OBS! Beroende på var du är boende kan du ha rättigheter enligt tillämplig lokal lagstiftning som inte kan frångås. Inget i detta Avtal begränsar sådana rättigheter enligt sådan lagstiftning.

1.3. Genom att öppna ett konto eller använda appen samtycker du till att vara bunden av villkoren i Avtalet. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÅR DU INTE ANVÄNDA APPEN. 

1.4. Utöver dessa Villkor gäller även följande villkor och utgör en del av ditt kontrakt med oss flo.health/sv/integritetspolicy (”Integritetspolicy”).

1.5. Genom att godkänna detta avtal bekräftar du att du (a) har läst detta Avtal och samtycker till att följa dess villkor och andra villkor som inkluderas genom hänvisning till dem häri, (b) har granskat och samtyckt till Integritetspolicyn och (c) samtycker till att inte använda respektive tjänst eller innehåll för något annat syfte än vad som beskrivs i dessa Villkor.

 

02 Vilka är vi?

2.1. Vi är Flo Health UK Limited, ett företag som är etablerat i Storbritannien med organisationsnummer 12898410. I detta Avtal hänvisar vi till oss själva som ”Flo”, ”Företag”, ”vi” eller ”oss”.

2.2. Flo Health UK Limiteds huvudkontor är 27 Old Gloucester Street, London, England, Storbritannien WC1N 3AX.

 

03 När gäller dessa Villkor?

3.1. Dessa Villkor gäller för all användning av mobilappen Flo Fem Ⓡ (”Appen”), Flos webbplatser (flo.health, app.flo.health o.s.v.) och alla relaterade tjänster, funktioner och innehåll som tillhandahålls av Flo.

*Observera att appen kan listas under ett annat namn beroende på var du befinner dig. En fullständig lista med namn finns här.

 

04 Vem kan använda Flo?

4.1. Du måste vara minst 13 år för att använda Appen och komma åt Flos innehåll (16 för invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien).

4.2. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år (16 för invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien). 

4.3. Vi tillåter inte att personer som är under 13 år använder Appen eller Flo (16 för invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien).

4.4. Vissa av Appens funktioner är begränsade för personer under 18 år.

4.5. Om du känner till någon som inte efterlever dessa begränsningar ber vi dig kontakta oss på support@flo.health så att vi kan vidta åtgärder och radera eller avsluta kontot i fråga.

 

05 Appen, Funktioner och Innehåll är inte avsedda för att tillhandahålla medicinska råd, diagnos eller behandling.

5.1. FÖRETAGET ÄR INTE EN LEGITIMERAD MEDICINSK VÅRDGIVARE OCH APPEN ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER TÄNKT ATT ANVÄNDAS FÖR ATT DIAGNOSTISERA ELLER BEHANDLA SJUKDOMAR ELLER MEDICINSKA TILLSTÅND, ELLER FUNGERA SOM PREVENTIVMEDEL. VÄNLIGEN KONTAKTA LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL INNAN DU FATTAR NÅGRA BESLUT ELLER VIDTAR NÅGRA ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA DIN, DIN FAMILJS ELLER DITT BARNS HÄLSA OCH SÄKERHET. IGNORERA ALDRIG PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING. UNDVIK ÄVEN ATT DRÖJA MED ATT SÖKA MEDICINSK HJÄLP PÅ GRUND AV NÅGOT DU HAR LÄST I SAMBAND MED APPEN. RÅDGÖR ALLTID MED LÄKARE OM DU HAR FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR OM DIN HÄLSA ELLER DITT TILLSTÅND ELLER UPPLEVER FÖRÄNDRINGAR I DITT TILLSTÅND ELLER DIN HÄLSA. OM DU MISSTÄNKER ATT DU BEFINNER DIG I EN MEDICINSK NÖDSITUATION, RING 112 ELLER TA DIG TILL NÄRMASTE ÖPPNA AKUTMOTTAGNING OMEDELBART.

5.2. VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR FEL ELLER UTELÄMNANDEN ELLER FÖR OAVSEDDA TEKNISKA FELAKTIGHETER, TRYCKFEL I DET TILLHANDAHÅLLNA MATERIALET, SAMT BROTT MOT DE ETISKA OCH MORALISKA NORMER SOM GÄLLER I DITT SAMHÄLLE ANGÅENDE SEXUALUNDERVISNING OCH RELATERAT MATERIAL.

5.3. VISSA ÖVERSÄTTNINGAR AV FLOS APP ELLER WEBBPLATS DRIVS AV MASKININLÄRNING OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS. FLO FRÅNSKRIVER SIG ALLA GARANTIER GÄLLANDE ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG.

 

06 Registrering och behörighet

6.1. För att kunna använda appen kan du behöva skapa eller uppdatera ett konto (”Konto”) och vi ber dig att tillhandahålla vissa personuppgifter, t.ex. namn, kön, födelsedatum och e-postadress.

6.2. All information som tillhandahålls när Kontot skapas måste vara korrekt. Du måste snarast uppdatera informationen om den ändras.

6.3. Denna information kommer att förvaras och användas i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar på flo.health/sv/integritetspolicy (”Integritetspolicy”).

6.4. Flo förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra skapa ett Konto eller begränsa tillgängligheten av visst innehåll i Appen till användare under 18 år.

