Vilkårene for bruk

Gjelder fra 1. mai 2022

Disse vilkårene for bruk (denne «avtalen») er en rettslig avtale mellom deg («deg» eller «du») og Flo Health UK Limited, et aksjeselskap som er registrert i Storbritannia («selskapet», «vi» eller «oss») for bruk av Flo Fem Ⓡ-mobilappen, -nettstedene (flo.health, app.flo.health og business.flo.health) og alle tilknyttede tjenester, funksjoner og innhold som tilbys av selskapet. Denne avtalen er ikke inngått med Apple, Inc., noen av dets underselskaper, Google, Inc., noen av dets underselskaper eller noen annen enhet som måtte gjelde.

1. Godkjennelse av vilkår

Les denne avtalen nøye. Ved å opprette en konto eller ved å logge inn på eller bruke appen erkjenner du at du godtar og samtykker i å være bundet av vilkårene i denne avtalen. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE LOGGE INN PÅ ELLER BRUKE APPEN.

Vi kan endre denne avtalen fra tid til annen. Vi vil varsle deg gjennom e-post, gjennom appen, eller ved å forelegge deg en ny versjon av avtalen som du må godta dersom vi gjør endringer som medfører vesentlige endringer i dine rettigheter. Hvis du fortsetter å bruke appen etter den gjeldende datoen for en oppdatert versjon av avtalen, vil dette indikere at du godtar den oppdaterte avtalen.

2. Medisinsk ansvarsfraskrivelse

SELSKAPET ER IKKE EN LISENSIERT LEVERANDØR AV HELSETJENESTER, OG APPEN ER IKKE MENT Å ERSTATTE PROFESJONELLE MEDISINSKE RÅD ELLER DIAGNOSER, BEHANDLING AV NOEN SYKDOM ELLER MEDISINSK TILSTAND ELLER Å FUNGERE SOM PREVENSJONSMIDDEL. VENNLIGST RÅDFØR DEG MED EN LISENSIERT LEGE ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL FØR DU TAR NOEN AVGJØRELSER ELLER TILTAK SOM VIL KUNNE PÅVIRKE DIN HELSE OG SIKKERHET ELLER SIKKERHETEN TIL DIN FAMILIE ELLER FOSTER. IGNORER ALDRI RÅD FRA HELSEPERSONELL ELLER VENT MED Å OPPSØKE RÅD FRA HELSEPERSONELL PÅ GRUNNLAG AV NOE DU HAR LEST I TILKNYTNING TIL APPEN. RÅDFØR DEG ALLTID MED HELSEPERSONELL DERSOM DU HAR SPØRSMÅL ELLER BEKYMRINGER KNYTTET TIL DIN HELSE ELLER TILSTAND, ELLER OPPLEVER ENDRINGER I HELSETILSTANDEN. DERSOM DU TROR DU HAR EN MEDISINSK NØDSITUASJON, SKAL DU RINGE 113 ELLER DRA TIL NÆRMESTE LEGEVAKT UMIDDELBART.

VI FRASKRIVER OSS ANSVAR FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER, ELLER FOR UTILSIKTEDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER, ELLER TYPOGRAFISKE FEIL I DET OPPGITTE MATERIALET, SAMT FOR BRUDD PÅ ENHVER ETISK ELLER MORALSK STANDARD GJELDENDE I DITT MILJØ RUNDT SEKSUALOPPLYSNING OG TILKNYTTEDE MATERIALER. INGENTING I DENNE AVTALEN UTELUKKER ELLER BEGRENSER PÅ NOEN MÅTE VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG DER DETTE VILLE VÆRE I STRID MED LOVGIVNINGEN.

3. Registrering og kvalifisering

For å bruke appen kan du være nødt til å opprette eller oppdatere en konto («konto») og vil bli bedt om å oppgi visse personopplysninger, som blant annet kan inkludere navn, fødselsdato og e-postadresse. Disse opplysningene vil bli oppbevart og brukt i henhold til våre personvernregler, som du finner på https://flo.health/nb/personvernregler («personvernregler»). Du samtykker i at du vil oppgi nøyaktige og fullstendige opplysninger til selskapet, og at du vil oppdatere opplysningene straks dersom de endres.

For å opprette en konto og få tilgang til appen må du være minst 13 år gammel (16 år gammel i EU) og ikke forhindret fra å bruke appen under gjeldende lovgivning.

Dersom du er under 18 år, må en foresatt eller verge gå gjennom og samtykke i vilkårene i denne avtalen, og ved å bruke appen bekrefter du at din foresatte eller verge har gått gjennom og samtykket i denne avtalen. Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgjengeligheten til et visst innhold i appen for brukere under 18 år, etter vårt eget skjønn.

4. Din bruk av appen

Enhver form for innhold som du sender gjennom appen, er underlagt selskapets personvernregler https://flo.health/nb/personvernregler. Dersom du sender inn et spørsmål eller svar, er du alene ansvarlig for din egen kommunikasjon, konsekvensene av denne kommunikasjonen og din tillit til kommunikasjon funnet i offentlige områder. Selskapet og dets lisensgivere er ikke ansvarlige for konsekvensene av noe kommunikasjon i de offentlige områdene. I tilfeller der du føler deg truet eller du tror at noen andre kan være i fare, bør du straks kontakte din lokale politimyndighet. Hvis du tror at du kan være i en medisinsk nødsituasjon, ring umiddelbart fastlege eller 113. Som en betingelse for å bruke appen samtykker du i å ikke bruke appen til noe formål som strider mot denne avtalen. Du er ansvarlig for all egen aktivitet i forbindelse med appen, og skal overholde alle lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og regler samt alt gjeldende regelverk. Du samtykker i at dersom du gjør noen av de følgende handlingene, vil det være et brudd på denne avtalen, og du samtykker i at du IKKE SKAL:

a. videreselge, leie ut, lease ut, låne ut, underlisensiere, distribuere eller på annen måte overføre rettigheter til appen;

b. modifisere, rekonstruere, dekompilere eller demontere appen;

c. kopiere, tilpasse, endre, modifisere, oversette eller skape avledede verk av appen uten skriftlig tillatelse fra selskapet;

d. tillate andre personer å bruke appen, inkludert, men ikke begrenset til delt bruk gjennom en nettverkstilkobling, bortsett fra i samsvar med vilkårene i denne avtalen;

e. omgå eller deaktivere noen tekniske funksjoner eller tiltak i appen som beskytter immaterielle rettigheter;

f. bruke appen i et forsøk på, eller i forbindelse med, en hvilken som helst enhet, program eller tjeneste utformet for å omgå tekniske tiltak som er iverksatt for å styre tilgangen til, eller rettighetene til, en innholdsfil eller annet verk beskyttet av lover om opphavsrett i enhver jurisdiksjon;

g. bruke eller få tilgang til appen for å kompilere data på en måte som brukes eller kan brukes av et konkurrerende produkt eller tjeneste;

h. bruke kontoen din til å reklamere, selge eller overføre kommersielle annonser, inkludert kjedebrev, søppelpost eller gjentatte meldinger til noen;

i. bruke kontoen din til å delta i noen form for ulovlig aktivitet;

j. laste opp for å overføre enhver kommunikasjon som krenker eller bryter rettighetene til noen part;

k. laste opp noen form for medier som inneholder uttrykk for hat, misbruk, støtende bilder eller adferd, uanstendighet, pornografi, seksuelt eksplisitt eller noen form for materiale som kan føre til noe sivilt eller strafferettslig ansvar under gjeldende lover eller regler, eller som på annen måte kan være i strid med denne avtalen og selskapets personvernregler; eller

l. laste opp noen form for materiale som inneholder programvarevirus eller noen annen datakode, filer eller programmer som er ondsinnede, teknologisk skadelige eller utviklet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til noen form for dataprogramvare, dette nettstedet eller appen.

Enhver slik forbudt bruk vil umiddelbart avslutte din lisens for å bruke appen.

5. Barns personvern og aldersbegrensninger

Vi er forpliktet til å beskytte barns personvern.

Du bør være oppmerksom på at denne appen ikke er ment for eller utformet for å tiltrekke seg barn under 13 år. Vi innhenter ikke personopplysninger fra noen person som vi faktisk vet er et barn under 13 år.

Dersom du er bosatt i Storbritannia eller EU, må du være minst 16 år gammel for å kunne bruke appen. Utover i den utstrekning det er forbudt i henhold til gjeldende lov, tillater vi ikke bruk av appen for borgere i Storbritannia eller EU som er yngre enn 16 år. 

Du må være minst 18 år gammel for å bruke visse funksjoner i appen (f.eks. noen kurs, innhold eller diskusjonsemner i Hemmelige chatter).  

Kontakt oss på support@flo.health dersom du er klar over noen som ikke oppfyller disse kravene, slik at vi kan treffe tiltak for å slette eller avslutte vedkommendes konto.

6. Eksport og økonomiske sanksjonskontroller

Programvaren som støtter appen, kan være underlagt amerikansk lovgivning og forskrifter for eksport og reeksport, inkludert Export Administration Regulations («EAR») som overvåkes av det amerikanske handelsdepartementet, handels- og økonomiske sanksjoner som overvåkes av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control («OFAC») og International Traffic in Arms Regulations («ITAR») som overvåkes av det amerikanske utenriksdepartementet. Du godtar og garanterer at du (1) ikke befinner deg i noe land eller område som er underlagt import- eller eksportforbud av amerikanske myndigheter, og (2) ikke er en nektet part som spesifisert i forskriftene nevnt ovenfor.

Du samtykker i å følge alle amerikanske og utenlandske eksportlover og -forskrifter for å sikre at hverken appen eller noen tekniske data knyttet til denne, eller noe direkte produkt eller produkter utledet fra eller basert på slik teknologi mottatt fra Flo under disse vilkårene for bruk, eksporteres eller reeksporteres direkte eller indirekte i brudd med, eller brukes til noen formål som strider mot, slike lover og forskrifter.

7. Begrenset lisens til appen

Vi gir deg en personlig, verdensomspennende, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke appen for personlige og ikke-kommersielle formål i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Du kan ikke kopiere, oppbevare, modifisere, distribuere, transmittere, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, overføre eller selge noen tekst, grafikk, logoer og andre kildeidentifiserende symboler, designer, ikoner, bilder eller annen informasjon, programvare eller kode hentet fra appen uten å ha fått uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra selskapet, som kan holdes tilbake av enhver årsak. Du godtar videre å ikke laste ned, vise eller bruke noe innhold på appen som leveres av selskapet eller dets lisensgivere på appen for bruk i noen publikasjoner, offentlige opptredener, på andre nettsteder enn appen for andre kommersielle formål, i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er selskapets, på noen annen måte som er egnet til å skape forvirring hos forbrukere, som snakker nedsettende om eller gjør skam på selskapet og/eller dets lisensgivere, som utvanner styrken av selskapets eller dets lisensgiveres eiendom, eller som på annen måte krenker selskapets eller dets lisensgiveres åndsrett. Du godtar videre å ikke på noen måte misbruke innhold publisert av selskapet eller tredjepartsinnhold som vises i appen.

Alle rettigheter, eiendomsrett til og interesser i og for appen som ikke uttrykkelig gis i denne avtalen, er forbeholdt selskapet. Hvis du ønsker å bruke selskapets programvare, betegnelse, navn, merkevare, servicemerke, logo, domenenavn og/eller noen annen form for identifiserende informasjon med kjente merkevarefunksjoner eller annet innhold som eies av selskapet, må du innhente skriftlig tillatelse fra selskapet. Forespørsler om tillatelser kan sendes til support@flo.health.

For å unngå noen form for tvil eier selskapet all tekst, bilder, fotografier, lydfiler, video, stedsdata, programvare, kode og alle andre former for data eller kommunikasjon som selskapet skaper og gjør tilgjengelig i forbindelse med appen, inkludert, men ikke begrenset til visuelt grensesnitt, interaktive funksjoner, grafikk, design, samlinger av brukerinnhold (som definert nedenfor), og samlingen av aggregerte brukervurderinger og alle andre elementer og komponenter i appen, ekskludert brukerinnhold (samlet omtalt heri som «selskapets innhold»). Bortsett fra der det er uttrykkelig og entydig oppgitt i disse vilkårene, gir vi deg ingen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter, og alle rettigheter i og til appen og selskapets innhold beholdes av oss.

8. Lisens for brukerinnhold

Appen lar deg legge inn personlige notater, dele historier, publisere eller laste opp innhold, sende inn innhold (inkludert til offentlige områder som Hemmelige chatter) og logge visse typer informasjon i appen («brukerinnhold»). Du beholder alle rettigheter til slikt brukerinnhold som du publiserer, deler eller logger i appen.

Ved å dele brukerinnhold med appen gir du (a) selskapet en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, utnytte, modifisere, offentlig vise, offentlig fremføre, skape avledede verk fra, inkludere det i annet arbeid, endre, reformatere og distribuere ditt brukerinnhold i forbindelse med å levere og drifte appen og relaterte tjenester, og/eller for selskapets kommersielle formål (for eksempel ved fremvisning på nettstedet vårt, inne i appen, i sosiale medier, på ethvert nettsted eller plattform på internett som vi anser som passende), underlagt personvernreglene; og (b) du samtykker i å holde selskapet og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledelse og ansatte skadesløse fra alle krav og utgifter, inkludert advokatutgifter, som skyldes mediet og/eller din manglende evne eller vilje til å oppfylle vilkårene beskrevet i denne avtalen.

Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå alt brukerinnhold før innsendelse til appen og til å fjerne alle former for innhold eller medier uansett grunn, når som helst, uten forutgående varsel og etter eget skjønn.

9. Bruk på eget ansvar

Vårt mål er å bidra til å gjøre visse typer helserelatert informasjon mer tilgjengelig og nyttigere for deg. Appen garanterer imidlertid ingen form for helserelaterte forbedringer eller resultater. Din bruk av appen og enhver informasjon, prognose eller forslag som er oppgitt i appen, er på egen risiko. Vi gir ingen garanti av noe slag med hensyn til nøyaktigheten av data, informasjon, estimater og prognoser som vi gir deg gjennom appen, og du godtar og forstår at appen ikke er ment for å tjene det samme formålet som en medisinsk eller vitenskapelig enhet eller helsepersonell.

10. Ansvarsfraskrivelse for mindreåriges bruk

INFORMASJONEN I APPEN OPPFORDRER IKKE TIL, INSINUERER IKKE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE PROMOTERER NOEN FORM FOR SEKSUELL OPPFØRSEL ELLER AKTIVITET BLANT MINDREÅRIGE, OG RETTER IKKE INNHOLDET I KOMMUNIKASJONEN MOT NOEN SPESIELL PERSON. ALL INFORMASJON SOM OPPGITT I APPEN, ER KUN MENT FOR GENERELT OPPLYSENDE FORMÅL.

Vi undersøker nøye alt materiale i appen som er tilgjengelig for personer mellom 13 og 17 år, for å unngå upassende eller skadelig innhold. Vi forstår fullt ut at moralske og etiske retningslinjer kan variere fra land til land, når det gjelder å definere hva slags seksualinformasjon som er akseptabel for mindreårige.

Vi har ikke til hensikt å publisere seksuelt eksplisitt innhold eller innhold som på annen måte kan anses som skadelig for mindreårige eller ungdommer under gjeldende lovgivning. Vi treffer rimelige tiltak for å sørge for at alt materiale som tilgjengeliggjøres av oss i appen, er faktabasert og vitenskapelig korrekt.

Vær oppmerksom på at individuelle etiske syn på hva som er støtende eller skadelig for mindreårige, kan skille seg fra kravene som er fastsatt for innhold som kan gjøres tilgjengelig for mindreårige under gjeldende lovgivning. 

11. Abonnementer

Flo Premium-abonnement. Mobilapplikasjonen tilbyr Premium-abonnement som gir deg tilgang til ytterligere funksjoner som menstruasjonsprognoser forbedret av dataalgoritmer, personlig tilpasset innsikt basert på dine symptomer og syklusfase, verktøy for å oppdage fysiske og følelsesmessige mønstre og en full helserapport som du kan gi til legen din. Ved å få tilgang til Flo godtar du at kjøpene dine ikke er betinget av levering av funksjonalitet eller funksjoner i fremtiden, eller avhengig av muntlige eller skriftlige offentlige uttalelser og kommentarer gjort av Flo angående slik funksjonalitet eller funksjoner. 

Fakturering. Du kan kjøpe Premium-abonnement direkte fra Flo eller gjennom en tredjepart ved å betale en abonnementsavgift pluss gjeldende avgifter på forskudd på månedlig basis eller et annet gjentakende intervall som opplyses til deg før inngåelse av kjøpet. 

Noen av abonnementene våre inkluderer en prøveperiode, slik at du kan oppleve appen i en fastsatt periode uten kostnad eller til redusert pris («prøveperiode»). Abonnementer med prøveperiode blir automatisk fornyet til et betalt abonnement når prøveperioden utløper. Hvis du kjøper tilgang til Premium-innhold eller -tjenester gjennom en tredjepart, kan det tilkomme separate vilkår knyttet til denne tredjeparten, i tillegg til disse vilkårene. Kontakt tredjeparten for refusjon eller administrasjon av abonnementet. 

Endringer i pris og avgifter. Flo kan fra tid til annen gjøre endringer i Premium-abonnementet, inkludert gjentakende abonnementsavgifter, og vil kommunisere eventuelle prisendringer til deg på forhånd. Prisendringer vil tre i kraft i starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen, og ved å fortsette å bruke Flo Premium-abonnementet etter at prisendringer trer i kraft, vil du ha godtatt den nye prisen. Hvis du ikke godtar en prisendring, kan du avvise endringen ved å si opp det aktuelle Premium-abonnementet før prisendringen trer i kraft.

Salgsavgifter eller andre avgifter er basert på de gjeldende avgiftsnivåene på tidspunktet for den månedlige abonnementsbetalingen. Disse beløpene kan bli endret over tid avhengig av lokale avgiftskrav i landet, staten, regionen, fylket eller kommunen. Alle endringer i avgiftsnivåer vil bli tatt i bruk automatisk basert på kontoinformasjonen du oppgir.

Fornyelse og kansellering. Betalingen din til Flo eller tredjeparten som du kjøpte Premium-abonnementet gjennom, vil bli automatisk fornyet ved utløpet av den gjeldende abonnementsperioden, med mindre du sier opp Premium-abonnementet før utgangen av den da pågående abonnementsperioden. Du må si opp Premium-abonnementet eller prøveperioden før de fornyes, for å unngå fakturering av avgifter for neste abonnementsperiode. Hvis du kjøper abonnementet gjennom app.flo.health, kan du si opp fornyelsen av Premium-abonnementet når som helst ved å kontakte oss via e-post på help@flo.health og oppgi e-posten du brukte til å registrere kontoen på app.flo.health. Hvis du kjøper Premium-abonnement gjennom en tredjepart, kan du når som helst si opp abonnementet hos appleverandøren. Kontakt brukerstøtte på help@flo.health eller her for instruksjoner om hvordan du sier det opp.

12. Hemmelige chatter.

Flo Hemmelige chatter (Hemmelige chatter) er en spesialfunksjon i appen som lar brukere kommunisere med hverandre rundt ulike temaer knyttet til kvinners helse og velvære. Alle brukerkommentarer i Hemmelige chatter publiseres anonymt. Hvis du sletter kontoen din, vil kommentarene forbli synlige for andre brukere i Hemmelige chatter.

Som bruker av Hemmelige chatter skal du ikke:

 • legge inn ufine, trakasserende, fornærmende, provoserende, diskriminerende, intolerante, religiøse, rasistiske, politiske, homofobiske, ærekrenkende, nedsettende, ulovlige, truende eller støtende kommentarer og uttalelser;
 • publisere fornærmende, obskøne, pornografiske, krenkende, seksuelt støtende bilder eller noe annet materiale (inkludert koblinger til slikt materiale) som er i strid med gjeldende lovgivning eller forskrifter, eller som på annen måte kan være i strid med denne avtalen;
 • gi noen form for medisinske råd eller utgi deg for å være helsepersonell;
 • reklamere for noe produkt eller tjeneste; eller
 • utføre andre forbudte handlinger som definert i Regler for Hemmelige chatter.

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å:

 • slette enhver upassende eller irrelevant kommentar eller materiale;
 • slette eller endre kommentarer som inneholder personopplysninger, som navn, adresse eller e-postadresse;
 • begrense eller stenge din tilgang til Hemmelige chatter når som helst og uten varsel dersom vi avgjør at innholdet eller bruken av Hemmelige chatter strider med denne avtalen;
 • bruke, kopiere, redigere, flytte, endre, offentlig vise, offentlig fremføre og distribuere diskusjoner, kommentarer, og materiale;
 • blokkere kommentarene dine uansett årsak eller moderere dem slik vi anser som hensiktsmessig; og
 • deaktivere Hemmelige chatter når som helst uten forvarsel.

Informasjon som publiseres i Hemmelige chatter skal ikke anses som rådgivning, foreskrivning av legemidler eller forslag til behandling. Dersom du er i tvil om helsen din, må du kontakte autorisert helsepersonell. Vær oppmerksom på at brukerne våre ikke er helsepersonell, og at deres anbefalinger ikke bare kan være unøyaktige, men også kan være skadelige for din helse og velvære.

Les mer om reglene som gjelder for kommunikasjon i Hemmelige chatter, i Regler for Hemmelige chatter. Regler for Hemmelige chatter er en integrert del av avtalen. Ved å godta Avtalen godtar du også Regler for Hemmelige chatter.

SELSKAPET FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE KONSEKVENS VEDRØRENDE INFORMASJON, KOBLINGER OG MATERIALE SOM PUBLISERES AV BRUKERE, ENHVER HANDLING ELLER MANGEL PÅ HANDLING FRA BRUKERE, OG BRUDD PÅ ENHVER GJELDENDE LOVGIVNING OG REGULERING, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, COMMUNICATIONS DECENCY ACT OF 1996).

13. Passord

Du er ansvarlig for å treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen uautoriserte personer har tilgang til passordene dine til appen eller kontoen din. Det er ditt eget ansvar å (1) kontrollere spredning og bruk av påloggingsnavn, brukernavn og passord; (2) godkjenne, overvåke og kontrollere tilgang til og bruk av app-kontoen og passord; (3) straks informere selskapet hvis du tror at kontoen eller passord har blitt kompromittert, eller hvis det er noen annen grunn til at du må deaktivere et passord. Send oss en e-post på support@flo.health. Du gir selskapet og alle andre personer og enheter involvert i driften av appen rett til å transmittere, overvåke, innhente, lagre, og bruke din informasjon i forbindelse med drift av appen. Videre anerkjenner og bekrefter du at appen og kontoen er utformet og beregnet for personlig bruk på individuell basis, og at du ikke skal dele kontoen og/eller passordinformasjon med andre personer. Selskapet kan ikke og påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for informasjon du formidler, eller din eller tredjeparters bruk eller misbruk av overført eller mottatt informasjon som stammer fra bruken av appen, og skal ikke være ansvarlig for tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av kontoen eller informasjon som resultat av at du ikke har fulgt disse reglene.

14. Garantifraskrivelse

Selskapet styrer og driver appen fra ulike steder og påstår ikke at appen er passende eller tilgjengelig for bruk alle steder. Appen eller visse funksjoner kan være utilgjengelige på din plassering, eller kan variere avhengig av sted.

APPEN LEVERES «SOM DEN ER», «SOM TILGJENGELIG» OG TILBYS UTEN LØFTER, ANSVAR ELLER GARANTI AV NOEN FORM, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, KRENKING AV VAREMERKER, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG ENHVER GARANTI UNDERFORSTÅTT VED NOEN FORM FOR YTELSE ELLER BRUK I HANDEL, SOM ALLE UTTRYKKELIG FRASKRIVES, BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER PÅKREVD VED LOV. HVERKEN SELSKAPET ELLER DETS STYREMEDLEMMER, LEDELSE, ANSATTE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONSØRER ELLER INNHOLDSLEVERANDØRER GARANTERER, OG HVER AV DEM FRASKRIVER SEG HERVED UTTRYKKELIG, AT: (A) APPEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGJENGELIG PÅ NOE TIDSPUNKT ELLER STED; (B) ALLE DEFEKTER ELLER FEIL VIL BLI RETTET; (C) ALT INNHOLD ELLER PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM APPEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; (D) RESULTATENE FRA BRUK AV APPEN VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE ELLER (E) NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER KOMPLETTHETEN AV INNHOLD, TEKST, BILDER, PROGRAMVARE, GRAFIKK ELLER KOMMUNIKASJON GITT AV TREDJEPARTER I ELLER GJENNOM APPEN, INKLUDERT I HEMMELIGE CHATTER. DIN BRUK AV APPEN ER UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. NOEN STATER/LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ NOEN ELLER ALLE AV DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.

15. Ansvarsbegrensninger

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPET ELLER NOEN AV DETS STYREMEDLEMMER, LEDELSE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, ANSATTE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONSØRER, ELLER DATALEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFELDIGE, FØLGE-, STRAFFEERSTATNINGSMESSIGE ELLER ERSTATNINGSMESSIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKTER, ELLER TAP AV DATA) HVERKEN I EN KONTRAKTSMESSIG, BRUKSMESSIG (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UFORSIKTIGHET), EIENDOMSMESSIG ELLER ANNEN HANDLING, SOM STAMMER FRA ELLER ER KNYTTET TIL BRUK AV DENNE APPEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL SELSKAPETS TOTALANSVAR SOM STAMMER FRA ELLER ER FORBUNDET MED DISSE BETINGELSENE ELLER FRA BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV DENNE APPEN, OVERSTIGE BELØPENE DU HAR BETALT TIL SELSKAPET FOR BRUK AV APPEN ELLER ETT HUNDRE DOLLAR ($100) HVIS DU IKKE HAR HATT NOEN BETALINGSFORPLIKTELSER TIL SELSKAPET, SOM GJELDENDE. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR, SÅ DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER NØDVENDIGVIS IKKE FOR DEG. HVERKEN SELSKAPET ELLER NOEN AV DETS STYREMEDLEMMER, LEDELSE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, ANSATTE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONSØRER ELLER INNHOLDSLEVERANDØRER, ELLER NOEN TREDJEPARTER SOM NEVNES I APPEN, SKAL VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN PERSONSKADE, INKLUDERT DØDSFALL, SOM FORÅRSAKES AV DIN BRUK ELLER MISBRUK AV APPEN.  LOVGIVNINGEN I NOEN STATER/LAND SETTER GRENSER FOR ANSVARSBEGRENSNING. INGENTING I DENNE AVTALEN UTELUKKER ELLER BEGRENSER VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG DER DETTE VILLE VÆRE ULOVLIG. DER EN BESTEMMELSE UTTRYKKES FOR Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR I STØRRE UTSTREKNING ENN DET SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, SKAL DENNE BESTEMMELSEN ANSEES SOM Å KUN EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR TIL DEN MAKSIMALE GRAD SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE LIV.

16. Bruk av mobilenheter

Vær oppmerksom på at din operatørs normale priser og gebyrer, for eksempel tekstmeldinger og datakostnader, fortsatt vil gjelde dersom du bruker appen på en mobilenhet.

17. Tredjepartstjenester og -lenker

Appen kan gi deg tilgang til lenker til tredjepartsnettsteder, -apper, eller andre produkter eller tjenester («tredjepartstjenester»). Selskapet kontrollerer ikke tredjepartstjenester på noen måte, og er derfor ikke ansvarlig for personvernpraksis hos slike tredjepartstjenester, og tar ikke noe ansvar knyttet til slike tredjepartstjenester. Din bruk av eller tilkobling til enhver tredjepartstjeneste annet enn appen, er på egen risiko. Det at selskapet inkluderer lenker til tredjepartstjenester, innebærer ikke at selskapet godkjenner eller gir støtte til materialer som finnes på eller lenkes til av slike tredjepartstjenester, og skal ikke anses som dette av brukere av appen. Selskapet fraskriver seg alt ansvar for produkter eller tjenester som tilbys av eller informasjon som finnes i tredjepartstjenester. Du må ta hensiktsmessige skritt for å avgjøre om tilgang til en tredjepartstjeneste er passende, og beskytte dine personopplysninger og personvern ved bruk av alle slike tredjepartstjenester, og følge gjeldende avtaler.

Du skal ikke lenke til våre nettsteder, app, innhold eller tjenester på en måte som: (i) er ulovlig, (ii) antyder noen form for tilknytning, godkjennelse eller støtte til eller av oss der dette ikke finnes, (iii) skader omdømmet vårt eller drar fordel av det, eller (iv) er urettferdig.   

18. Dine tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemelding fra deg om appen. Med mindre annet er uttrykkelig uttalt, vil all kommunikasjon som du sender til oss eller publiserer i app-butikker, bli ansett for å være sendt inn på ikke-konfidensielt grunnlag. Du samtykker i at vi kan velge å publisere slikt innhold etter eget skjønn. Du godtar å gi oss tillatelse til å benytte slikt innhold gratis, og revidere, endre, justere og kontekstuelt endre, eller gjøre alle andre endringer som vi anser passende.

19. Håndhevelsesrett

Vi er ikke forpliktet til å overvåke tilgang eller bruk av appen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjøre dette med formål om å drifte og vedlikeholde appen, sikre at du følger denne avtalen og at du følger gjeldende juridiske krav. Vi kan formidle ulovlig atferd til de rettshåndhevende myndighetene, og i henhold til gyldig rettslig prosess kan vi samarbeide med rettshåndhevende myndigheter for å rettsforfølge brukere som bryter loven. Vi forbeholder oss retten til (men er ikke påkrevd) å fjerne eller deaktivere innhold lagt inn i appen eller tilgang til appen når som helst og, i hvert tilfelle, uten varsel og etter eget skjønn, dersom vi avgjør etter eget skjønn at innholdet eller bruken av appen er støtende eller i strid med denne avtalen.

Vi kan når som helst nekte noen tjenesten, lukke kontoer eller endre kvalifikasjonskrav.

Selskapet har ikke noe ansvar overfor brukere av appen eller noen annen person eller enhet for ytelse eller manglende ytelse av de tidligere nevnte aktivitetene.

20. Endringer i appen

Fra tid til annen og uten forutgående varsel til deg vil vi kunne endre, utvide og forbedre appen. Vi kan også når som helst avslutte driften av deler av eller hele appen, eller selektivt deaktivere visse funksjoner i appen. Din bruk av appen berettiger deg ikke til fortsatt bruk av eller tilgang til appen. Enhver endring i eller fjerning av appen eller bestemte funksjoner vil bli gjort etter vårt eget og absolutte skjønn, og uten noen løpende forpliktelse eller ansvar ovenfor deg.

21. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare, frigi og holde selskapet, dets ledelse, direktører, ansatte, agenter, datterselskaper, representanter, lisensgivere, leverandører, partnere, annonsører og innholdsleverandører skadesløse fra og mot alle krav, søksmål, erstatninger, forpliktelser og avtaler inkludert, uten begrensning, rimelige juridiske honorarer og regnskapsgebyrer, som skyldes eller påstås å skyldes ditt brudd på denne avtalen.

22. Tvisteløsning

Med mindre annet kreves av preseptorisk rett i bostedslandet ditt, er avtalen (og ingen ikke-kontraktsmessige tvister/krav som oppstår fra eller i forbindelse med dem) underlagt lovgivningen i staten eller landet nedenfor, uten hensyn til valg av eller konflikt med lovprinsipper.

DER DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, GODTAR DU OG FLO AT BEGGE KUN KAN FREMSETTE KRAV MOT DEN ANDRE PARTEN I EGEN KAPASITET OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER MEDLEM I ET FORMODET KLASSESØKSMÅL ELLER KOLLEKTIVT SØKSMÅL. Med mindre både du og Flo er enige i det, kan ingen voldgiftsdommer eller dommer konsolidere flere enn én persons krav eller på annen måte administrere noen form for kollektivt søksmål eller klassesøksmål.

Hvis du er bosatt i et EU-land eller i Storbritannia, Sveits, Norge eller Island, skal gjeldende lov og forum være lovene og domstolene i ditt vanlige bostedsland.

HVIS DU BOR I USA, GJELDER VOLDGIFTSAVTALEN I DENNE PARAGRAF 22 FOR DEG: LES DEN NØYE.

Denne voldgiftsavtalen gjelder kun for deg om du er bosatt i USA.

Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Hvis du gjør det, kan hverken du eller selskapet kreve at den andre parten deltar i en voldgiftssak.

For å velge bort voldgiftsavtalen må du varsle selskapet skriftlig med poststempel innen 30 dager fra datoen da du først godtok denne avtalen. Du må bruke denne adressen for å velge bort avtalen:

Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA

Hvis du ikke bor i USA, og du likevel prøver å fremsette juridiske krav mot selskapet i USA, vil denne voldgiftsavtalen gjelde for fastsettelse av terskelen av om denne paragraf 22 gjelder for deg, og fastsettelse av alle terskler, inkludert bopel, egnethet for voldgift, verneting og gjeldende lov.

Selskapet forplikter seg til å delta i en forbrukervennlig tvisteløsningsprosess. Derfor tilrettelegger denne avtalen for en todelt prosess for individene denne paragraf 22 gjelder for: (1) en uformell forhandling direkte med selskapets kundeserviceteam, og, om nødvendig, (2) en bindende voldgift administrert av American Arbitration Association («AAA»). Du og selskapet beholder begge retten til å søke oppreisning i forliksretten som et alternativ til voldgift. 

Både du og selskapet godtar å varsle den andre parten i tvisten skriftlig minst 30 dager før innledning av voldgift, og prøve å forhandle frem en uformell løsning i god tro. Du må sende tvistevarsel til Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA. Selskapet vil sende tvistevarsel til e-postadressen som er knyttet til selskapskontoen din. Et tvistevarsel må inkludere: partens navn og foretrukne kontaktinformasjon, en kort beskrivelse av tvisten og ønsket oppreisning. Kun hvis partene ikke kan løse tvisten innen 30-dagersperioden, kan en av partene starte voldgiftsprosessen ved å registrere en skriftlig forespørsel om voldgift («Demand for Arbitration», tilgjengelig fra www.adr.org) hos AAA og fremlegge kopi til den andre parten som spesifisert i AAA-reglene (tilgjengelige fra www.adr.org).

Du og selskapet godtar begge at enhver tvist, ethvert krav eller enhver kontrovers som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen (samlet omtalt som «tvister»), skal løses gjennom bindende individuell voldgift («voldgiftsavtalen»).  Hvis det er tvist om hvorvidt denne voldgiftsavtalen kan håndheves eller om den gjelder for tvisten vår, godtar du og selskapet at voldgiftsdommeren vil avgjøre den saken.

Denne voldgiftsavtalen er bevis på en transaksjon i mellomstatlig handel og Federal Arbitration Act regulerer all vesentlig og prosedyremessig fortolkning og håndhevelse av denne bestemmelsen. Denne voldgiftsprosessen vil bli administrert av AAA i samsvar med forbrukervoldgiftsreglene og/eller andre AAA-voldgiftsregler som er fastsatt å være gjeldende iht. AAA («AAA-reglene») og i kraft, med unntak av som modifisert her. AAA-reglene er tilgjengelige fra www.adr.org. For å starte voldgiftsprosessen må en fullstendig skriftlig forespørsel (tilgjengelig fra www.adr.org.) registreres hos AAA og fremlegges for den andre parten, som spesifisert i AAA-reglene. 

For å gjøre voldgift mest mulig praktisk for deg godtar selskapet at enhver nødvendig voldgiftshøring kan gjennomføres, etter ditt valg: (a) i den amerikanske storkommunen (county) der du bor; (b) i New Castle County; (c) via telefon eller videokonferanse; eller (d) hvis alle parter godtar det, utelukkende gjennom innsending av dokumenter til voldgiftsdommeren.

Voldgiftsgebyrene og din del av kompensasjonen til voldgiftsdommeren skal være underlagt AAA-reglene og, der det er hensiktsmessig, begrenset av AAA-forbrukerreglene. Hvis voldgiftsdommeren fastsetter at slike kostnader er for høye, vil selskapet betale alle kostnader og utgifter knyttet til voldgiftsprosessen. Hver av partene kan be om at voldgiftsdommeren tilkjenner erstatning av advokathonorarer og kostnader om de kan bevise at den andre parten har fremsatt et krav, motkrav eller forsvar som ikke er basert på fakta eller lovgivning, er fremsatt i ond tro eller på annen måte er uberettiget, som tillatt iht. gjeldende lovgivning og AAA-reglene.

Voldgiftsdommerens avgjørelse vil inkludere de sentrale funnene og konklusjonene som voldgiftsdommeren baserte kjennelsen på. Dommen om voldgiftskjennelsen kan registreres i enhver domstol med behørig jurisdiksjon. Voldgiftsdommeren kan avsi kjennelse om enhver oppreisning tillatt iht. loven eller AAA-reglene, men fastsettelsesdom eller forbudsdom kan kun gis på individuell basis og kun i den utstrekning som er nødvendig for å gi oppreisning som er berettiget iht. saksøkerens krav.

Ingen klassesøksmål eller kollektive søksmål. Du og selskapet erkjenner og godtar at vi, i den grad det er tillatt etter lov, begge fraskriver oss retten til å delta som saksøker eller medlem i et formodet klassesøksmål, klassedekkende voldgiftsprosess, privat søksmål av offentlig interesse eller andre kollektive eller konsoliderte rettsaker. Med mindre vi godtar det i skriftlig form, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere mer enn én parts krav, og kan ikke på annen måte administrere over enhver form for klassesøksmål eller kollektive søksmål. Hvis det er en endelig rettsavgjørelse om at gjeldende lov utelukker håndhevelse av fraskrivelsen i dette avsnittet for et krav, søksmålsgrunnlag eller forespurt rettsmiddel, skal dette kravet, søksmålsgrunnlaget eller forespurte rettsmiddelet, og kun dette kravet, søksmålsgrunnlaget eller forespurte rettsmiddelet, utskilles fra voldgiftsavtalen og vil bli fremsatt i en domstol i en kompetent jurisdiksjon. Hvis et krav, søksmålsgrunnlag eller forespurt rettsmiddel blir utskilt i samsvar med dette avsnittet, godtar du og vi at kravene, søksmålsgrunnlagene eller forespurte rettsmidlene som ikke er underlagt voldgift, bli utsatt til alle krav, søksmålsgrunnlag og forespurte rettsmidler som er underlagt voldgift, har blitt løst av voldgiftsdommeren.

Hvis selskapet endrer denne paragraf 22 etter datoen da du sist godtok denne avtalen (eller godtok eventuelle senere endringer i denne avtalen), kan du avvise denne endringen ved å sende oss skriftlig varsel (inkludert via e-post) innen 30 dager fra datoen da endringen trer i kraft. Avvisning av en ny endring vil imidlertid ikke trekke tilbake eller endre ditt tidligere samtykke til tidligere avtaler om voldgift for tvister mellom deg og selskapet (eller ditt tidligere samtykke til eventuelle senere endringer i disse), som vil forbli i kraft og kan fullbyrdes for enhver tvist mellom deg og selskapet.

Med unntak av som angitt i den foregående paragrafen, skal ved oppsigelse alle bestemmelser i denne avtalen, som etter deres art bør overleve oppsigelse, overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, alle eierskapsbetingelser, garantibeviser og ansvarsbegrensninger.

Hvis en voldgiftsdomstol og domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at noen bestemmelse i denne avtalen, eller en del derav, ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen håndheves i størst mulig grad for å påvirke hensikten med denne avtalen, og resten av denne avtalen skal fortsette i full kraft og virkning. En trykket versjon av denne avtalen skal være tillatt i voldgiftsmessige, rettslige eller administrative saksbehandlinger.

Ingen fraskrivelse fra selskapet av vilkår eller betingelser som fremgår av denne avtalen, skal anses som et videre eller vedvarende avslag på slikt vilkår eller betingelse eller et frafall av ethvert annet vilkår eller betingelse, og eventuell svikt fra selskapets side i å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Dersom noen bestemmelse i denne avtalen holdes av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig eller av en grunn ikke mulig å håndheve, skal slike bestemmelser utelukkes eller begrenses til minste grad, slik at de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen vil fortsette i full kraft og virkning.

23. Varsling og tilbakekallingsprosedyrer

Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig i eller fra appen, bryter med din opphavsrett, kan du be om fjerning av dette materialet (eller tilgangen til dette) fra appen ved å kontakte selskapet og oppgi følgende informasjon:

а. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede materialet du mener er krenket. Beskriv materialet, og hvis mulig legg ved en kopi eller plasseringen av en autorisert versjon av materialet.

b. Identifikasjon av materialet du mener bryter med opphavsretten, og dets plassering. Beskriv materialet, og oppgi en URL-adresse eller annen relevant informasjon som gjør at vi kan finne materialet.

c. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis mulig) e-postadresse.

d. En erklæring om at du i god tro mener at den innklagede bruken av materialet ikke er godkjent av rettighetshaveren, dets agent eller loven.

e. En erklæring om at opplysningene du har oppgitt, er nøyaktige, og som indikerer at du «under risiko for mened» er rettighetshaveren eller har fullmakt til å handle på vegne av rettighetshaveren.

f. En signatur eller den elektroniske ekvivalenten fra rettighetshaveren eller en autorisert representant.

I et forsøk på å beskytte rettighetene til rettighetshavere har selskapet en policy for oppsigelse, under hensiktsmessige omstendigheter, for abonnenter og kontoinnehavere på appen som gjentatte ganger bryter med avtalen.

Spørsmål og kommentarer

Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål om noen del av appen eller noen del av disse vilkårene for bruk, trenger brukerstøtte eller har krav, kan du kontakte oss på support@flo.health.

Flo Health UK Limiteds registrerte kontor er 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX