Användningsvillkor

Gäller från och med den 1 maj 2022.

Dessa användningsvillkor (detta ”Avtal”) är ett lagligt avtal mellan dig (”dig”, ”du”) och Flo Health UK Limited, ett företag som är etablerat i Storbritannien (”Företag”, ”vi”, ”oss”) för användning av Flo Fem Ⓡ-mobilappen, webbplatserna (flo.health, app.flo.health and business.flo.health) och alla relaterade tjänster, funktioner och innehåll Företaget erbjuder. Avtalet ingås inte med Apple Inc. eller något av dess dotterbolag, Google Inc. eller något av dess dotterbolag eller någon annan juridisk person.

1. Godkännande av villkor

Läs igenom Avtalet noggrant. Genom att öppna ett konto eller använda appen samtycker du till att vara bunden av villkoren i Avtalet. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÅR DU INTE ANVÄNDA APPEN.

Vi kan komma att ändra Avtalet emellanåt. Vi meddelar dig via e-post, via appen eller genom att presentera en ny version av Avtalet för dig så att du kan godkänna den om vi genomför några ändringar som väsentligt ändrar dina rättigheter. Din fortsatta användning av appen, efter det datum då en uppdaterad version av Avtalet trätt i kraft, innebär att du accepterar ändringarna i Avtalet.

2. Ansvarsfriskrivning angående hälso- och sjukvårdstjänster

FÖRETAGET ÄR INTE EN LEGITIMERAD MEDICINSK VÅRDGIVARE OCH APPEN ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER TÄNKT ATT ANVÄNDAS FÖR ATT DIAGNOSTISERA ELLER BEHANDLA SJUKDOMAR ELLER MEDICINSKA TILLSTÅND, ELLER FUNGERA SOM PREVENTIVMEDEL. VÄNLIGEN KONTAKTA LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL INNAN DU FATTAR NÅGRA BESLUT ELLER VIDTAR NÅGRA ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA DIN, DIN FAMILJS ELLER DITT BARNS HÄLSA OCH SÄKERHET. IGNORERA ALDRIG PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING. UNDVIK ÄVEN ATT DRÖJA MED ATT SÖKA MEDICINSK HJÄLP PÅ GRUND AV NÅGOT DU HAR LÄST I SAMBAND MED APPEN. RÅDGÖR ALLTID MED LÄKARE OM DU HAR FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR OM DIN HÄLSA ELLER DITT TILLSTÅND ELLER UPPLEVER FÖRÄNDRINGAR I DITT TILLSTÅND ELLER DIN HÄLSA. OM DU MISSTÄNKER ATT DU BEFINNER DIG I EN MEDICINSK NÖDSITUATION, RING 112 ELLER TA DIG TILL NÄRMASTE ÖPPNA AKUTMOTTAGNING OMEDELBART.

VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR FEL ELLER UTELÄMNANDEN ELLER FÖR OAVSEDDA TEKNISKA FELAKTIGHETER, TRYCKFEL I DET TILLHANDAHÅLLNA MATERIALET, SAMT BROTT MOT DE ETISKA OCH MORALISKA NORMER SOM GÄLLER I DITT SAMHÄLLE ANGÅENDE SEXUALUNDERVISNING OCH RELATERAT MATERIAL. INGET I AVTALET EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR PÅ NÅGOT SÄTT VÅR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT GÖRA DET.

3. Registrering och behörighet

För att kunna använda appen kan du behöva skapa eller uppdatera ett konto (”Konto”) och vi ber dig att tillhandahålla vissa personuppgifter, t.ex. namn, kön, födelsedatum och e-postadress. Dessa uppgifter kommer att förvaras och användas i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar på https://flo.health/sv/integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Du intygar att du kommer att uppge korrekta och fullständiga uppgifter till Företaget och att du kommer att uppdatera informationen omgående när ändringar sker.

För att få öppna ett Konto och använda appen måste du vara minst 13 år gammal (16 år i EU) och inte vara förbjuden att använda den enligt gällande lagstiftning.

Om du är under 18 år måste din förälder eller vårdnadshavare granska och acceptera villkoren i Avtalet. Genom att använda appen bekräftar du dessutom att din förälder eller vårdnadshavare har granskat och godkänt Avtalet. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande begränsa tillgängligheten av visst innehåll i appen till användare under 18 år.

4. Din användning av appen

Allt innehåll du skickar via appen omfattas av Företagets Integritetspolicy https://flo.health/sv/integritetspolicy. Om du skickar in en fråga eller ett svar är du ensam ansvarig för de meddelanden du lägger upp och följderna av att lägga upp dem, samt huruvida du förlitar dig på meddelanden i offentliga utrymmen. Företaget och dess licensgivare är inte ansvariga för konsekvenserna av kommunikation i de offentliga utrymmena. Om du känner dig hotad eller tror att någon annan är i fara bör du kontakta polisen omedelbart. Om du tror att du befinner dig i en medicinsk nödsituation ska du kontakta läkare eller ringa 112 omedelbart. Som villkor för att använda appen samtycker du till att inte använda appen för något ändamål som är förbjudet enligt Avtalet. Du ansvarar för all din egen aktivitet i samband med appen och du måste följa alla lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar samt alla gällande regelverk. Du är införstådd med att du bryter mot Avtalet om du vidtar någon av dessa åtgärder, och att du ALDRIG FÅR:

а. sälja, hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera, distribuera eller på annat sätt överföra rättigheter till appen,

b. modifiera, omvandla, dekompilera eller demontera appen,

c. kopiera, anpassa, ändra, modifiera, översätta eller skapa härledda verk av appen utan skriftligt godkännande från Företaget,

d. tillåta andra personer att använda appen, bland annat genom delad användning via nätverksanslutning, med undantag för om det sker i enlighet med Avtalet,

e. kringgå eller inaktivera tekniska funktioner eller åtgärder i appen som är avsedda att skydda immateriella rättigheter,

f. använda appen i ett försök att – eller tillsammans med en enhet, ett program eller en tjänst som är utformad för att – kringgå tekniska åtgärder som används för att kontrollera åtkomst eller rättigheter till en innehållsfil eller annat arbete som skyddas av upphovsrättslagarna oavsett jurisdiktion,

g. använda appen för att kompilera data på ett sätt som används eller kan användas av konkurrerande produkt eller tjänst,

h. använda ditt Konto för att annonsera, erbjuda eller skicka kommersiell reklam, bland annat kedjebrev, skräppost eller upprepade meddelanden till någon,

i. använda ditt Konto för olagliga ändamål,

j. ladda upp eller överföra kommunikation som bryter mot eller kränker någon parts rättighet,

k. ladda upp media av något slag som innehåller uttryck för hat, missbruk, stötande bilder eller beteende, obscenitet, pornografi, sexuellt explicit material eller något material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt gällande lagar eller förordningar eller som på annat sätt bryter mot Avtalet eller Företagets Integritetspolicy eller

l. ladda upp material som innehåller virus eller annan datakod, skadliga filer eller program som är utformade för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon programvara, den här webbplatsen eller appen.

All sådan förbjuden användning innebär att ditt tillstånd att använda appen omedelbart upphör.

5. Barns integritet och åldersbegränsningar

Vi strävar efter att skydda barns integritet.

Du bör vara medveten om att denna app inte är avsedd eller skapad för att attrahera barn under 13 år. Vi samlar inte in personligt identifierbara uppgifter från någon person som vi vet är ett barn under 13 år.

Om du är bosatt i Storbritannien eller EU måste du vara minst 16 år för att få använda appen. Förutom där det är förbjudet enligt gällande lag tillåter vi inte att appen används av EU-medborgare som är yngre än 16 år. 

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda eller ta del av vissa av appens funktioner (t.ex. vissa kurser, innehåll eller diskussionsämnen i Hemliga chattar).  

Om du känner till någon som inte efterlever dessa begränsningar ber vi dig att kontakta oss på support@flo.health, så att vi kan vidta åtgärder och ta bort eller avsluta Kontot i fråga.

6. Kontroll av export och ekonomiska sanktioner

Programvaran i appen kan omfattas av amerikanska lagar och förordningar för export- och återexportkontroll, inklusive Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av det amerikanska handelsdepartementet, handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (”OFAC”) och International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av USA:s utrikesdepartement. Du representerar och utfäster att du (1) inte befinner dig i något land eller någon region som omfattas av USA:s regerings embargo och att du (2) inte är obehörig part enligt specifikationerna i reglerna ovan.

Du samtycker till att följa alla amerikanska och utländska exportlagar- och regler för att säkerställa att varken appen eller några därtill relaterade tekniska uppgifter eller direkta produkter eller produkter som härleder från eller baseras på sådan teknik som mottagits från Flo enligt dessa användningsvillkor exporteras eller återexporteras vare sig direkt eller indirekt i strid mot sådana lagar och bestämmelser, eller används i något syfte som är förbjudet enligt dem.

7. Begränsad licens till appen

Vi ger dig personlig, global, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda appen för personliga och icke-kommersiella ändamål i enlighet med villkoren i Avtalet. Du får inte kopiera, lagra, modifiera, distribuera, skicka, framföra, återproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon text, grafik eller logotyp eller andra källidentifierande symboler, designer, ikoner, bilder eller annan information, programvara eller kod som du erhållit från appen utan ett föregående skriftligt tillstånd från Företaget, vilket kan återkallas på vilka grunder som helst. Du är även införstådd med att du inte får ladda ner, visa eller använda något innehåll på appen som tillhandahålls av Företaget eller dess licensgivare för användning i publikationer, i allmänna uppträdanden, på webbplatser (förutom appen) för något annat kommersiellt syfte, i samband med produkter eller tjänster som inte tillhör Företaget, på något sätt som kan tänkas orsaka förvirring bland konsumenter, som nedvärderar eller ger Företaget och/eller dess licensgivare dåligt rykte, som försvagar Företagets eller dess licensgivares egendom eller på annat sätt inkräktar på Företagets eller dess licensgivares immateriella rättigheter. Du samtycker dessutom till att på inget annat sätt missbruka något innehåll som publiceras av Företaget eller tredje parters innehåll som visas i appen.