 

07 Din användning av Appen

7.1. Allt innehåll du skickar via appen omfattas av Företagets Integritetspolicy flo.health/sv/integritetspolicy. Om du skickar in en fråga eller ett svar är du ensam ansvarig för de meddelanden du lägger upp och följderna av att lägga upp dem, samt huruvida du förlitar dig på meddelanden i offentliga utrymmen. Företaget och dess licensgivare är inte ansvariga för konsekvenserna av kommunikation i de offentliga utrymmena. Om du känner dig hotad eller tror att någon annan är i fara bör du kontakta polisen omedelbart. Om du tror att du befinner dig i en medicinsk nödsituation ska du kontakta läkare eller ringa 112 omedelbart. Som villkor för att använda appen samtycker du till att inte använda appen för något ändamål som är förbjudet enligt Avtalet. Du ansvarar för all din egen aktivitet i samband med appen och du måste följa alla lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar samt alla gällande regelverk.

7.2. Du är införstådd med att du bryter mot Avtalet om du vidtar någon av dessa åtgärder, och att du ALDRIG FÅR:

7.2.1. Sälja vidare, hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera, distribuera eller på annat sätt överföra rättigheter till Appen.

7.2.2. Modifiera, omvandla, dekompilera eller demontera Appen.

7.2.3. Kopiera, anpassa, ändra, modifiera, översätta eller skapa härledda verk av Appen utan skriftligt godkännande från Företaget.

7.2.4. Tillåta att andra personer använder Appen, bland annat genom delad användning via nätverksanslutning, med undantag för om det sker i enlighet med detta Avtal.

7.2.5. Kringgå eller inaktivera tekniska funktioner eller åtgärder i Appen som är avsedda att skydda immateriella rättigheter.

7.2.6. Använda Appen i ett försök att – eller tillsammans med en enhet, ett program eller en tjänst som är utformad för att – kringgå tekniska åtgärder som används för att kontrollera åtkomst eller rättigheter till en innehållsfil eller annat arbete som skyddas av upphovsrättslagarna oavsett jurisdiktion.

7.2.7. Använda Appen för att kompilera data på ett sätt som används eller kan användas av konkurrerande produkt eller tjänst.

7.2.8. Använda ditt Konto för att annonsera, erbjuda eller skicka kommersiell reklam, bland annat kedjebrev, skräppost eller upprepade meddelanden till någon.

7.2.9. Använda ditt Konto för att delta i olagligt beteende.

7.2.10. Ladda upp eller överföra kommunikation som bryter mot eller kränker någon parts rättighet.

7.2.11. Ladda upp media av något slag som innehåller uttryck för hat, missbruk, stötande bilder eller beteende, obscenitet, pornografi, sexuellt explicit material eller något material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt gällande lagar eller förordningar eller som på annat sätt bryter mot detta Avtal eller Företagets Integritetspolicy.

7.2.12. Ladda upp material som innehåller virus eller annan datakod, skadliga filer eller program som är utformade för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon programvara, den här webbplatsen eller Appen.

7.2.13. Använda förutsedda fertila perioder eller beräknad ägglossning som preventivmedel eller för att bli gravid.

7.2.14. Använda data, innehåll eller funktioner från Appen och webbplatsen för att diagnostisera, behandla eller lindra hälsotillstånd.

All sådan förbjuden användning innebär att ditt tillstånd att använda appen omedelbart upphör. Flo ger dig tillstånd att använda Appen på villkor att du använder den i enlighet med Avtalet. Om du bryter mot dessa Villkor genom förbjuden användning tas tillståndet att använda Appen tillbaka och du kommer inte längre att ha rätt att använda den.

 

08 Kontroll av export och ekonomiska sanktioner

8.1. Programvaran i Appen kan omfattas av lagar och förordningar för export- och återexportkontroll, inklusive Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av det amerikanska handelsdepartementet, handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (”OFAC”) och International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av USA:s utrikesdepartement.

8.2. Du intygar och utfäster att du (1) inte befinner dig i något land eller någon region som omfattas av en regerings embargo och att du (2) inte är obehörig part enligt specifikationerna i reglerna ovan.

8.3. Du samtycker till att följa alla exportlagar och -regler för att säkerställa att varken Appen eller några därtill relaterade tekniska uppgifter eller direkta produkter eller produkter som härleder från eller baseras på sådan teknik som mottagits från Flo enligt dessa Användningsvillkor exporteras eller återexporteras vare sig direkt eller indirekt i strid mot sådana lagar och bestämmelser, eller används i något syfte som är förbjudet enligt dem.

 

09 Begränsad licens till Appen

 9.1. Vi ger dig personlig, global, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda appen för personliga och icke-kommersiella ändamål i enlighet med villkoren i Avtalet. Du får inte kopiera, lagra, modifiera, distribuera, skicka, framföra, återproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon text, grafik eller logotyp eller andra källidentifierande symboler, designer, ikoner, bilder eller annan information, programvara eller kod som du erhållit från appen utan ett föregående skriftligt tillstånd från Företaget, vilket kan återkallas på vilka grunder som helst. Du är även införstådd med att du inte får ladda ner, visa eller använda något innehåll på appen som tillhandahålls av Företaget eller dess licensgivare för användning i publikationer, i allmänna uppträdanden, på webbplatser (förutom appen) för något annat kommersiellt syfte, i samband med produkter eller tjänster som inte tillhör Företaget, på något sätt som kan tänkas orsaka förvirring bland konsumenter, som nedvärderar eller ger Företaget och/eller dess licensgivare dåligt rykte, som försvagar Företagets eller dess licensgivares egendom eller på annat sätt inkräktar på Företagets eller dess licensgivares immateriella rättigheter. Du samtycker dessutom till att på inget annat sätt missbruka något innehåll som publiceras av Företaget eller tredje parters innehåll som visas i appen.

9.2. Alla rättigheter, titlar och intressen för appen som inte uttryckligen beviljas i Avtalet förbehålls av Företaget. Om du vill använda Företagets programvara, titel, firmanamn, varumärke, servicemärke, logotyp, domännamn och/eller annan identifikation med märkbara varumärkesegenskaper eller annat innehåll som ägs av Företaget måste du erhålla skriftligt tillstånd från Företaget. Skicka förfrågan om tillstånd till support@flo.health.

9.3. För att undanröja alla tvivel vill vi poängtera att företaget äger all text, alla bilder, alla foton, allt ljud, alla videoklipp, alla platsuppgifter, all programvara, all kod och alla andra former av data och kommunikation som Företaget skapar eller gör tillgänglig i samband med appen, bland annat visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, grafik, design, sammanställning av användarinnehåll (enligt definitionen nedan) och sammanställningen av aggregerade betyg från användarrecensioner och alla andra av element och komponenter som hör till appen, förutom användarinnehåll (nedan gemensamt kallade ”Företagets innehåll”). Förutom då det uttryckligen och otvetydigt anges häri, ger vi dig inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter. Vi äger alla rättigheter till appen och Företagets innehåll.

 

10 Licens till användarinnehållet

10.1. Med hjälp av Appen kan du skriva personliga anteckningar, dela historier, lägga ut eller ladda upp innehåll, skicka innehåll (bland annat till Hemliga chattar, som endast är tillgängliga på engelska och brasiliansk portugisiska) och logga viss information i Appen (”Användarinnehåll”). Du behåller alla rättigheter till Användarinnehåll som du publicerar, delar eller loggar i appen.

Genom att skicka in ditt Användarinnehåll till Appen ger du (a) Företaget icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, kopiera, utnyttja, modifiera, visa offentligt, utföra offentligt, skapa omarbetade verk från, införliva i andra verk, ändra, formatera om och distribuera ditt Användarinnehåll i samband med att Appen och relaterade tjänster tillhandahålls och drivs och/eller i marknadsföringssyfte (till exempel genom att visa det på vår webbplats, i Appen, på sociala medier eller på vilken webbplats eller plattform som helst på internet som vi anser är lämplig), med förbehåll för Integritetspolicyn och du (b) samtycker till att ersätta Företaget och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda och hålla dem skadeslösa från eventuella anspråk och kostnader, bland annat advokatavgifter, som härrör från Användarinnehållets och/eller din eventuella oförmåga att efterleva villkoren i detta Avtal.

10.2. Företaget förbehåller sig rätten att granska allt Användarinnehåll innan det skickas till appen, och att när som helst och på vilka grunder som helst ta bort media utan föregående varsel och efter eget gottfinnande.

 

11 Använd på egen risk

11.1. Vårt mål är att hjälpa till att göra viss hälsorelaterad information tillgänglig och användbar för dig. Däremot kan appen inte garantera hälsorelaterade förbättringar eller resultat.

11.2. Du använder appen och all information, alla förutsägelser och alla förslag som tillhandahålls i appen helt på egen risk. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på korrektheten av de uppgifter, den information, de uppskattningar och de förutsägelser vi tillhandahåller via appen. Vidare är du införstådd med att appen inte är avsedd att fungera som en medicinteknisk produkt, ett vetenskapligt instrument eller en vårdgivare.

 

12 Ansvarsfriskrivning vid minderårigas användning

12.1. INFORMATIONEN I APPEN FÖRSÖKER VARKEN UPPMUNTRA, FRAMKALLA ELLER I ÖVRIGT FRÄMJA NÅGOT SOM HELST SEXUELLT BETEENDE ELLER NÅGRA SEXUELLA AKTIVITETER BLAND MINDERÅRIGA. VIDARE RIKTAS INTE KOMMUNIKATIONSINNEHÅLLET I APPEN MOT NÅGON SÄRSKILD PERSON. INFORMATIONEN I APPEN TILLHANDAHÅLLS ENDAST I ALLMÄNT UTBILDNINGSSYFTE.

12.2. Vi granskar noggrant allt material som görs tillgängligt via appen för personer mellan 13 och 17 år för att undvika olämpligt eller skadligt innehåll. Vi är fullt införstådda med att moraliska och etiska regler kan skilja sig åt från land till land vad gäller vilken information om sexualitet som ska vara tillgänglig för minderåriga.

12.3. Vi varken publicerar, eller har för avsikt att publicera, sexuellt explicit innehåll eller innehåll som på annat sätt kan anses vara skadligt för minderåriga eller ungdomar enligt gällande lag. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att det material vi tillhandahåller i appen baseras på fakta och är vetenskapligt korrekt.

Observera att individuella etiska åsikter om vad som är kränkande eller skadligt för minderåriga kan skilja sig från de krav som fastställts angående vilket slags innehåll som får göras tillgängligt för minderåriga enligt gällande lag. 

 

13 Abonnemang och fakturering

13.1. Abonnemang. Vi kan ge dig möjlighet att köpa abonnemang som ger åtkomst till innehåll, produkter eller tjänster under en angiven tidsperiod. Abonnemang fortsätter under en obegränsad tid. Vi tar regelbundet ut pågående avgifter automatiskt tills abonnemanget sägs upp. Vi förklarar de pågående avgifterna, faktureringsfrekvensen och hur du kan säga upp abonnemanget innan köpet.

13.2. Visst innehåll och vissa produkter eller tjänster som inkluderas i ett abonnemang kan ändras då och då, och vi kan introducera nya funktioner, utveckla vårt befintliga erbjudande och ibland ta tillbaka funktioner som inte fungerar som förväntat. Funktionerna och innehållet i Appen kan variera beroende på land, språk, relevant butik, version eller enhet.

Genom att använda Flo samtycker du till att dina köp inte sker under förutsättning att vissa framtida funktioner eller egenskaper tillhandahålls, eller beror på verbala eller skriftliga påståenden och kommentarer som gjorts av Flo angående sådana funktioner.

13.3. Flo-appen är tillgänglig via tredjepartsplattformar såsom Apple App Store och Google Play Store. Så när du gör ett köp kan du även ingå ett separat kontrakt med respektive utomstående tjänsteleverantör som tillhandahåller appbutiken, vars villkor kan gälla. Beroende på respektive utomstående tjänsteleverantörs villkor kan du behöva utöva din rätt att säga upp och återkalla med dessa tjänsteleverantörer.

13.4. Fakturering. Du kan köpa abonnemanget på återkommande basis som förklaras innan du köper det direkt från Flo eller genom en tredje part genom att betala en abonnemangsavgift och tillämplig moms i förväg.

13.5. Provperiod. I några av våra abonnemang ingår en provperiod då du kan uppleva appen under en viss tid utan kostnad eller till ett lägre pris (”Provperiod”). Provperioder omvandlas automatiskt till pågående betalabonnemang i slutet av provperioden. För att undvika att debiteras måste du säga upp ditt abonnemang innan provperioden upphör. Granska alla tillämpliga villkor noggrant innan du startar en Provperiod.

13.6. Ändringar av priser och moms. Flo kan då och då göra ändringar i abonnemanget, bland annat vad gäller återkommande abonnemangsavgifter. När det sker meddelar Flo dig om eventuella prisändringar i förväg. Prisändringar träder i kraft i början av den abonnemangsperiod som följer på prisändringens datum. Genom att fortsätta använda abonnemanget efter det att prisändringen träder i kraft godkänner du det nya priset. Om du inte samtycker till prisändringen kan du avvisa ändringen genom att avsluta det aktuella abonnemanget innan prisändringen träder i kraft.

Vi kontaktar dig om vi upptäcker att priset på något du har köpt är fel. Du har alternativet att antingen bekräfta beställningen på nytt till det korrekta priset eller avbryta den. Om vi inte kan kontakta dig avbryts ditt köp automatiskt.

Moms och andra avgifter baseras på de värden som är gällande när månadsavgiften debiteras. Dessa belopp kan ändras i takt med lokala momskrav i ditt land, din stat, ditt territorium, ditt county eller din stad. Alla ändringar i skattesatsen tillämpas automatiskt baserat på den kontoinformation du tillhandahåller.

13.7. Förnyelse. Din betalning till Flo eller den tredje part som du köpte abonnemanget genom förnyas automatiskt i slutet av den gällande abonnemangsperioden, såvida du inte säger upp ditt abonnemang innan slutet av den aktuella abonnemangsperioden.

13.8. Uppsägning. Du måste säga upp ditt abonnemang eller din Provperiod innan det förnyas för att undvika att faktureras för avgifterna för nästa abonnemangsperiod. Om du köper ditt abonnemang genom app.flo.health kan du avbryta förnyelsen av ditt abonnemang när du vill genom att kontakta oss via e-post på help@flo.health och ange e-postadressen du använde för att registrera ditt konto på app.flo.health. 

Du kan även använda det här uppsägningsformuläret:

”Ämne – Säga upp abonnemang

Till Flos supportteam

Jag meddelar härmed att jag säger upp mitt abonnemang.

E-postadressen jag använde för att registrera mitt konto på app.flo.health – *ange här*”

Om du köper ditt abonnemang genom en tredje part ska du kontakta dem för information om fakturering, uppsägning och återbetalningar.

Kontakta vårt supportteam på help@flo.health (eller skicka in en förfrågan här), eller klicka här och följ instruktionerna för att säga upp ditt abonnemang eller din Provperiod. 

13.9. Kampanjerbjudanden. Då och då kan du få chansen att köpa ett abonnemang som ett Kampanjerbjudande. Kampanjerbjudanden kan gälla endast för nya användare och/eller är kanske inte giltiga för alla användare och är bara tillgängliga under en begränsad tid. Andra begränsningar kan gälla. Efter kampanjperioden fortsätter abonnemang automatiskt för det då gällande normala priset (som kan ändras), såvida de inte sägs upp, plus tillämplig moms.

 

15 Lösenord

15.1. Du är ansvarig för att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till dina lösenord till appen eller Kontot. Det är ditt ansvar att (1) kontrollera spridningen och användningen av inloggningsnamn, skärmnamn och lösenord, (2) godkänna, övervaka, och kontrollera åtkomsten till och användningen av ditt Konto och lösenord; (3) informera Företaget omgående om du tror att någon obehörig har fått åtkomst till ditt Konto eller lösenord, eller om det finns någon annan anledning för dig att inaktivera ditt lösenord.

Skicka ett meddelande till support@flo.health.

15.2. Du ger Företaget och alla andra personer eller enheter som är inblandade i driften av appen rätten att överföra, övervaka, hämta, lagra och använda din information i samband med användning av appen. Du är införstådd med och samtycker till att appen och Kontot är utformade och avsedda för personlig användning på individuell basis och du bör inte dela ditt Konto och/eller lösenord med andra personer. Företaget kan inte ta ansvar för och tar inte ansvar för någon information du publicerar, eller din eller tredje parts användning eller missbruk av information som överförs eller mottages i samband med appen. Företaget bär inget ansvar för eventuella förluster som uppstår på grund av oauktoriserad användning av ditt Konto eller information till följd av att du inte följer dessa regler.

 

16 Ansvarsfriskrivning

16.1. Företaget kontrollerar och driver appen från olika platser och garanterar inte att den är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser. Appen eller vissa av dess funktioner är kanske inte tillgängliga där du befinner dig och kan variera mellan olika platser.

16.2. APPEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM DEN ÄR” UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG – VARKEN DIREKTA ELLER INDIREKTA – VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER SOM KAN ANSES VARA UNDERFÖRSTÅDDA TILL FÖLJD AV GENOMFÖRANDE ELLER HANDELSANVÄNDNING. FÖR ALLT DETTA FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR, FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT LAG. FÖRETAGET ELLER DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD, DOTTERBOLAG, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS, ANNONSÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR, OCH GARANTERAR INTE, ATT: (A) APPEN KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER TILLGÄNGLIG PÅ EN VISS TID ELLER PLATS, (B) DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) INNEHÅLL ELLER PROGRAMVARA SOM ÄR TILLGÄNGLIGT I ELLER VIA APPEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, (D) RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV APPEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (E) INNEHÅLL, TEXT, BILDER, PROGRAMVARA, GRAFIK ELLER KOMMUNIKATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART PÅ ELLER VIA APPEN, INKLUSIVE HEMLIGA CHATTAR, ÄR KORREKT, PÅLITLIGT ELLER FULLSTÄNDIGT. DU ANVÄNDER APPEN HELT PÅ EGEN RISK. VISSA STATER/LÄNDER TILLÅTER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS. FÖLJAKTLIGEN KANSKE NÅGRA ELLER SAMTLIGA OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE BERÖR DIG.

 

17 Ansvarsbegränsning 

17.1. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR FÖRETAGET ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, OMBUD, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS, ANNONSÖRER ELLER DATALEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, UNIKA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND (BLAND ANNAT FÖRLUST AV ANVÄNDNING, VINST ELLER DATA) OAVSETT OM DET GÄLLER EN TVIST ANGÅENDE AVTAL, EN ÅTALBAR HANDLING (BLAND ANNAT FÖRSUMMELSE), RÄTTVISA ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA APP. FÖRETAGETS ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ANVÄNDNINGEN AV APPEN ELLER EVENTUELL OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPEN KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DE BELOPP DU EVENTUELLT HAR BETALAT TILL FÖRETAGET FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA APPEN, ELLER HUNDRA DOLLAR (100 $) OM DU INTE HAR HAFT NÅGON BETALNINGSSKYLDIGHET GENTEMOT FÖRETAGET, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS. FÖLJAKTLIGEN KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE BERÖR DIG. FÖRETAGET ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, OMBUD, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS, ANNONSÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ELLER TREDJE PARTER SOM NÄMNS I APPEN, ÄR ANSVARSSKYLDIGA VAD GÄLLER PERSONSKADOR, INKLUSIVE DÖDSFALL, SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV APPEN.  LAGARNA I VISSA STATER/LÄNDER BEGRÄNSAR ANSVARSBEGRÄNSNING. INGET I AVTALET EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR PÅ NÅGOT SÄTT VÅR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. OM EN BESTÄMMELSE EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR ANSVARSSKYLDIGHET I STÖRRE UTSTRÄCKNING ÄN VAD SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG SKA DEN BESTÄMMELSEN ENDAST ANSES EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA VÅR ANSVARSSKYLDIGHET I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

 

18 Användning av mobila enheter

18.1. Observera att din operatörs normala priser och avgifter, till exempel SMS- och dataavgifter, fortfarande gäller om du använder appen på en mobil enhet.

 

19 Tjänster och länkar från tredje part

19.1. Appen kan ge dig tillgång till länkar från webbplatser, appar eller andra produkter eller tjänster från tredje part (”Tjänster från tredje part”). Företaget kontrollerar inte Tjänster från tredje part på något sätt och bär därför inget ansvar för förfaranden för integritetsskydd i samband med sådana Tjänster från tredje part. Företaget tar inget ansvar för sådana Tjänster från tredje part. Om du länkar till eller använder en Tjänst från tredje part utöver appen sker det helt på egen risk. Det faktum att Företaget inkluderar länkar till Tjänster från tredje part innebär inte att Företaget stödjer eller godkänner material som finns på eller är länkat till sådana Tjänster från tredje part, och det bör inte tolkas så av någon användare av appen. Företaget frånsäger sig allt ansvar för de produkter eller tjänster som erbjuds eller den information som finns på Tjänster från tredje part. Du måste själv vidta lämpliga åtgärder för att avgöra huruvida åtkomst till en Tjänst från tredje part är lämplig samt skydda dina personuppgifter och integritet vid användning av sådana Tjänster från tredje part och efterleva relevanta avtal.

Du får inte länka till vår webbplats, app, innehåll eller tjänster på ett sätt som: (i) är olagligt, (ii) antyder att det finns någon form av samröre med, godkännande av eller stöd från oss där det inte finns något sådant, (iii) skadar vårt rykte eller utnyttjar det (iv) är orättvist.

 

20 Din feedback

20.1. Vi tar gärna emot feedback om appen. Om inget annat uttryckligen anges anses alla meddelanden du skickar till oss eller publicerar i appbutiker ha lämnats utan krav på konfidentialitet. Du är införstådd med att vi efter eget gottfinnande bestämmer huruvida vi publicerar sådant innehåll. Du ger oss rätt att använda sådant innehåll kostnadsfritt, och granska, modifiera, justera och ändra det kontextuellt, eller göra andra ändringar enligt vad vi anser lämpligt i respektive fall.

 

21 Rättigheter för verkställande

21.1. Vi är inte skyldiga att övervaka åtkomst till eller användning av appen. Däremot förbehåller vi oss rätten att göra det i syfte att driva och underhålla appen och säkerställa att du efterlever Avtalet och gällande juridiska krav. Vi kan komma att informera brottsbekämpande myndigheter om olagligt beteende, och enligt gällande rättsliga processer kan vi komma att samarbeta med dessa myndigheter för att åtala användare som bryter mot lagen. 

21.2. Vi förbehåller oss rätten (även om vi inte måste utnyttja den) att när som helst ta bort eller inaktivera innehåll som läggs upp i appen eller åtkomst till appen, i varje fall utan föregående varsel och efter eget gottfinnande, om vi efter eget gottfinnande fastställer att ditt innehåll eller din användning av appen är betänklig eller bryter mot Avtalet. 

Vi kan när som helst neka service, stänga Konton och ändra behörighetskraven.

Företaget har inget ansvar och ingen ansvarsskyldighet gentemot användare av appen eller någon annan person eller enhet vad gäller utförande eller bristande utförande av ovannämnda aktiviteter.

 

22 Underhåll och uppdateringar

22.1. Då och då kan vi behöva ändra, utöka, uppgradera eller förbättra Appen för att säkerställa att den fungerar som den ska. Vi kan också när som helst avsluta driften av delar av appen eller hela appen, eller inaktivera vissa funktioner i appen. Din användning av appen ger dig inte rätt till fortsatt tillhandahållande eller tillgänglighet av appen.

22.2. Eventuella ändringar eller raderingar av appen eller särskilda funktioner genomförs helt och hållet efter eget gottfinnande och utan någon fortsatt skyldighet eller något ansvar gentemot dig. 

23.3. Vi kan tills vidare avbryta eller stoppa åtkomst online till innehåll kopplat till Flo när som helst, inklusive för att sluta tillhandahålla en tjänst, underhålla tjänster eller uppgradera, utan föregående meddelande eller ansvar. Vi kan även sluta erbjuda visst innehåll eller vissa tjänster. För innehåll eller funktioner som använder servrar online åtar vi oss inte att fortsätta göra servrarna tillgängliga.

 

23 Skadestånd

23.1. Du samtycker till att försvara och hålla Företaget, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud, dotterbolag, representanter, licensgivare, leverantörer, partners, annonsörer och innehållsleverantörer skadeslösa från eventuella anspråk, tvister, krav, skadeståndsskyldigheter och förlikningar, bland annat rimliga juridiska kostnader och bokföringsavgifter, som härrör från eller påstås vara resultatet av att du bryter mot Avtalet.

 

24 Lösning av tvister och skiljedom

LÄS DET HÄR AVSNITTET NOGGRANT FÖR ENLIGT DET MÅSTE DU SAMTYCKA TILL SKILJEDOM FÖR VISSA TVISTER OCH ANSPRÅK MED OSS OCH DINA ALTERNATIV FÖR ATT SÖKA UPPRÄTTELSE FRÅN OSS BEGRÄNSAS.

a. SKILJEDOM: I den största omfattning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning och för att lösa tvister mellan dig och Företaget på ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt samtycker du och Företaget till att tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår på grund av eller kopplat till detta Avtal (tillsammans ”Tvister”) ska avgöras genom bindande individuell skiljedom enligt American Arbitration Associations gällande Consumer Arbitration Rules (”AAA-reglerna”), förutom ändringar i detta Avtal. AAA-reglerna och inlämningsformulär finns online på www.adr.org

b. Om du har din hemvist i ett EU-land eller i Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island ska gällande lag och forum vara din stadigvarande hemvists lagar och domstolar.

c. SMALL CLAIMS COURT: Som ett alternativ till skiljedom behåller du och Företaget rätten att ta en Tvist till en ”small claims court” (domstol som handlägger tvistemål om mindre värden) som har jurisdiktion över Tvisten.

d. PLATS FÖR SKILJEDOM/HÖRANDE: Om du är boende i USA kan du välja att låta skiljedomen äga rum antingen i (a) delstaten där du bor eller (b) New Castle County i Delaware. Om du är boende utanför USA ska Skiljedomaren bestämma var skiljedomen ska äga rum baserat på faktorer som anges i AAA-reglerna. Oavsett var skiljedomen äger rum samtycker Företaget till att skiljedomshöranden som krävs genomförs via telefon eller videosamtal i stället för personligen, om du föredrar. Skiljedomen kan även fastställas av Skiljedomaren enbart baserat på inskickade dokument, om både du och Företaget samtycker till det. (Samtycket måste ges skriftligen och tillhandahållas till Skiljedomaren.) Den processrätt som är tillämplig för genomförandet av skiljedomen ska vara den lag där skiljedomen äger rum och AAA-reglerna. Federal Arbitration Act ska styra alla skiljedomsförfaranden (och eventuella relaterade och/eller därav uppstådda domstolsförfaranden) i USA.

e. MEDDELANDE OM TVIST/INFORMELLA UPPGÖRELSER: Du och Företaget samtycker till att respektive part ska meddela den andra parten om tvisten skriftligen (”Meddelande om tvist”) minst 30 dagar innan skiljedomen inleds och i god tro försöka förhandla fram en informell lösning. Du måste skicka ditt Meddelande om tvist till: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, Storbritannien WC1N 3AX. Företaget kommer att skicka sitt Meddelande om tvist till e-postadressen som är kopplad till ditt Konto. Ett Meddelande om tvist måste innehålla namn på personen som inleder Tvisten och personens kontaktuppgifter, en kort beskrivning av tvisten samt den upprättelse som söks. Först om du och Företaget inte lyckas lösa tvisten inom 30 dagar får respektive part påbörja skiljedom genom att lämna in en skriftlig Begäran om skiljedom (tillgänglig på www.adr.org) till American Arbitration Association, och tillhandahålla en kopia till den andra parten enligt AAA-reglerna.

f. AVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR SKILJEDOM: Din del av administrativa avgifter och avgifter och kostnader för skiljedomaren (tillsammans ”Skiljedomskostnader”) ska fastställas av AAA-reglerna. Båda parterna kan be Skiljedomaren att tilldöma hen advokatavgifter och -kostnad (utöver vissa av eller alla hens Skiljedomskostnader) om det går att bevisa att den andra parten har gjort gällande ett anspråk, anslutningsöverklagande eller försvar som är grundlöst vad gäller fakta och lag, som inletts i ond tro eller i syfte att trakassera eller som på annat sätt är grundlöst, i enlighet med gällande lag och AAA-reglerna.

g. FORM, EFFEKT OCH OMFATTNING FÖR SKILJEDOMSUTSLAG: Skiljedomarens omdöme och utslag ska vara slutgiltigt, bindande och verkställbart och kan endast granskas i enlighet med gällande lagstiftning för verkställande och ogiltigförklaring av skiljedomsutslag. Bedömning av Utslaget kan registreras av vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion, enligt gällande lag. Skiljedomaren kan tilldöma vilken upprättelse som helst som är tillåten enligt lagen eller AAA-reglerna, men fastställelse eller föreläggande kan tilldömas endast på individuell basis och i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla upprättelse som är berättigad av målsägandens individuella anspråk.

i. AVANMÄLNING FÖR SKILJEDOM: Du kan avvisa detta avtal om skiljedom genom att skicka ett skriftligt meddelande till Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, Storbritannien WC1N 3AX, poststämplat inom 30 dagar efter att du samtycker till detta Avtal. Ditt skriftliga meddelande måste inkludera ditt namn och den e-postadress som är kopplad till ditt Konto, och du måste skriva att du avvisar detta avtal om skiljedom. 

j. ÄNDRINGAR: Om Företaget ändrar detta avsnitt 24 efter det datum då du senaste godkände Avtalet (eller godkände senare ändringar av Avtalet) kan du avvisa den ändringen genom att skicka ett skriftligt meddelande till Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, Storbritannien WC1N 3AX, poststämplat inom 30 dagar efter datumet då ändringen träder i kraft. Avvisandet av en ändring upphäver eller ändrar emellertid inte tidigare samtycke till tidigare avtal om att lösa Tvister mellan dig och Företaget genom skiljedom (eller ditt tidigare samtycke till senare ändringar därtill), och det tidigare avtalet fortsätter att gälla och vara verkställbart för Tvister mellan dig och Företaget.

k. DOMSTOLSFÖRFARANDEN: I enlighet med AAA-reglerna och tillämplig lagstiftning ska inget i detta avsnitt 24 anses frånsäga, utesluta eller på annat sätt begränsa endera parts rätt att (i) ta ett individuellt anspråk till ”small claims court”, när denna domstol har jurisdiktion över Tvisten, (ii) kräva föreläggande eller tillfälligt understöd från en domstol som har jurisdiktion att tillhandahålla sådant understöd, (iii) söka hjälp för skiljedomen enligt tillämplig lagstiftning eller (iv) försöka upprätthålla eller åsidosätta (helt eller delvis) utslaget enligt tillämplig lag. Om tillämplig lagstiftning inte tillåter skiljedom för Tvister enligt detta Avtal kan antingen du eller Företaget i stället inleda tvistelösning i valfri domstol som har jurisdiktion över Tvisten och med lämpligt forum, i enlighet med villkoren i avsnitt 24(I)(i–iii) nedan och alla villkoren i avsnitt 1–21 och 23–25.

I. DESSUTOM FRÅNSÄGER SIG DU OCH FÖRETAGET, I STÖRSTA MÅN SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, RÄTTIGHETER TILL RÄTTEGÅNG MED JURY.

m. YTTERLIGARE BESTÄMMELSER GÄLLANDE ALL TVISTELÖSNING: Följande ytterligare bestämmelser gäller lösningen av alla Tvister, i största mån som tillåts enligt tillämplig lagstiftning, oavsett om det gäller skiljedom, domstol eller annan formel tvistelösning:

(i) Tidsbegränsning: Tvister preskriberas såvida inte parten som hävdar Tvisten inleder ett formellt tvistelösningsförfarande inom ett (1) år efter att grunden för Tvisten upptäcks eller bör ha upptäckts av parten som hävdar Tvisten, förutsatt att ettårsperioden anses pausad under informella uppgörelsesamtal efter att en part mottar ett Meddelande om tvist i enlighet med avsnitt 24(e) ovan.

(ii) INGEN GRUPPTALAN ELLER FÖRETRÄDARTALAN ELLER -FÖRFARANDE: I STÖRSTA MÅN SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING SAMTYCKER DU OCH FÖRETAGET TILL ATT RESPEKTIVE PART ENDAST FÅR INLEDA EN TVIST MOT DEN ANDRA PARTEN I EGEN ELLER INDIVIDUELL KAPACITET OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPPTALAN ELLER FÖRETRÄDARTALAN.

(iii) Ingen konsolidering: Du och Företaget bekräftar och samtycker till att, i största mån som tillåts enligt lagstiftning, båda frånsäger sig rätten till att delta i ett konsoliderat förfarande.

 

25 Gällande lagstiftning

25.1. I största mån som tillåts enligt tillämplig lagstiftning ska detta Avtal styras av delstaten Delawares lagar i USA (förutom dess regler för internationell privaträtt).

 

26 Förfarande för påtalande och avlägsnande

26.1. Om du anser att material som är tillgängligt i eller via appen kränker din upphovsrätt kan du begära att materialet (eller åtkomsten till dem) tas bort från appen genom att kontakta Företaget och ange följande information:

26.1.1. Identifikation av det arbete vars upphovsrätt du anser har kränkts. Vänligen beskriv arbetet och, om möjligt, skicka med en kopia eller information om vilken plats det gäller där en auktoriserad version av arbetet återfinns.

26.1.2. Identifikation av det material vars upphovsrätt du anser har kränkts samt var det finns. Beskriv materialet och uppge dess webbadress eller annan relevant information som gör det möjligt för oss att hitta materialet.

26.1.3. Ditt namn, adress, telefonnummer och (om möjligt) e-postadress.

26.1.4. Ett utlåtande där du intygar att du har goda skäl att tro att den påtalade användningen av materialet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller att det inte är tillåtet enligt lag.

26.1.5. Ett utlåtande där du intygar att den information du har lämnat är korrekt och att du ”under ed” är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

26.1.6. En signatur eller den elektroniska motsvarigheten från upphovsrättsinnehavaren eller behörig representant.

I ett försök att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter har Företaget en policy med vilken Företaget, i lämpliga omständigheter, kan säga upp de abonnemangskunder och kontoinnehavare av appen som upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna.

 

27 Andra bestämmelser 

27.1. Vi kan ändra detta Avtal vid olika tillfällen om vi tycker att detta krävs (t.ex. av juridiska skäl eller för att spegla ändringar i Appen eller på webbplatsen). Om vi ändrar Avtalet avsevärt tillhandahåller vi det uppdaterade Avtalet online och vidtar rimliga åtgärder för att berätta för dig om det (t.ex. genom att skicka ett meddelande). 

27.2. När vi ändrar Avtalet blir det juridiskt bindande för dig trettio (30) dagar efter att vi publicerar det online. Under den tidsperioden kan du kontakta oss på support@flo.health om du har specifika frågor om ändringarna. Om du inte samtycker till ändringarna (oavsett om du skickar ett e-postmeddelande till oss) måste vi tyvärr be dig sluta använda Flo-appen och webbplatsen. Vi gillar inte att behöva säga det, men vi hoppas att du förstår att alla måste använda Flo enligt samma regler för att det ska fungera som det ska. Varje person kan inte ha sina egna regler. Därför ber vi dig kontakta oss om du har några frågor eller bekymmer.

27.3. Om du inte samtycker till de nya villkoren ska du sluta använda våra tjänster. Din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum då en uppdaterad version av Avtalet trätt i kraft innebär att du accepterar ändringarna i Avtalet. 

27.4. Efterträdare och tilldelade personer. I det här avtalet säkerställer vi parternas fördel, inklusive dina efterträdare med samma intresse. Vi har rätt att tilldela våra rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal till valfritt dotterbolag eller Flo-entitet.

27.5. Avskiljbarhet. Om en skiljedomare, skiljedomstol eller annan tribunal eller en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse i Avtalet, eller någon del av det, är overkställbart ska bestämmelsen i fråga verkställas i den utsträckning det går för att Avtalets syfte ska verkställas, och resten av Avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. En tryckt version av Avtalet ska tillåtas vid skiljeförfaranden eller rättsliga eller administrativa förfaranden.

27.6. Inget avstående av Företaget av något villkor som anges i detta Avtal ska anses som fortgående avstående från sådant villkor eller upphävande av något annat villkor. Vidare ska eventuell underlåtenhet av Företaget att åberopa någon rättighet eller bestämmelse enligt Avtalet inte utgöra ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse.

27.7. När detta Avtal sägs upp ska alla bestämmelser i Avtalet som av sin natur bör fortsätta gälla efter uppsägning fortsätta gälla efter uppsägning, bland annat bestämmelserna gällande tvistelösning och skiljedom, alla ägarskapsbestämmelser, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar.

 

28 Frågor, klagomål och kommentarer

28.1. Om du har kommentarer eller frågor gällande någon del av Appen eller dessa Användningsvillkor, eller om du behöver support eller har anspråk kan du kontakta oss på support@flo.health.

Boende i Kalifornien kan även, i enlighet med California Civil Code § 1789.3, rapportera klagomål till Complaint Assistance Unit för Division of Consumer Services på California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814 eller via telefon på (800) 952-5210.

Flo Health UK Limited säte är 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX 

28.2. Våra medarbetare ska vara artiga och visa dig respekt när du kontaktar oss. Och vi förväntar oss detsamma av dig. Om du är oförskämd eller kränkande eller hotar våra medarbetare kan vi begränsa dig så att du bara kan kontakta oss via e-post, eller vägra helt att hjälpa dig framöver. Om ditt beteende antyder en risk för våra medarbetare, vår gemenskap eller vår verksamhet kan vi spärra ditt konto och anmäla ärendet till polisen.