Betingelser for bruk

Gjeldende fra 5. februar 2020

Disse brukervilkårene (denne «Avtalen») er en juridisk avtale mellom deg («deg») og Flo Health, Inc., et selskap i Delaware («Selskapet», «vi» eller «oss») for bruk av mobilapplikasjonen Flo FemⓇ, nettstedet (flo.health og reg.flo.health), kursnettstedet (courses.flo.health) («Kurs»), serverne som brukes av applikasjonen, datafilene som lagres på slike servere, og alle relaterte tjenester, samt alle relaterte tjenester, funksjoner og innhold som tilbys av selskapet (samlet, «Appen»). Denne avtalen er ikke inngått med Apple, Inc., noen av dets underselskaper, Google, Inc., noen av dets underselskaper, eller noen annen enhet som måtte gjelde.

1. Godkjennelse av vilkår

Vennligst les denne Avtalen nøye. Ved å opprette en konto eller ved å logge inn eller bruke Appen, erkjenner du at du aksepterer og samtykker til å være bundet av vilkårene i denne Avtalen. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE LOGGE INN ELLER BRUKE APPEN.

Vi vil kunne endre denne Avtalen fra tid til annen. Vi vil varsle deg gjennom e-post, gjenom Appen, eller ved å forevise deg en ny versjon av Avtalen som du må godta dersom vi gjør endringer som i stor grad endrer dine rettigheter. Din fortsatte bruk av Appen etter den gjeldende datoen for en oppdatert versjon av Avtalen vil indikere din aksept av Avtalen i oppdatert stand.

2. Medisinsk ansvarsfraskrivelse

SELSKAPET ER IKKE EN LISENSIERT LEVERANDØR AV HELSETJENESTER, OG APPEN ER IKKE MENT Å ERSTATTE PROFESJONELLE MEDISINSKE RÅD ELLER DIAGNOSER, BEHANDLING AV NOEN SYKDOM ELLER MEDISINSK TILSTAND ELLER Å FUNGERE SOM PREVENSJONSMIDDEL. VENNLIGST RÅDFØR DEG MED EN LISENSIERT LEGE ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL FØR DU TAR NOEN AVGJØRELSER ELLER TILTAK SOM VIL KUNNE PÅVIRKE DIN HELSE OG SIKKERHET ELLER SIKKERHETEN TIL DIN FAMILIE ELLER FOSTER. ALDRI UNNGÅ PROFESJONELLE HELSERÅD ELLER VENTE MED Å OPPSØKE DET PÅ GRUNNLAG AV NOE DU HAR LEST I TILKNYTNING TIL APPEN. RÅDFØR DEG ALLTID MED HELSEPERSONELL DERSOM DU HAR SPØRSMÅL ELLER BEKYMRINGER KNYTTET TIL DIN HELSE ELLER TILSTAND, ELLER OPPLEVER NOEN ENDRINGER I HELSETILSTAND. DERSOM DU TROR DU HAR EN MEDISINSK NØDSITUASJON, RING 113, ELLER DRA TIL NÆRMESTE LEGEVAKT UMIDDELBART.

VI FRASKRIVER OSS ANSVAR FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER, ELLER FOR UTILSIKTEDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER, ELLER TYPOGRAFISKE FEIL I DET OPPGITTE MATERIALET, SAMT FOR BRUDD PÅ ENHVER ETISK ELLER MORALSK STANDARD GJELDENDE I DITT MILJØ RUNDT SEKSUALOPPLYSNING OG TILKNYTTEDE MATERIALER.

3. Registrering og kvalifisering

For å bruke Appen, kan du være nødt til å opprette eller oppdatere en konto (“Konto”) og vil bli bedt om å oppgi visse personopplysninger, som blant annet kan inkludere navnet ditt, kjønn, fødselsdato og e-postadresse. Disse opplysningene vil bli lagret og brukt i henhold til våre personvernregler, som du finner på flo.health/nb/personvernregler?locale=nb («Personvernregler»). Du samtykker til at du vil oppgi nøyaktige og fullstendige opplysninger til Selskapet, og at du vil oppdatere opplysningene straks dersom de endres.

For å opprette en Konto og få tilgang til Appen, må du være minst 13 år gammel (16 år gammel i EU,) og ikke forhindret fra å bruke Appen under gjeldende lovgivning.

Dersom du er under 18 år, må en foresatt eller verge gå gjennom og samtykke til vilkårene i denne Avtalen, og ved å bruke Appen bekrefter du at din foresatte eller verge har gått gjennom og samtykket til denne Avtalen. Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgjengeligheten til et visst innhold i Appen for brukere under 18 år, etter vårt eget skjønn.

4. Din bruk av Appen

Enhver form for innhold som du sender gjennom Appen er underlagt Selskapets Personvernregler flo.health/nb/personvernregler?locale=nb. I den utstrekning det ikke er samsvar mellom denne Avtalen og Selskapets Personvernregler, er det disse Vilkårene som gjelder. Dersom du sender inn et spørsmål eller svar, er du alene ansvarlig for din egen kommunikasjon, konsekvensene av denne kommunikasjonen og din tillit til kommunikasjon funnet i offentlige områder. Selskapet og dets lisensgivere er ikke ansvarlige for konsekvensene av noe kommunikasjon i de offentlige områdene. I tilfeller der du føler deg truet eller du tror at noen andre kan være i fare, bør du straks kontakte din lokale politimyndighet. Hvis du tror at du kan være i en medisinsk nødsituasjon, ring umiddelbart lege eller 113. Som en betingelse for å bruke Appen, samtykker du til å ikke bruke Appen til noe formål som strider mot denne Avtalen. Du er ansvarlig for all egen aktivitet i forbindelse med Appen, og skal overholde alle lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og regler, samt alle gjeldende regelverk. Du samtykker til at dersom du gjør noen av de følgende handlingene, vil det være et brudd på denne Avtalen, og du samtykker til at du IKKE SKAL:

a. videreselge, leie ut, låne ut, underlisensiere, distribuere eller på annen måte overføre rettigheter til Appen;

b. modifisere, omvendt konstruere, dekompilere eller demontere Appen;

c. kopiere, tilpasse, endre, modifisere, oversette eller skape avledede verk av Appen uten skriftlig tillatelse fra Selskapet;

d. tillate andre personer å bruke Appen, inkludert men ikke begrenset til delt bruk gjennom en nettverkstilkobling, bortsett fra i samsvar med vilkårene i denne Avtalen;

e. omgå eller deaktivere noen tekniske funksjoner eller tiltak i Appen som beskytter immatterielle rettigheter;

f. bruke Appen i et forsøk på, eller i forbindelse med, en hvilken som helst enhet, program eller tjeneste utformet for å omgå tekniske tiltak som er satt for å kontrollere tilgangen til, eller rettighetene til, en innholdsfil eller annet verk beskyttet av lover om opphavsrett i enhver jurisdiksjon;

g. bruke eller få tilgang til Appen for å kompilere data på en måte som brukes eller kan brukes av et konkurrerende produkt eller tjeneste;

h. bruke din Konto til å reklamere, selge eller overføre kommersielle annonser, inkludert kjedebrev, søppelpost eller repeterende meldinger til noen;

i. bruke din Konto til å delta i noen form for ulovlig aktivitet;

j. laste opp for å overføre enhver kommunikasjon som krenker eller bryter rettighetene til noen part;

k. laste opp noen form for medier som inneholder uttrykk for hat, misbruk, støtende bilder eller adferd, uanstendighet, pornografi, seksuelt eksplisitt eller noen form for materiale som kan føre til noe sivilt eller strafferettslig ansvar under gjeldende lover eller regler, eller som på annen måte kan være i strid med denne Avtalen og Selskapets Personvernregler; eller

l. laste opp noen form for materiale som inneholder programvarevirus eller noen annen datakode, filer eller programmer som er utviklet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til noen form for dataprogramvare eller dette nettstedet.

Ethvert slikt forbudt bruk vil umiddelbart avslutte din lisens for å bruke Appen.

5. Barns personvern og aldersbegrensninger

Vi er forpliktet til å beskytte barns personvern. 

Du bør være oppmerksom på at denne Appen ikke er ment for eller utformet for å tiltrekke seg barn under 13 år. Vi innhenter ikke personopplysninger fra noen person som vi faktisk vet er et barn under 13 år.

Dersom du er bosatt i EU, må du være minst 16 år gammel for å kunne bruke Appen. I den utstrekning det er forbudt i henhold til gjeldende lov, tillater vi ikke bruk av Appen for EU-borgere som er yngre enn 16 år. 

Du må være minst 18 år gammel for å bruke noen av funksjonene i Appen (f.eks. noen kurs, innhold eller diskusjonsemner i Hemmelige chatter). 

Kontakt oss på support@flo.health dersom du er klar over noen som ikke oppfyller disse kravene, slik at vi kan ta skritt for å slette eller stoppe kontoen hennes.

6. Eksport og økonomiske sanksjonskontroller

Programvaren som støtter Appen kan være underlagt Amerikansk lovgivning og forskrifter om eksport og reeksport, inkludert Export Administration Regulations («EAR»} administrert av Det amerikanske handelsdepartementet, handels- og økonomiske sanksjoner administrert av Det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control («OFAC») og International Traffic in Arms Regulations («ITAR») som administreres av Det amerikanske utenriksdepartementet. Du godtar og garanterer at du (1) ikke er lokalisert i noe land eller område som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, og (2) ikke er en nektet part som spesifisert i forskriftene nevnt over.

Du samtykker til å følge alle Amerikanske og utenlandske eksportlover og -forskrifter for å sikre at verken Appen eller noen tekniske data knyttet til denne, eller noe direkte produkt utledet derfra, eksporteres eller reeksporteres direkte eller indirekte i brudd med, eller brukes til noen formål som strider mot, slike lover og forskrifter.

7. Begrenset lisens til Appen

Vi gir deg en personlig, verdensomspennende, tilbakekallbar, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke Appen for personlige og ikke-kommersielle formål i samsvar med vilkårene i denne Avtalen.

Alle rettigheter, tittel og interesser i og for Appen som ikke uttrykkelig gis i denne Avtalen er forbeholdt Selskapet. Hvis du ønsker å bruke Selskapets programvare, tittel, merkevare, tjenestemerke, logo, domenenavn og/eller noen annen form for identifiserende informasjon med kjente merkevarefunksjoner eller annet innhold som eies av Selskapet, må du innhente skriftlig tillatelse fra Selskapet. Forespørsler om tillatelser kan sendes til support@flo.health.

For å unngå noen form for tvil, eier Selskapet all tekst, bilder, fotografier, lydfiler, video, lokasjonsdata og alle andre former for data eller kommunikasjon som Selskapet skaper og gjør tilgjengelig i forbindelse med Appen, inkludert men ikke begrenset til visuelle grensesnitt, interaktive funksjoner, grafikk, design, samlinger av Brukerinnhold, og samlingen av aggregerte brukervurderinger og alle andre elementer og komponenter i Appen, ekskludert Brukerinnhold (som definert under). Bortsett fra der det er uttrykkelig og entydig oppgitt i disse Vilkårene, gir vi deg ingen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter, og alle rettigheter i og til Appen og Selskapets Innhold beholdes av oss.

8. Lisens for brukerinnhold

Appen lar deg legge inn personlige notater, dele dine historier, publisere eller laste opp innhold, sende inn innhold (inkludert til offentlige områder som Hemmelige chatter) og logge visse typer informasjon i Appen («Brukerinnhold»). Du beholder alle rettigheter til slikt Brukerinnhold som du publiserer, deler eller logger i Appen.

Ved å dele Brukerinnhold med Appen, gir du (a) Selskapet en ikke-eksklusiv, overførbar, viderelisensbar, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, utnytte, modifisere, offentlig vise, offentlig fremføre, skape avledede verk fra, inkludere det i annet arbeid, endre, reformatere og distribuere ditt Brukerinnhold i forbindelse med å levere og drifte Appen og relaterte tjenester, og/eller for Selskapets kommersielle formål (for eksempel ved fremvisning på nettstedet vårt, inne i Appen, i sosiale medier, på ethvert nettsted eller plattform på internett som vi anser som passende), underlagt Personvernreglene; og (b) du samtykker i å holde Selskapet og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledelse og ansatte skadesløse fra alle krav og utgifter, inkludert advokatutgifter, som skyldes mediet og/eller din manglende evne eller vilje til å oppfylle vilkårene beskrevet i denne Avtalen.

Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå alt Brukerinnhold før innsendelse til Appen og til å fjerne alle former for medier uansett grunn, når som helst, uten forutgående varsel og etter eget skjønn.

9. Bruk på eget ansvar

Vårt mål er å bidra til å gjøre visse typer helserelatert informasjon mer tilgjengelig og nyttigere for deg. Appen garanterer imidlertid ingen form for helserelaterte forbedringer eller utfall. Din bruk av Appen og enhver informasjon, prognose eller forslag som er oppgitt i Appen er på egen risiko. Vi gir ingen garanti av noe slag med hensyn til nøyaktigheten av data, informasjon, estimater og prognoser som vi gir deg gjennom Appen og du godtar og forstår at Appen ikke er ment for å tjene det samme formålet som en medisinsk eller vitenskapelig enhet.

10. Ansvarsfraskrivelse for bruk av mindreårige

INFORMASJONEN I APPEN OPPFORDRER IKKE TIL, INSINUERER IKKE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE PROMOTERER NOEN FORM FOR SEKSUELL OPPFØRSEL ELLER AKTIVITET MELLOM MINDREÅRIGE, OG RETTER IKKE INNHOLDET I KOMMUNIKASJONEN MOT NOEN SPESIELL PERSON. ALL INFORMASJON SOM OPPGITT I APPEN ER KUN MENT FOR GENERELLE OPPLYSENDE FORMÅL.

Vi undersøker nøye alt materiale i Appen som er tilgjengelig for personer mellom 13 og 17 år, for å unngå upassende eller skadelig innhold. Vi forstår fullt ut at moralske og etiske retningslinjer kan variere fra land til land, når det gjelder å definere hva slags seksualinformasjon som er akseptabelt for mindreårige.

Vi har ikke til hensikt å publisere seksuelt eksplisitt innhold eller innhold som på annen måte kan anses som skadelig for mindreårige eller ungdommer under gjeldende lovgivning. Vi tar rimelige skritt for å sørge for at alt materiale som tilgjengeliggjøres av oss i Appen er faktabaserte og vitenskapelig korrekte.

Vær oppmerksom på at individuelle etiske syn på hva som er støtende eller skadelig for mindreårige kan skille seg fra kravene som er satt for innhold som kan gjøres tilgjengelig for mindreårige under gjeldende lovgivning. 

11. Abonnementer

Flo Premium-abonnement. Mobilapplikasjonen tlbyr Premium-abonnement som gir deg tilgang til ytterligere funksjoner som menstruasjonsprognoser forbedret av dataalgoritmer, personalisert innsikt basert på dine symptomer og syklusfase, verktøy for å oppdage fysiske og følelsesmessige mønstre og en full helserapport som du kan gi til din lege. Noen av abonnementene våre inneholder en gratis prøveperiode, der du kan oppleve mobilapplikasjonen uten kostnad.

Abonnementer med en gratis prøveperiode vil automatisk fornyes til et betalt abonnement når prøveperioden utløper. Dersom du bestemmer deg for å melde deg av et betalt abonnement før vi belaster din betalingsmetode, så må du avbryte abonnementet før prøveperioden utløper.

Vi tilbyr alternativer for månedlige og årlige abonnementer. Betalingen vil bli belastet kredittkortet/debetkortet gjennom kontoen din på iTunes eller Google Play etter at du har valgt et av våre abonnementer og bekreftet kjøpet ditt. Betalte abonnementer fornyes automatisk, med mindre autofornying er slått av, til de avbrytes i Administrer abonnementer-delen i dine kontoinnstillinger. Vi vil varsle deg dersom prisen på abonnementet øker og, om nødvendig, be om ditt samtykke for å fortsette. Du vil bli belastet innen 24 timer før starten av den siste betalte abonnementsperioden.

Kurs. Vi tilbyr abonnement for én måned, tre måneder eller årlig til våre Kurs. Betalingen vil bli belastet ditt kredtt/debetkort gjennom Stripe, en betalingsplattform fra Stripe, Inc. etter at du har valgt et av våre abonnementer og bekreftet kjøpet ditt. Du forstår og samtykker i at alle betalinger og transaksjoner håndteres av Stripe. Du kan ikke bruke stjålne eller uautoriserte kredittkort gjennom Stripe og/eller din Konto. Betalte abonnementer fornyes automatisk, med mindre auto-fornying slås av, frem til de kanselleres ved å kontakte vårt brukerstøtteteam på support@flo.health. Vi vil varsle deg dersom prisen på abonnementet øker og, om nødvendig, be om ditt samtykke for å fortsette. For refusjoner eller andre problemer med betaling i forbindelse med Kurs, kontakt brukerstøtteteamet vårt på support@flo.health

Flo Premium + Telehealth-abonnement. Mobilapplikasjonen tilbyr kun Premium + Telehealth-abonnementet til Amerikanske brukere. Premium + Telehealth-abonnementet er underlagt separate Vilkår og betingelser. Les dem nøye før du kjøper abonnementet.

12. Hemmelige chatter

Flo Hemmelige Chatter (Hemmelige Chatter) er en spesialfunksjon i Appen som lar brukere kommunisere med hverandre rundt ulike temaer knyttet til kvinners helse og velvære. Alle brukerkommentarer i Hemmelige chatter publiseres anonymt. Dersom du sletter kontoen din vil kommentarene forbli synlige for andre brukere i Hemmelige chatter.

Som bruker av Hemmelige chatter skal du ikke:

 • Legge inn ufine, trakasserende, fornærmende, provoserende, diskriminerende, intolerante, religiøse, rasistiske, politiske, homofobiske eller støtende kommentarer og uttalelser;
 • Publisere fornærmende, obskøne, pornografiske, krenkende, seksuelt støtende bilder eller noe annet materiale (inkludert lenker til slikt materiale) som er i strid med gjeldende lovgivning eller reguleringer, eller som på annen måte kan være i strid med denne Avtalen;
 • Gi noen form for medisinske råd eller utgi deg for å være helsepersonell;
 • Reklamere for noe produkt eller tjeneste.
 • Utføre andre forbudte handlinger som definert i Regler for Hemmelige chatter. 

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å:

 • Slette enhver upassende eller irrelevant kommentar eller materiale;
 • Slette eller endre kommentarer som inneholder personopplysninger, som navn, adresse eller e-post;
 • Begrense eller stenge din tilgang til Hemmelige chatter når som helst og uten varsel dersom vi avgjør at innholdet eller bruken av Hemmelige chatter strider med denne Avtalen;
 • Bruke, kopiere, redigere, forandre, flytte, endre, offentlig vise, offentlig fremføre og distribuere diskusjoner, kommentarer, og materiale;
 • Blokkere kommentarene dine uansett årsak eller moderere dem slik vi anser det som hensiktsmessig;
 • Deaktivere Hemmelige chatter når som helst uten forvarsel.

All informasjon som publiseres i Hemmelige chatter skal ikke anses som rådgivning, foreskrivning av legemidler eller forslag til behandling. Dersom du er i tvil om helsen din, må du kontakte autorisert helsepersonell. Vær oppmerksom på at våre brukere ikke er helsepersonell og at deres anbefalinger ikke bare kan være unøyaktige, men også skadelige for din helse og velvære. 

Les mer om reglene som gjelder for kommunikasjon i Hemmelige chatter i våre Regler for Hemmelige chatter. Regler for Hemmelige chatter er en integrert del av Avtalen. Ved å akseptere Avtalen, aksepterer du også Regler for Hemmelige chatter.

SELSKAPET FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE KONSEKVENS VEDRØRENDE INFORMASJON, LENKER OG MATERIALE SOM PUBLISERES AV BRUKERE, ENHVER HANDLING ELLER MANGEL PÅ HANDLING FRA BRUKERE, OG BRUDD PÅ ENHVER GJELDENDE LOVGIVNING OG REGULERING, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, COMMUNICATIONS DECENCY ACT OF 1996).

13. Passord

Du er ansvarlig for å ta alle rimelige skritt for å sikre at ingen uautoriserte personer har tilgang til dine passord til Appen eller din konto. Det er ditt eget ansvar å (1) kontrollere formidling og bruk av påloggingsnavn, brukernavn og passord; (2) godkjenne, overvåke og kontrollere tilgang til og bruk av din App-konto og passord; (3) straks informere Selskapet hvis du tror at din konto eller passord har blitt kompromittert, eller hvis det er noen annen grunn til at du må deaktivere et passord. Send oss en e-post på support@flo.health. Du gir Selskapet og alle andre personer og enheter involvert i driften av Appen rett til å overføre, overvåke, innhente, lagre, og bruke din informasjon i fobindelse med drift av Appen. Selskapet kan ikke og vil ikke påta seg noe ansvar for informasjon du sender, eller din eller tredjeparts bruk eller misbruk av informasjon sendt eller mottatt ved bruk av Appen.

14. Ansvarsfraskrivelse fra garanti

Selskapet kontrollerer og driver Appen fra ulike steder og påstår ikke at Appen er passende eller tilgjengelig for bruk alle steder. Appen eller visse funksjoner kan være utilgjengelige på din plassering, eller kan variere på tvers av steder.

APPEN LEVERES “SOM DEN ER”,  “SOM TILGJENGELIG” OG TILBYS UTEN NOE ANSVAR ELLER GARANTI AV NOEN FORM, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TITTEL, KRENKING AV VAREMERKER, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG ENHVER GARANTI UNDERFORSTÅTT VED NOEN FORM FOR YTELSER ELLER BRUK I HANDEL, SOM ALLE UTTRYKKELIG FRASKRIVES, BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER PÅKREVET VED LOV. 

SELSKAPET OG DETS DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, AGENTER, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE OG INNHOLDSLEVERANDØRER GARANTERER IKKE AT: (A) APPEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGJENGELIG PÅ NOEN TIDSPUNKT ELLER PLASSERING; (B) ALLE DEFEKTER ELLER FEIL VIL RETTES; (C) NOE INNHOLD ELLER PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM APPEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; ELLER (D) RESULTATENE FRA BRUK AV APPEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV. DIN BRUK AV APPEN ER UTELUKKENDE PÅ DIN EGEN RISIKO; ELLER, (E) NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER KOMPLETTHETEN TIL INNHOLD, TEKST, BILDER, PROGRAMVARE, GRAFIKK ELLER KOMMUNIKASJON GITT AV TREDJEPARTER I ELLER GJENNOM APPEN, INKLUDERT I HEMMELIGE CHATTER. NOEN STATER/LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.

15. Ansvarsbegrensninger

IKKE I NOEN TILFELLER SKAL SELSKAPET, DETS DIREKTØRER, LEDELSE, AGENTER, PARTNERE, ANSATTE, ANNONSØRER, ELLER DATALEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFELDIGE, FØLGENDE ELLER ERSTATNINGSMESSIGE SKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKTER, ELLER TAP AV DATA) VERKEN I EN KONTRAKTSMESSIG, BRUKSMESSIG (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UFORSIKTIGHET), EIENDOMSMESSIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM STAMMER FRA ELLER STÅR I FORBINDELSE MED BRUK AV DENNE APPEN. IKKE I NOEN TILFELLER VIL SELSKAPETS TOTALANSVAR SOM STAMMER FRA ELLER ER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSENE ELLER FRA BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV DENNE APPEN, OVERSTIGE DE BELØP DU HAR BETALT TIL SELSKAPET FOR BRUK AV APPEN ELLER ETT HUNDRE DOLLAR ($100) HVIS DU IKKE HAR HATT NOEN BETALINGSFORPLIKTELSER TIL SELSKAPET, SOM GJELDENDE. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR, SÅ DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER NØDVENDIGVIS IKKE FOR DEG. SELSKAPET, ELLER NOEN TREDJEPART SOM ER NEVNT I APPEN, ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN PERSONSKADE, INKLUDERT DØD, SOM FORÅRSAKES AV DIN BRUK ELLER MISBRUK AV APPEN.

16. Bruk av mobilenheter

Vær oppmerksom på at din operatørs normale priser og gebyrer, for eksempel tekstmeldinger og datakostnader, fortsatt vil gjelde dersom du bruker Appen på en mobil enhet.

17. Tredjepartstjenester

Appen kan gi deg tilgang til lenker til tredjepartsnettsteder, apper, eller andre produkter eller tjenester (“Tredjepartstjenester”). Selskapet kontrollerer ikke Tredjepartstjenester på noen måte, og tar derfor ikke noe ansvar knyttet til slike Tredjepartstjenester. Du må ta passende skritt for å avgjøre om tilgang til en Tredjepartstjeneste er passende og beskytte dine personopplysninger og personvern i bruk av alle slike Tredjepartstjenester, og følge gjeldende avtaler.

18. Dine tilbakemeldinger

Vi imøtekommer dine tilbakemeldinger om Appen. Med mindre annet er uttrykkelig uttalt, vil all kommunikasjon som du sender til oss eller publiserer i app-butikker anses for å være sendt inn på et ikke-konfidensielt grunnlag. Du samtykker til at vi kan bestemme oss for å publisere slikt innhold etter eget skjønn. Du godtar å gi oss tillatelse til å benytte slikt innhold gratis, og revidere, endre, justere og kontekstuelt endre, eller gjøre alle andre endringer som vi anser passende.

19. Håndhevelse av rettigheter

Vi er ikke forpliktet til å overvåke tilgang eller bruk av Appen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjøre dette med formålet å drifte og vedlikeholde Appen, sikre at du følger denne Avtalen og at du følger gjeldende juridiske krav. Vi kan avsløre ulovlig atferd til de rettshåndhevende myndighetene; og i henhold til gyldig rettslig prosess, kan vi samarbeide med rettshåndhevende myndigheter for å rettsforfølge brukere som bryter loven. Vi forbeholder oss retten til (men er ikke påkrevd) å fjerne eller deaktivere innhold lagt inn i Appen eller tilgang til Appen når som helst og uten varsel og etter eget skjønn, dersom vi avgjør etter eget skjønn at innholdet eller bruken av appen er støtende eller i strid med denne avtalen.

Selskapet har ikke noe ansvar overfor brukere av Appen eller noen annen person eller enhet for ytelse eller manglende ytelse av de tidligere nevnte aktivitetene.

20. Endringer i Appen

Fra tid til annnen og uten forutgående varsel til deg, vil vi kunne endre, utvide og forbedre Appen. Vi kan også når som helst, avslutte driften av deler av eller hele Appen, eller selektivt deaktivere visse funksjoner i Appen. Din bruk av Appen berettiger deg ikke til den fortsatte bruken eller tilgjengeligheten av Appen. Enhver endring eller fjerning av Appen eller bestemte funksjoner vil gjøres etter vårt eget og absolutte skjønn, og uten noen løpende forpliktelse eller ansvar ovenfor deg.

21. Skadesløsholdelse

Du samtykker til å forsvare, frigi og holde Selskapet, dets ledelse, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, og leverandører, skadesløse fra og mot alle krav, handlinger eller krav, forpliktelser og avtaler inkludert, uten begrensning, rimelige juridiske- og regnskapsgebyrer, som skyldes eller påstås å skyldes ditt brudd på denne Avtalen.

22. Diverse

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne Avtalen er underlagt lovgivningen i California, uten hensyn til konflikt mellom lovbestemmelser. ENESTE OG EKSKLUSIVE JURISDIKSJON FOR ENHVER HANDLING ELLER RETTERGANG SOM STAMMER FRA ELLER ER KNYTTET TIL DENNE AVTALEN SKAL VÆRE I EN PASSENDE STATLIG ELLER FØDERAL RETT LOKALISERT I SAN FRANCISCO COUNTY, CALIFORNIA, OG PARTENE FRASKRIVER SEG UTEN FORBEHOLD SINE RESPEKTIVE RETTIGHETER TIL EN JURYRETTSAK.

Enhver rett til rettslig handling du må ha i tilknytning til din bruk av Appen må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller handlingsårsaken oppstår.

Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at noen bestemmelse i denne Avtalen, eller en del derav, ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen håndheves i størst mulig grad for å påvirke hensikten med denne avtalen, og resten av denne Avtalen skal fortsette i full kraft og virkning. En trykket versjon av denne Avtalen skal være tillatt i rettslige eller administrative saksbehandlinger.

Ingen fraskrivelse fra Selskapet av vilkår eller betingelser som fremgår av denne Avtalen, skal anses som et videre eller vedvarende avslag på slik begrep eller betingelse eller et frafall av ethvert annet begrep eller betingelse, og eventuelle feil i Selskapet i å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til denne Avtalen, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Dersom noen bestemmelse i denne avtalen holdes av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig eller av en grunn ikke mulig å håndheve, skal slike bestemmelser utelukkes eller begrenses til minste grad slik at de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen vil fortsette i full kraft og virkning.

Ved oppsigelse skal alle bestemmelser i denne avtalen, som etter deres art bør overleve terminering, overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbetingelser, garantibeviser og ansvarsbegrensninger.

Alle krav mellom partene knyttet til denne Avtalen vil bli tvistert hver for seg, og partene vil ikke konsolidere eller søke massebehandling av noe krav, med mindre dette tidligere er avtalt skriftlig mellom partene.

Vi kan når som helst nekte tjenesten, lukke Kontoer eller endre kvalifikasjonskrav.

23. Varsling og tilbakekallingsprosedyrer

Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig i eller fra Appen bryter med din opphavsrett, kan du be om fjerning av dette materialet (eller tilgangen til dette) fra Appen ved å kontakte Selskapet og oppgi følgende informasjon:

a. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede materialet du mener er krenket. Vennligst beskriv materialet, og hvis mulig legg ved en kopi eller plasseringen (f.eks. side i appen) av en autorisert versjon av materialet.

b. Identifikasjon av materialet du mener bryter med opphavsretten, og dets plassering. Vennligst beskriv materialet, og oppgi en URL eller annen relevant informasjon som gjør at vi kan finne materialet.

c. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis mulig) e-postadresse.

d. En erklæring om at du i god tro mener at den innklagede bruken av materialet ikke er autorisert av rettighetshaveren, dets agent, eller loven.

e. En erklæring om at opplysningene du har oppgitt er nøyaktige, og som indikerer at du “under risiko for mened,” er rettighetshaveren eller har fullmakt til å handle på vegne av rettighetshaveren.

f. En signatur eller den elektroniske ekvivalenten fra rettighetshaveren eller en autorisert representant.

I et forsøk på å beskytte rettighetene til rettighetshavere har Selskapet en avtale for oppsigelse under passende omstendigheter, for abonnenter og kontoinnehavere på Nettstedet som gjentatte ganger bryter med Avtalen.

Spørsmål og kommentarer

Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål om noen del av Appen eller noen del av disse Bruksvilkårene, trenger brukerstøtte eller har noen krav, kan du kontakte oss på support@flo.health.