Alla rättigheter, titlar och intressen för appen som inte uttryckligen beviljas i Avtalet förbehålls av Företaget. Om du vill använda Företagets programvara, titel, firmanamn, varumärke, servicemärke, logotyp, domännamn och/eller annan identifikation med märkbara varumärkesegenskaper eller annat innehåll som ägs av Företaget måste du erhålla skriftligt tillstånd från Företaget. Skicka förfrågan om tillstånd till support@flo.health.

För att undanröja alla tvivel vill vi poängtera att företaget äger all text, alla bilder, alla foton, allt ljud, alla videoklipp, alla platsuppgifter, all programvara, all kod och alla andra former av data och kommunikation som Företaget skapar eller gör tillgänglig i samband med appen, bland annat visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, grafik, design, sammanställning av användarinnehåll (enligt definitionen nedan) och sammanställningen av aggregerade betyg från användarrecensioner och alla andra av element och komponenter som hör till appen, förutom användarinnehåll (nedan gemensamt kallade ”Företagets innehåll”). Förutom då det uttryckligen och otvetydigt anges häri, ger vi dig inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter. Vi äger alla rättigheter till appen och Företagets innehåll.

8. Licens till användarinnehållet

Med hjälp av appen kan du skriva personliga anteckningar, dela historier, lägga eller ladda upp innehåll, skicka innehåll (bland annat till offentliga utrymmen som Hemliga chattar) och logga viss information i appen (”Användarinnehåll”). Du behåller alla rättigheter till Användarinnehåll som du publicerar, delar eller loggar i appen.

Genom att skicka in ditt Användarinnehåll till appen ger du (a) Företaget icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, kopiera, utnyttja, modifiera, visa offentligt, utföra offentligt, skapa omarbetade verk från, införliva i andra verk, ändra, formatera och distribuera ditt Användarinnehåll i samband med att appen tillhandahålls och drivs samt använda innehållet i Företagets relaterade tjänster och/eller i marknadsföringssyfte (till exempel genom att visa det på vår webbplats, i appen, på sociala medier, på vilken webbplats eller plattform som helst på internet som vi anser är lämplig), med förbehåll för Integritetspolicyn; och du (b) samtycker till att ersätta Företaget och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda och hålla dem skadeslösa från eventuella anspråk och kostnader, bland annat advokatavgifter, som härrör från medians och/eller din eventuella oförmåga att efterleva villkoren i Avtalet.

Företaget förbehåller sig rätten att granska allt Användarinnehåll innan det skickas till appen, och att när som helst och på vilka grunder som helst ta bort media utan föregående varsel och efter eget gottfinnande.

9. Använd på egen risk

Vårt mål är att hjälpa till att göra viss hälsorelaterad information tillgänglig och användbar för dig. Däremot kan appen inte garantera hälsorelaterade förbättringar eller resultat. Du använder appen och all information, alla förutsägelser och alla förslag som tillhandahålls i appen helt på egen risk. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på korrektheten av de uppgifter, den information, de uppskattningar och de förutsägelser vi tillhandahåller via appen. Vidare är du införstådd med att appen inte är avsedd att fungera som en medicinteknisk produkt, ett vetenskapligt instrument eller en vårdgivare.

10. Ansvarsfriskrivning vid minderårigas användning

INFORMATIONEN I APPEN FÖRSÖKER VARKEN UPPMUNTRA, FRAMKALLA ELLER I ÖVRIGT FRÄMJA NÅGOT SOM HELST SEXUELLT BETEENDE ELLER NÅGRA SEXUELLA AKTIVITETER BLAND MINDERÅRIGA. VIDARE RIKTAS INTE KOMMUNIKATIONSINNEHÅLLET I APPEN MOT NÅGON SÄRSKILD PERSON. INFORMATIONEN I APPEN TILLHANDAHÅLLS ENDAST I ALLMÄNT UTBILDNINGSSYFTE.

Vi granskar noggrant allt material som görs tillgängligt via appen för personer mellan 13 och 17 år för att undvika olämpligt eller skadligt innehåll. Vi är fullt införstådda med att moraliska och etiska regler kan skilja sig åt från land till land vad gäller vilken information om sexualitet som ska vara tillgänglig för minderåriga.

Vi har varken för avsikt att publicera eller publicerar sexuellt explicit innehåll eller innehåll som på annat sätt kan anses vara skadligt för minderåriga eller ungdomar enligt gällande lag. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att det material vi tillhandahåller i appen baseras på fakta och är vetenskapligt korrekt.

Observera att individuella etiska åsikter om vad som är kränkande eller skadligt för minderåriga kan skilja sig från de krav som fastställts angående vilket slags innehåll som får göras tillgängligt för minderåriga enligt gällande lag. 

11. Abonnemang

Flo Premium-abonnemang. Mobilapplikationen erbjuder Premium-abonnemanget som ger dig tillgång till ytterligare funktioner som menstruationsprognoser baserade på datavetenskapliga algoritmer, personliga insikter baserade på symtom och menstruationsfas, verktyg för att upptäcka fysiska och känslomässiga mönster samt en fullständig hälsorapport som du kan ge till din läkare. Genom att använda Flo samtycker du till att dina köp inte sker under förutsättning att vissa framtida funktioner eller egenskaper tillhandahålls, eller beror på verbala eller skriftliga påståenden och kommentarer som gjorts av Flo angående sådana funktioner. 

Fakturering. Du kan köpa Premium-abonnemanget direkt från Flo eller genom en tredje part genom att betala en abonnemangsavgift plus gällande moms per månad eller enligt ett intervall som anges innan du genomför köpet. 

I några av våra abonnemang ingår en provperiod då du kan uppleva appen under en viss tid utan kostnad eller till ett lägre pris (”Provperiod”). Abonnemang med en kostnadsfri Provperiod förlängs automatiskt till ett betalabonnemang när provperioden löper ut. Om du köper åtkomst till Premium-innehållet eller -tjänsterna genom en tredje part kan separata villkor med den tredje parten gälla utöver dessa villkor. Kontakta den tredje parten angående eventuella återbetalningar eller för att hantera ditt abonnemang. 

Ändringar av priser och moms. Flo kan då och då göra ändringar i Premium-abonnemanget, bland annat vad gäller abonnemangsavgifter. När det sker meddelar Flo dig om eventuella prisändringar i förväg. Prisändringar träder i kraft i början av den abonnemangsperiod som följer på prisändringens datum. Genom att fortsätta använda Flo Premium-abonnemanget efter det att prisändringen träder i kraft godkänner du det nya priset. Om du inte samtycker till prisändringen kan du avvisa ändringen genom att avsluta det aktuella Premium-abonnemanget innan prisändringen träder i kraft.

Moms och andra avgifter baseras på de värden som är gällande när månadsavgiften debiteras. Dessa belopp kan ändras i takt med lokala momskrav i ditt land, din stat, ditt territorium, ditt county eller din stad. Alla ändringar i skattesatsen tillämpas automatiskt baserat på den kontoinformation du tillhandahåller.

Förnyelse och uppsägning. Din betalning till Flo eller den tredje part som du köpte Premium-abonnemanget genom förnyas automatiskt i slutet av den gällande abonnemangsperioden, såvida du inte säger upp ditt Premium-abonnemang innan slutet av den aktuella abonnemangsperioden. Du måste säga upp ditt Premium-abonnemang eller din provperiod innan det förnyas för att undvika att faktureras för avgifterna för nästa abonnemangsperiod. Om du köper ditt abonnemang genom app.flo.health kan du avbryta förnyelsen av ditt Premium-abonnemang när du vill genom att kontakta oss via e-post på help@flo.health och specificera e-postadressen du registrerar till ditt Konto på app.flo.health. Om du köper ditt Premium-abonnemang genom en tredje part kan du säga upp det när som helst med app-leverantören. Kontakta vårt supportteam på help@flo.health eller här för anvisningar om hur du säger upp abonnemanget.

12. Hemliga chattar.

Flo:s Hemliga chattar (Hemliga chattar) är en specialfunktion i appen där användare kan kommunicera med varandra om olika ämnen som har att göra med kvinnors hälsa och välbefinnande. Alla användarkommentar i Hemliga chattar publiceras anonymt. Om du tar bort ditt Konto förblir dina kommentarer synliga för andra användare i Hemliga chattar.

Som användare av Hemliga chattar får du inte:

 • publicera oförskämda, trakasserande, förolämpande, provocerande, diskriminerande, icke-toleranta, religiösa, rasistiska, politiska, homofobiska, ärekränkande, olagliga, hotande eller stötande kommentar eller uttalanden,
 • lägga upp stötande, kränkande, obscena, pornografiska, upphovsrättsbrytande, sexuellt explicita bilder eller annat material (inklusive länkar till sådant material) som är förbjudna enligt gällande lag eller bestämmelser eller som på annat sätt kan strida mot Avtalet,
 • tillhandahålla medicinsk rådgivning eller utge dig för att vara hälso- och sjukvårdspersonal,
 • göra reklam för produkter eller tjänster,
 • utföra andra förbjudna åtgärder enligt definitionen i Regler för Hemliga chattar.

Efter eget gottfinnande förbehåller vi oss rätten att:

 • ta bort olämpliga eller irrelevanta kommentarer eller material,
 • ta bort eller redigera kommentarer som innehåller personuppgifter, som namn, adress eller e-postadress,
 • begränsa eller upphäva dina åtkomstmöjligheter till Hemliga chattar utan förvarning om vi finner att innehållet eller användningen av Hemliga chattar strider mot Avtalet,
 • använda, kopiera, modifiera, omforma, flytta, ändra, offentligt visa, offentliggöra eller distribuera diskussioner, kommentarer eller material,
 • blockera dina kommentarer oavsett skäl eller moderera dem efter egen bedömning,
 • inaktivera Hemliga chattar utan förvarning.

Information som publiceras i Hemliga chattar ska inte betraktas som råd, läkemedelsrecept eller behandlingsförslag. Om du är orolig för din hälsa ska du kontakta legitimerad hälsovårdspersonal. Observera att våra användare inte är hälso- och sjukvårdspersonal och att deras rekommendationer kanske inte bara kan vara felaktiga, utan även skadliga för din hälsa och ditt välbefinnande.

Läs mer om reglerna för kommunikation i Hemliga chattar i våra Regler för Hemliga chattar. Reglerna för Hemliga chattar är en viktig del av Avtalet. Genom att godkänna Avtalet godkänner du även reglerna för Hemliga chattar.

FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ANSVAR I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG (BLAND ANNAT COMMUNICATIONS DECENCY ACT 1996) FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA KONSEKVENSER SOM UPPSTÅR AV DEN INFORMATION, DE LÄNKAR OCH DET MATERIAL SOM PUBLICERAS AV ANVÄNDARE, SAMT FÖR ANVÄNDARES HANDLINGAR ELLER PASSIVITET OCH FÖR BROTT MOT GÄLLANDE LAGAR OCH BESTÄMMELSER.

13. Lösenord

Du är ansvarig för att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till dina lösenord till appen eller Kontot. Det är ditt ansvar att (1) kontrollera spridningen och användningen av inloggningsnamn, skärmnamn och lösenord, (2) godkänna, övervaka, och kontrollera åtkomsten till och användningen av ditt Konto och lösenord; (3) informera Företaget omgående om du tror att någon obehörig har fått åtkomst till ditt Konto eller lösenord, eller om det finns någon annan anledning för dig att inaktivera ditt lösenord. Skicka e-post till oss på support@flo.health. Du ger Företaget och alla andra personer eller enheter som är inblandade i driften av appen rätten att överföra, övervaka, hämta, lagra och använda din information i samband med användning av appen. Du är införstådd med och samtycker till att appen och Kontot är utformade och avsedda för personlig användning på individuell basis och du bör inte dela ditt Konto och/eller lösenord med andra personer. Företaget kan inte ta ansvar för och tar inte ansvar för någon information du publicerar, eller din eller tredje parts användning eller missbruk av information som överförs eller mottages i samband med appen. Företaget bär inget ansvar för eventuella förluster som uppstår på grund av oauktoriserad användning av ditt Konto eller information till följd av att du inte följer dessa regler.

14. Ansvarsfriskrivning

Företaget kontrollerar och driver appen från olika platser och garanterar inte att den är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser. Appen eller vissa av dess funktioner är kanske inte tillgängliga där du befinner dig och kan variera mellan olika platser.

APPEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM DEN ÄR” UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG – VARKEN DIREKTA ELLER INDIREKTA – VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER SOM KAN ANSES VARA UNDERFÖRSTÅDDA TILL FÖLJD AV GENOMFÖRANDE ELLER HANDELSANVÄNDNING. FÖR ALLT DETTA FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR, FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT LAG. FÖRETAGET ELLER DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD, DOTTERBOLAG, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS, ANNONSÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR, OCH GARANTERAR INTE, ATT: (A) APPEN KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER TILLGÄNGLIG PÅ EN VISS TID ELLER PLATS, (B) DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) INNEHÅLL ELLER PROGRAMVARA SOM ÄR TILLGÄNGLIGT I ELLER VIA APPEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, (D) RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV APPEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (E) INNEHÅLL, TEXT, BILDER, PROGRAMVARA, GRAFIK ELLER KOMMUNIKATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART PÅ ELLER VIA APPEN, INKLUSIVE HEMLIGA CHATTAR, ÄR KORREKT, PÅLITLIGT ELLER FULLSTÄNDIGT. DU ANVÄNDER APPEN HELT PÅ EGEN RISK. VISSA STATER/LÄNDER TILLÅTER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS. FÖLJAKTLIGEN KANSKE NÅGRA ELLER SAMTLIGA OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE BERÖR DIG.

15. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR FÖRETAGET ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, OMBUD, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS, ANNONSÖRER ELLER DATALEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, UNIKA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND (BLAND ANNAT FÖRLUST AV ANVÄNDNING, VINST ELLER DATA) OAVSETT OM DET GÄLLER EN TVIST ANGÅENDE AVTAL, EN ÅTALBAR HANDLING (BLAND ANNAT FÖRSUMMELSE), RÄTTVISA ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA APP. FÖRETAGETS ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ANVÄNDNINGEN AV APPEN ELLER EVENTUELL OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPEN KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DE BELOPP DU EVENTUELLT HAR BETALAT TILL FÖRETAGET FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA APPEN, ELLER HUNDRA DOLLAR (100 $) OM DU INTE HAR HAFT NÅGON BETALNINGSSKYLDIGHET GENTEMOT FÖRETAGET, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS. FÖLJAKTLIGEN KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE BERÖR DIG. FÖRETAGET ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, OMBUD, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS, ANNONSÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ELLER TREDJE PARTER SOM NÄMNS I APPEN, ÄR ANSVARSSKYLDIGA VAD GÄLLER PERSONSKADOR, INKLUSIVE DÖDSFALL, SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV APPEN.  LAGARNA I VISSA STATER/LÄNDER BEGRÄNSAR ANSVARSBEGRÄNSNING. INGET I AVTALET EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR PÅ NÅGOT SÄTT VÅR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. OM EN BESTÄMMELSE EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR ANSVARSSKYLDIGHET I STÖRRE UTSTRÄCKNING ÄN VAD SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG SKA DEN BESTÄMMELSEN ENDAST ANSES EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA VÅR ANSVARSSKYLDIGHET I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

16. Användning av mobila enheter

Observera att din operatörs normala priser och avgifter, till exempel SMS- och dataavgifter, fortfarande gäller om du använder appen på en mobil enhet.

17. Tjänster och länkar från tredje part

Appen kan ge dig tillgång till länkar från webbplatser, appar eller andra produkter eller tjänster från tredje part (”Tjänster från tredje part”). Företaget kontrollerar inte Tjänster från tredje part på något sätt och bär därför inget ansvar för förfaranden för integritetsskydd i samband med sådana Tjänster från tredje part. Företaget tar inget ansvar för sådana Tjänster från tredje part. Om du länkar till eller använder en Tjänst från tredje part utöver appen sker det helt på egen risk. Det faktum att Företaget inkluderar länkar till Tjänster från tredje part innebär inte att Företaget stödjer eller godkänner material som finns på eller är länkat till sådana Tjänster från tredje part, och det bör inte tolkas så av någon användare av appen. Företaget frånsäger sig allt ansvar för de produkter eller tjänster som erbjuds eller den information som finns på Tjänster från tredje part. Du måste själv vidta lämpliga åtgärder för att avgöra huruvida åtkomst till en Tjänst från tredje part är lämplig samt skydda dina personuppgifter och integritet vid användning av sådana Tjänster från tredje part och efterleva relevanta avtal.

Du får inte länka till vår webbplats, app, innehåll eller tjänster på ett sätt som: (i) är olagligt, (ii) antyder att det finns någon form av samröre med, godkännande av eller stöd från oss där det inte finns något sådant, (iii) skadar vårt rykte eller utnyttjar det (iv) är orättvist.   

18. Din feedback

Vi tar gärna emot feedback om appen. Om inget annat uttryckligen anges anses alla meddelanden du skickar till oss eller publicerar i appbutiker ha lämnats utan krav på konfidentialitet. Du är införstådd med att vi efter eget gottfinnande bestämmer huruvida vi publicerar sådant innehåll. Du ger oss rätt att använda sådant innehåll kostnadsfritt, och granska, modifiera, justera och ändra det kontextuellt, eller göra andra ändringar enligt vad vi anser lämpligt i respektive fall.

19. Rättigheter för verkställande

Vi är inte skyldiga att övervaka åtkomst till eller användning av appen. Däremot förbehåller vi oss rätten att göra det i syfte att driva och underhålla appen och säkerställa att du efterlever Avtalet och gällande juridiska krav. Vi kan komma att informera brottsbekämpande myndigheter om olagligt beteende, och enligt gällande rättsliga processer kan vi komma att samarbeta med dessa myndigheter för att åtala användare som bryter mot lagen. Vi förbehåller oss rätten (även om vi inte måste utnyttja den) att när som helst ta bort eller inaktivera innehåll som läggs upp i appen eller åtkomst till appen, i varje fall utan föregående varsel och efter eget gottfinnande, om vi efter eget gottfinnande fastställer att ditt innehåll eller din användning av appen är betänklig eller bryter mot Avtalet.

Vi kan när som helst neka service, stänga Konton och ändra behörighetskraven.

Företaget har inget ansvar och ingen ansvarsskyldighet gentemot användare av appen eller någon annan person eller enhet vad gäller utförande eller bristande utförande av ovannämnda aktiviteter.

20. Ändringar i appen

Då och då, och utan föregående varsel, kan vi komma att ändra, utöka och förbättra appen. Vi kan också när som helst avsluta driften av delar av appen eller hela appen, eller inaktivera vissa funktioner i appen. Din användning av appen ger dig inte rätt till fortsatt tillhandahållande eller tillgänglighet av appen. Eventuella ändringar eller raderingar av appen eller särskilda funktioner genomförs helt och hållet efter eget gottfinnande och utan någon fortsatt skyldighet eller något ansvar gentemot dig.

21. Skadestånd

Du samtycker till att försvara och hålla Företaget, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud, dotterbolag, representanter, licensgivare, leverantörer, partners, annonsörer och innehållsleverantörer skadeslösa från eventuella anspråk, tvister, krav, skadeståndsskyldigheter och förlikningar, bland annat rimliga juridiska kostnader och bokföringsavgifter, som härrör från eller påstås vara resultatet av att du bryter mot Avtalet.

22. Tvistlösning

Såvida inget annat krävs enligt den indispositiva lagstiftningen i landet där du har din hemvist omfattas Avtalet (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem) av lagarna i staten eller landet som anges nedan, utan hänsyn till val av eller konflikter mellan rättsprinciper.

DÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR DU OCH FLO ÖVERENS OM ATT RESPEKTIVE PART ENDAST FÅR VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA PARTEN I EGEN ELLER INDIVIDUELL KAPACITET OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPPTALAN ELLER FÖRETRÄDARTALAN. Med undantag för om du och Flo är överens om det, får ingen skiljeman eller domare konsolidera mer än en persons anspråk eller på annat sätt leda någon form av företrädar- eller grupptalan.

Om du har din hemvist i ett EU-land eller i Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island ska gällande lag och forum vara din stadigvarande hemvists lagar och domstolar.

OM DIN HEMVIST ÄR USA GÄLLER SKILJEAVTALET I DETTA AVSNITT 22 DIG. LÄS DET NOGGRANT.

Detta skiljeavtal gäller dig endast om du bor i USA.

Du kan välja att inte omfattas av detta skiljeavtal. Om du gör det kan varken du eller Företaget kräva att den andra parten deltar i ett skiljeförfarande.

Om du väljer att inte omfattas av skiljeavtalet måste du meddela Företaget skriftligen med ett brev som är poststämplat högst 30 dagar efter det datum då du först godkände Avtalet. Du måste använda denna adress för att meddela att du inte vill omfattas av skiljeavtalet:

Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA

Om du inte har din hemvist i USA och ändå försöker väcka talan mot Företaget i USA gäller detta skiljeavtal för beslut om tröskelfrågan om huruvida detta avsnitt 22 gäller dig, och alla andra tröskelbeslut, bland annat hemvist, möjlighet att handlägga ärendet vid skiljedomstol, forum och gällande lag.

Företaget åtar sig att delta i en konsumentvänlig tvistlösningsprocess. För detta ändamål tillåter Avtalet en tvådelad process för individer för vilka avsnitt 22 gäller. (1) en informell förhandling direkt med Företagets kundtjänstteam och, vid behov, (2) ett bindande skiljeförfarande som administreras av American Arbitration Association (”AAA”). Du och Företaget behåller rätten att söka upprättelse i small claims court (domstol som handlägger tvistemål om mindre värden). 

Du och Företaget är överens om att respektive part ska avisera den andra parten om tvisten skriftligen minst 30 dagar före skiljeförfarandet inleds och i god tro försöka förhandla fram en informell lösning. Du måste skicka ditt meddelande om tvist till Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA. Företaget kommer att skicka sitt meddelande om tvist till e-postadressen som är knuten till ditt Företagskonto. Ett meddelande om tvist måste innehålla: partens namn och kontaktinformation, en kort beskrivning av tvisten samt den upprättelse du söker. Först om parterna inte lyckas lösa tvisten inom 30 dagar får respektive part påbörja skiljeförfarande genom att lämna in en skriftlig begäran om skiljeförfarande (tillgänglig på www.adr.org) till AAA och tillhandahålla en kopia till den andra parten enligt AAA:s regler (tillgängliga på  www.adr.org).

Du och Företaget är överens om att eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet (gemensamt kallade ”Tvister”) avgörs genom bindande individuellt skiljeförfarande (”Skiljeavtalet”).  Om det uppstår en tvist om huruvida detta skiljeavtal kan upprätthållas eller om det gäller vår Tvist kan du och Företaget kommer överens om att skiljemannen tar ett beslut om ärendet.

Skiljeavtalet ådagalägger en transaktion i mellanstatlig handel och Federal Arbitration Act styr alla materiella och procedurmässiga tolkningar och upprätthållande av denna bestämmelse. Skiljeförfarandet kommer att administreras av AAA i enlighet med Consumer Arbitration Rules och/eller andra AAA-skiljedomsregler som fastställs vara tillämpliga av AAA (”AAA-regler”) vid den tidpunkten, förutom som de modifieras här. AAA-reglerna finns på www.adr.org. För att inleda skiljeförfarande måste en fullständig skriftlig begäran lämnas till AAA och till den andra parten, enligt vad som specificeras i AAA-reglerna. 

För att göra skiljeförfarandet så smidigt som möjligt för dig samtycker Företaget till att du väljer ett av följande alternativ för hörandet av skiljeförfarandet: (a) det county där du bor i USA, (b) New Castle County, (c) telefon- eller videokonferens eller, (d) i det fall samtliga parter samtycker, genom inlämnande av dokument till skiljemannen.

Dina skiljeförfarandeavgifter och din del av skiljemannens ersättning ska styras av AAA-reglerna och de begränsas, där så är lämpligt, av AAA-konsumentreglerna. Om skiljemannen beslutar att sådana kostnader är orimliga kommer Företaget att betala alla skiljedomsavgifter och -utgifter. Båda parterna kan be skiljemannen att tilldöma advokatavgifter och -kostnad om det går att bevisa att den andra parten har gjort gällande ett anspråk, anslutningsöverklagande eller försvar som är grundlöst vad gäller fakta och lag, som inletts i ond tro eller i syfte att trakassera, eller som på annat sätt är grundlöst, i den utsträckning gällande lag och AAA-reglerna tillåter.

Skiljemannens beslut kommer att omfatta de konstateranden och slutsatser som skiljedomaren baserar sitt tilldömande på. Skiljedomen kan registreras av vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion. Skiljemannen kan tilldöma vilken upprättelse som helst som är tillåten enligt lagen eller AAA-reglerna, men fastställelse eller föreläggande kan tilldömas endast på individuell basis och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla upprättelse som är berättigad av målsägandens individuella anspråk.

Inga grupptalan. Du och Företaget är införstådda med och samtycker till att båda parter avstår från rätten att delta som målsägande eller gruppmedlem i eventuell påstådd grupptalan, gruppvis skiljeförfarande, talan som förs av en private attorney general eller annan företrädarprocess eller samfälld talan. Såvida vi inte kommit överens om det skriftligen får skiljemannen inte samfälla mer än en parts anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av grupptalan eller företrädarprocess. Om det finns ett slutligt domstolsbeslut om att gällande lag utgör hinder för verkställigheten av avståendet i denna paragraf vad gäller anspråk, grund för talan eller begärd upprättelse, så kommer det anspråket, den grunden för talan eller den begärda åtgärden, och bara det anspråket, den grunden för talan eller den begärda åtgärden, att tas bort från detta skiljeavtal och kommer att inledas vid en domstol i en behörig jurisdiktion. Om ett anspråk, grund för talan eller begärd åtgärd tas bort enligt denna paragraf så är vi överens om att de anspråk, grund för talan eller begärda åtgärder som inte omfattas av skiljeförfarandet vilandeförklaras tills alla anspråk, grunder för talan och begärda åtgärder som kan bli föremål för ett skiljeförfarande löses av skiljemannen.

Om Företaget ändrar detta avsnitt 22 efter det datum då du senaste godkände Avtalet (eller godkände senare ändringar av Avtalet) kan du avvisa den ändringen genom att skicka ett skriftligt meddelande (även via e-post) till oss högst 30 dagar efter det datum ändringen trädde i kraft. Avvisandet av en ny ändring upphäver eller ändrar emellertid inte tidigare samtycke till tidigare avtal om att lösa Tvister mellan dig och Företaget genom skiljedom (eller ditt tidigare samtycke till senare ändringar därtill), och det tidigare avtalet fortsätter att gälla och vara verkställbart.

Med undantag för vad som anges i föregående paragraf ska alla bestämmelser i Avtalet som av sin natur bör fortsätta gälla efter uppsägning, fortsätta gälla efter uppsägning, bland annat ägarskapsbestämmelser, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar.

Om en skiljedomstol eller en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse i Avtalet, eller någon del av det, är overkställbart ska bestämmelsen i fråga verkställas i den utsträckning det går för att Avtalets syfte ska verkställas, och resten av Avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. En tryckt version av Avtalet ska tillåtas vid skiljeförfaranden eller rättsliga eller administrativa förfaranden.

Inget avstående av Företaget av något villkor som anges i Avtalet ska anses som fortgående avstående från sådant villkor eller upphävande av något annat villkor. Vidare ska eventuell underlåtenhet av Företaget att åberopa någon rättighet eller bestämmelse enligt Avtalet inte utgöra ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i Avtalet av någon anledning bedöms vara ogiltig, olaglig eller overkställbar av en domstol eller behörig jurisdiktion, ska den tas bort eller begränsas i största möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i Avtalet fortsätter att gälla fullt ut.

23. Förfarande för påtalande och avlägsnande

Om du anser att material som är tillgängligt i eller via appen kränker din upphovsrätt kan du begära att materialet (eller åtkomsten till dem) tas bort från appen genom att kontakta Företaget och ange följande information:

а. Identifikation av det arbete vars upphovsrätt du anser har kränkts. Vänligen beskriv arbetet och, om möjligt, skicka med en kopia eller information om vilken plats det gäller där en auktoriserad version av arbetet återfinns.

b. Identifikation av det material vars upphovsrätt du anser har kränkts samt var det finns. Beskriv materialet och uppge dess webbadress eller annan relevant information som gör det möjligt för oss att hitta materialet.

c. Ditt namn, adress, telefonnummer och (om möjligt) e-postadress.

d. Ett utlåtande där du intygar att du har goda skäl att tro att den påtalade användningen av materialet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller att det inte är tillåtet enligt lag.

e. Ett utlåtande där du intygar att den information du har lämnat är korrekt och att du ”under ed” är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

f. En signatur eller den elektroniska motsvarigheten från upphovsrättsinnehavaren eller behörig representant.

I ett försök att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter har Företaget en policy med vilken Företaget, i lämpliga omständigheter, kan säga upp de abonnemangskunder och kontoinnehavare av appen som upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna.

Frågor och kommentarer

Om du har kommentarer eller frågor gällande någon del av appen eller dessa användningsvillkor, om du behöver support eller har anspråk kan du kontakta oss på support@flo.health.

Flo Health UK Limited säte är 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX