Användarvillkor

Gäller från och med den 5 februari 2020

Dessa användningsvillkor (detta “Avtal”) är ett juridiskt avtal mellan dig (“du”) och Flo Health, Inc., ett företag beläget i Delaware (“Företaget,” “vi” eller “oss”), som omfattar användningen av mobilapplikationen Flo Fem Ⓡ, webbplatsen (flo.health och reg.flo.health), kurswebbplatsen (courses.flo.health) ("Kurserna"), de servers som används av applikationen, de datorfiler som lagras på förekommande servrar och alla relaterade tjänster, funktioner och innehåll som erbjuds av Företaget (gemensamt benämnt "appen"). Detta avtal ingås inte med Apple Inc. eller någon av dess dotterbolag eller annan juridisk person.

1. Godkännande av villkor

Vänligen läs igenom detta avtal noggrant. Genom att öppna ett konto eller använda appen erkänner du att du godkänner att omfattas av villkoren i detta avtal. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR KAN DU VARKEN KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA APPEN.

Vi kan komma att ändra detta Avtal emellanåt. Vi meddelar dig via e-post, via Appen eller genom att presentera en ny version av Avtalet för dig så att du kan acceptera den om vi genomför några ändringar som väsentligt ändrar dina rättigheter. Din fortsatta användning av Appen, efter det datum då en uppdaterad version av Avtalet trätt i kraft, innebär att du accepterar ändringarna i Avtalet.

2. Medicinsk ansvarsfriskrivning

FÖRETAGET ÄR INTE NÅGON LICENSIERAD VÅRDGIVARE. VIDARE ÄR INTE APPEN ÄMNAD ATT ERSÄTTA PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER ATT DIAGNOSTISERA, BEHANDLA ELLER HANTERA SJUKDOM ELLER MEDICINSKT TILLSTÅND, ELLER FUNGERA SOM PREVENTIVMEDEL. VÄNLIGEN KONTAKTA LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL INNAN DU FATTAR NÅGRA BESLUT ELLER VIDTAR NÅGRA ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA DIN, DIN FAMILJS ELLER DITT BARNS HÄLSA OCH SÄKERHET. IGNORERA ALDRIG PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING. UNDVIK ÄVEN ATT DRÖJA MED ATT SÖKA MEDICINSK HJÄLP PÅ GRUND AV NÅGOT DU HAR LÄST I SAMBAND MED ATT APPEN ANVÄNDS. RÅDGÖR ALLTID MED LÄKARE OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR OM DIN HÄLSA ELLER TILLSTÅND ELLER UPPLEVER NÅGRA FÖRÄNDRINGAR I DITT TILLSTÅND ELLER I DIN HÄLSA. OM DU MISSTÄNKER ATT DU BEFINNER DIG I EN MEDICINSK NÖDSITUATION, RING 911 ELLER GÅ TILL NÄRMASTE ÖPPNA AKUTMOTTAGNING.

VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR FEL ELLER UTELÄMNANDEN ELLER FÖR OFÖRUTSEDDA TEKNISKA FELAKTIGHETER, TRYCKFEL PÅ DET MEDFÖLJANDE MATERIALET, SAMT BROTT MOT ETISKA OCH MORALISKA NORMER SOM GÄLLER I DITT SAMHÄLLE VAD GÄLLER SEXUALUNDERVISNING OCH RELATERAT MATERIAL.

3. Registrering och behörighet

För att kunna använda Appen kan du behöva öppna eller uppdatera ett konto ("Konto") och kommer att bli ombedd att ange viss personlig information, vilket kan bestå av namn, kön, födelsedatum och e-postadress. Denna information utges och används i enlighet med vår integritetspolicy som finns på flo.health/sv/integritetspolicy?locale=sv (“integritetspolicy”).

Du godkänner att du kommer att uppge korrekta och fullständiga uppgifter till Företaget och att du kommer att uppdatera informationen omgående när ändringar uppstår.

För att få öppna ett konto och komma åt appen måste du vara minst 13 år gammal (16 år i vissa länder) och inte vara förbjuden att använda den enligt gällande lagstiftning.

Om du är under 18 år måste din förälder eller vårdnadshavare granska och acceptera villkoren i detta Avtal. Genom att använda Appen bekräftar du dessutom att din förälder eller vårdnadshavare har granskat och godkänt detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten av visst innehåll i Appen till användare under 18 år och detta efter eget gottfinnande.

4. Din användning av Appen

Allt innehåll du skickar via appen omfattas av företagets integritetspolicy flo.health/sv/integritetspolicy?locale=sv. I den utsträckning det råder motsägelser mellan detta avtal och företagets integritetspolicy har dessa bestämmelser företräde. Om du skickar in en fråga eller ett svar är du ensamt ansvarig för din egen kommunikation samt följderna av utskicket av dessa meddelanden och din tillit till all kommunikation i offentliga kanaler. Företaget och dess licensgivare är inte ansvariga för konsekvenserna av någon kommunikation som genomförs i offentliga kanaler. Om du känner dig hotad eller tror att någon annan är i fara bör du omedelbart kontakta polisen. Om du tror att du befinner dig i en medicinsk nödsituation, kontakta läkare eller ring omedelbart 112. Som villkor för att använda Appen samtycker du till att inte använda Appen för något ändamål som är förbjudet enligt detta Avtal. Du är ansvarig för all din egen aktivitet i samband med Appen och du ska följa alla lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar samt alla applicerbara regleringsbestämmelser. Du är införstådd med att om du begår någon av följande handlingar kommer du att väsentligt bryta mot detta avtal. Vidare är du införstådd med att du ALDRIG FÅR:

а. sälja, hyra, leasa, låna ut, licensiera i andra hand, distribuera eller på annat sätt överföra rättigheter till appen;

b. modifiera, omvandla, dekompilera eller demontera appen;

c. kopiera, anpassa, ändra, modifiera, översätta eller skapa härledda verk av appen utan skriftligt godkännande från företaget;

d. tillåta andra personer att använda appen, vilket innefattar men inte begränsas till delad användning via nätverksanslutning, med undantag för bestämmelserna i detta avtal;

e. kringgå eller inaktivera tekniska funktioner eller åtgärder i appen, vilka är avsedda att skydda immateriella rättigheter;

f. använda appen i försök att, eller i samband med, någon enhet, program eller tjänst, kringgå tekniska åtgärder som används för att styra åtkomst eller rättigheter till innehåll eller annat arbete som skyddas av upphovsrättslagarna oavsett jurisdiktion;

g. använda eller få tillgång till appen för att kompilera data på ett sätt som används eller kan användas av konkurrerande produkt eller tjänst;

h. använda ditt konto för att annonsera, erbjuda eller överföra kommersiell reklam, vilket innefattar kedjebrev, skräppost eller upprepade meddelanden till någon annan;

i. använda ditt konto för olagliga ändamål;

j. ladda upp eller överföra kommunikation som bryter mot eller kränker någon parts rättighet;

k. ladda upp media av något slag som innehåller uttryck för hat, missbruk, stötande bilder eller beteende, obscenitet, pornografi, sexuellt material eller något material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt gällande lagar eller förordningar eller som annars kan bryta mot detta avtal eller företagets integritetspolicy; eller

l. ladda upp material som innehåller virus eller datakod, filer eller program som är avsedda att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller den här webbplatsen.

Allt sådant förbjudet användande leder till att dina licensrättigheter att använda appen omedelbart upphör.

5. Barns integritet och åldersbegränsningar

Vi förpliktar oss att skydda barns integritet. 

Du bör vara medveten om att denna App inte är avsedd eller skapad för att attrahera barn under 13 år. Vi samlar inte in personligt identifierbar information från någon person som vi faktiskt vet är ett barn under 13 år.

Om du är bosatt i EU ska du vara minst 16 år för att få använda appen. I den utsträckning det är förbjudet enligt gällande lag tillåter vi inte att appen används av EU-medborgare som är yngre än 16 år. 

Du måste vara minst 18 år gammal för att få använda vissa av appens funktioner (t ex vissa kurser, innehåll eller diskussionsämnen i Hemliga chattar). 

Om du känner till någon som inte efterlever dessa bestämmelser, vänligen kontakta oss på support@flo.health, så att vi kan vidta åtgärder för att ta bort kontot i fråga.

6. Exportkontroll och kontroll av ekonomiska sanktioner

Programvaran i appen kan omfattas av amerikanska lagar och förordningar för export- och återexportkontroll, inklusive exportadministrationsförordningarna ("EAR") som upprätthålls av det amerikanska handelsdepartementet, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Office of Foreign Asset Control (”OFAC”) och International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av USA:s utrikesdepartement. Du representerar och utfäster att du (1) inte befinner dig i något land eller region som omfattas av USA:s regerings embargo och att du (2) inte är obehörig part enligt specifikationerna i reglerna ovan.

Du samtycker till att följa alla amerikanska och utländska exportlagar- och regler för att säkerställa att varken appen eller några relaterade tekniska uppgifter eller produkter därav exporteras eller återexporteras vare sig direkt eller indirekt i strid mot eller används i något syfte som är förbjudet enligt lagarna och reglerna i fråga.

7. Begränsad licens till appen

Vi ger dig personlig, global, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda appen för personliga och icke-kommersiella ändamål i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Alla rättigheter, titlar och intressen för Appen som inte uttryckligen ges i detta Avtal reserveras av Företaget. Om du vill använda företagets programvara, titel, firmanamn, varumärke, servicemärke, logotyp, domännamn och/eller annan identifikation med framstående varumärkesegenskaper eller annat innehåll som ägs av företaget måste du erhålla skriftligt tillstånd från företaget. Behörighetsförfrågningar kan skickas till support@flo.health.

För att undvika tvetydigheter äger företaget all text, bilder, foton ljud, video, platsuppgifter och alla andra former av data och kommunikation som företaget skapar eller gör tillgängligt i samband med appen, vilket innefattar men inte begränsas till visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, grafik, design, sammanställning av användarinnehåll, och sammanställningen av aggregerade betyg från användarrecensioner och alla andra av appens element och komponenter, förutom användarinnehåll (enligt definition nedan). Förutom då det uttryckligen och otvetydigt utges häri ger vi dig inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter. Dessutom bibehåller vi alla rättigheter i och till appen och företagets innehåll.

8. Licens till användarinnehållet

Appen gör att du kan skriva personliga anteckningar, dela dina historier, publicera eller ladda upp innehåll, skicka innehåll (även på allmänna områden som Hemliga chattar) och logga viss information i appen ("användarinnehåll"). Du behåller alla rättigheter till användarinnehåll som du publicerar, delar eller loggar i appen.

Genom att skicka in ditt användarinnehåll till Appen ger du (a) företaget en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensbar, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, kopiera, utnyttja, modifiera, visa offentligt, utföra offentligt, skapa omarbetade verk från, införliva i andra verk, ändra, formatera och distribuera ditt användarinnehåll i samband med att Appen tillhandahålls och drivs samt använda innehållet i företagets relaterade tjänster och/eller dess kampanjändamål (till exempel genom att visa det på vår webbplats, i Appen, i sociala medier, på vilken webbplats eller plattform som helst på internet som vi anser är lämplig), med förbehåll för integritetspolicyn; och du (b) samtycker till att ersätta företaget och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda och hålla dem skadeslösa från alla påståenden och kostnader, inklusive advokatavgifter, som härrör från media och/eller din eventuella oförmåga att efterleva de villkor som beskrivs i detta avtal.

Företaget förbehåller sig rätten att granska allt användarinnehåll före publicering på sidan samt närsomhelst avlägsna media oavsett anledning utan föregående varsel och efter egen bedömning.

9. Använd på egen risk

Vårt mål är att hjälpa till att göra viss hälsorelaterad information tillgänglig och användbar för dig. Däremot kan appen inte garantera hälsorelaterade förbättringar eller resultat. Din användning av Appen samt all information, förutsägelser och förslag som tillhandahålls i Appen sker helt på egen risk. Vi utfäster ingen representation eller garanti av något slag med avseende på noggrannheten i data, information, uppskattningar och förutsägelser som vi kan ge dig via Appen. Vidare godkänner du och är införstådd med att Appen inte är avsedd att matcha eller fungera i samma syfte som medicinska eller vetenskapliga anordningar.

10. Ansvarsfriskrivning vid användning av minderåriga

INFORMATIONEN I APPEN FÖRSÖKER VARKEN UPPMUNTRA, FRAMKALLA ELLER I ÖVRIGT FRÄMJA NÅGOT SOM HELST SEXUELLT BETEENDE ELLER SEXUELLA AKTIVITETER BLAND MINDERÅRIGA. VIDARE STYR INTE APPEN KOMMUNIKATIONSINNEHÅLLET I NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. ALL INFORMATION SOM LÄMNAS INOM APPEN ÄR ENDAST I ALLMÄNT UTBILDNINGSSYFTE.

Vi granskar noggrant allt material som görs tillgängligt via appen för personer mellan 13 och 17 år för att undvika olämpligt eller skadligt innehåll. Vi förstår fullt ut att moraliska och etiska regler kan skilja sig åt från land till land med avseende på vad som betraktas som sexuellt relaterad information som minderåriga får ta del av.

Vi avser varken att publicera sexuellt innehåll eller annat innehåll som annars kan anses vara skadligt för minderåriga eller ungdomar enligt gällande lag. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att material som tillhandahålls av oss i appen baseras på fakta och att det är vetenskapligt korrekt.

Observera att individuella etiska åsikter kring vad som betraktas som kränkande eller skadligt för minderåriga kan variera beroende på de krav som utfästs gällande det innehåll som görs tillgängligt för minderåriga under gällande lag. 

11. Abonnemang

Flo Premium-abonnemang. Mobilapplikationen erbjuder abonnemang som ger dig tillgång till ytterligare funktioner som menstruationsprognoser, vilka förbättras av datavetenskapliga algoritmer, personliga insikter baserade på symtom och menstruationsfas. Dessutom innehåller appen verktyg för att upptäcka fysiska och känslomässiga mönster samt en fullständig hälsorapport som du kan ge till din läkare. Några av våra abonnemang innehåller en gratis provperiod där du kan prova mobilappen helt gratis. Abonnemang med kostnadsfri provperiod förlängs automatiskt som betalabonnemang när provperioden löper ut. Om du bestämmer dig för att inte fortsätta med ett betalabonnemang innan vi börjar debitera dig enligt vald betalningsmetod, avbeställ abonnemanget innan den kostnadsfria provperioden löper ut.
Vi erbjuder månatliga och årliga abonnemangsalternativ. Betalning dras från ditt kredit-/betalkort via ditt iTunes- eller Google Play-konto efter att du valt ett av våra abonnemang och bekräftar ditt köp. Betalabonnemang förnyas automatiskt, om inte automatisk förnyelse är avstängd, tills det avbeställs via "Hantera abonnemang" i dina kontoinställningar. Vi kommer att meddela dig om abonnemangspriset ökar och, vid behov, inhämta ditt samtycke till att fortsätta. Du debiteras tidigast 24 timmar innan din senast betalda abonnemangsperiod påbörjas.

Kurser. Vi erbjuder kursabonnemang på 1 månad, 3 månader och årsabonnemang. Betalning dras från ditt kredit- eller bankkort via Stripe, vilket är en betalningsplattform som tillhandahålls av Stripe Inc. efter att du valt ett av våra betalningsalternativ och bekräftat ditt köp. Du förstår uttryckligen och godkänner att alla betalningar och transaktioner hanteras av Stripe. Du får inte använda stulna eller obehöriga kreditkort på Stripe och/eller ditt konto. Så länge automatisk förnyelse är aktivt förnyas betalabonnemang automatiskt tills de sägs upp genom kontakt med vårt supportteam support@flo.health. Vi kommer att meddela dig om abonnemangspriset ökar och, vid behov, inhämta ditt samtycke till att fortsätta. Kontakta vårt supportteam för att utfärda återbetalning eller vid andra problem med kursbetalningar support@flo.health

Flo Premium- och Telehealth-abonnemang. Mobilapplikationen erbjuder endast Premium- och Telehealth-abonnemanget för användare i USA. Premium- och Telehealth-abonnemanget omfattas av separata villkor och bestämmelser. Läs dem noggranna innan abonnemanget tecknas.

12. Hemliga chattar

Flo:s Hemliga chattar (Hemliga Chattar) är en specialfunktion i appen som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra på ett urval av i förväg bestämda ämnen knutna till kvinnors hälsa. Alla användarkommentar i Hemliga chattar publiceras anonymt. Om du tar bort ditt konto kommer dina kommentarer att fortsätta vara synliga för andra användare i Hemliga chattar.

Som medlem i Hemliga chattar får du inte:

 • Publicera oförskämda, trakasserande, förolämpande, provocerande, diskriminerande, icke-toleranta, religiösa, rasistiska, politiska, homofobiska eller stötande kommentar eller uttalanden;
 • Stötande, kränkande, obscena, pornografiska, upphovsrättsbrytande, sexuellt uttryckliga bilder eller annat material (inklusive länkar till sådant material) som är förbjudna enligt gällande lag eller andra författningar eller som annars kan strida mot detta Avtal;
 • Ge medicinsk rådgivning eller utge dig för att vara en professionell hälsovårdspersonal;
 • Göra reklam för produkter eller tjänster.
 • Utföra andra förbjudna åtgärder så som definierat i Regler för Hemliga chattar. 

Efter eget gottfinnande förbehåller vi oss rätten att:

 • Ta bort olämpliga eller irrelevanta kommentarer eller material;
 • Ta bort eller redigera kommentarer som innehåller personuppgifter, som namn, adress eller e-postadress;
 • Begränsa eller upphäva dina åtkomstmöjligheter till Hemliga chattar utan förvarning om vi finner att innehållet eller användningen av föreningen strider mot detta avtal;
 • Använd, kopiera, modifiera, omforma, flytta, ändra, offentligt visa, offentliggöra eller distribuera diskussioner, kommentarer eller material;
 • Blockera dina kommentarer oavsett skäl eller moderera dem efter egen bedömning;
 • Inaktivera Hemliga chattar utan förvarning.

Information som publiceras i Hemliga chattar ska inte betraktas som råd, recept eller behandlingsförslag. Vid tvivel gällande din hälsa, kontakta legitimerad hälsovårdspersonal. Observera att våra användare inte är professionella hälsovårdsarbetare och att deras rekommendationer inte bara kan vara felaktiga, utan även skadliga för din hälsa och ditt välbefinnande. 

Läs mer om reglerna för kommunikation i Hemliga chattar i våra Regler för Hemliga chattar. Reglerna för Hemliga chattar är en avgörande del av avtalet. Genom att godkänna avtalet godkänner du även reglerna för Hemliga chattar.

FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ANSVAR I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG (VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL COMMUNICATIONS DECENCY ACT 1996) FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA KONSEKVENSER SOM UPPSTÅR AV DEN INFORMATION, DE LÄNKAR OCH DET MATERIAL SOM PUBLICERAS AV ANVÄNDARE, SAMT FÖR ANVÄNDARES HANDLINGAR ELLER PASSIVITET OCH FÖR BROTT MOT GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER.

13. Lösenord

Du är ansvarig för att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till dina lösenord till Appen eller till kontot. Det är ditt eget ansvar att (1) kontrollera spridningen och användningen av inloggningsnamn, skärmnamn och lösenord, (2) godkänna, övervaka, och kontrollera åtkomsten till och användningen av ditt konto och lösenord; (3) informera företaget omgående om du tror att någon obehörig har fått åtkomst till ditt konto eller lösenord, eller om det finns någon annan anledning för dig att inaktivera ditt lösenord. Skicka e-post till oss på support@flo.health. Du ger Företaget och alla andra personer eller enheter som är inblandade i Appens handhavande rätten att överföra, övervaka, hämta, lagra och använda din information i samband med användning av Appen. Företaget tar inget ansvar vare sig för någon information du lämnar in eller din eller tredje parts användning eller missbruk av information som överförs eller tas emot via Appen.

14. Ansvarsfriskrivning

Företaget styr och driver Appen från olika platser och garanterar inte att den är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser. Appen eller vissa av dess funktioner är kanske inte tillgängliga där du befinner dig och detta kan variera mellan olika platser.

APPEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK", "SOM DEN ÄR" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKTA ELLER INDIREKTA, VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL GARANTIER AVSEENDE TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER SOM MEDFÖRS AV NÅGOT UTFÖRANDE ELLER HANDELSUTBYTE, FÖR ALLT DETTA FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR, FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT LAG. 

FÖRETAGET OCH DESS CHEFER, MEDARBETARE, AGENTER, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS OCH INNEHÅLLSTILLHANDAHÅLLARE GARANTER INTE ATT: (A) APPEN KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER TILLGÄNGLIG VID NÅGON SÄRSKILD TID ELLER PLATS (B) DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT RÄTTAS (C) NÅGOT INNEHÅLL ELLER PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG I ELLER VIA APPEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER; ELLER (D) ATT RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV APPEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV. DIN ANVÄNDNING AV APPEN GENOMFÖRS HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK; ELLER, (E) EXAKTHETEN, PÅLITLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I INNEHÅLLET, TEXT, BILDER, PROGRAMVARA, GRAFIK ELLER KOMMUNIKATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART PÅ ELLER VIA APPEN, INKLUSIVE HEMLIGA CHATTAR. VISSA STATER/LÄNDER TILLÅTER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS, VARFÖR DU KANSKE INTE OMFATTAS AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR.

15. Ansvarsbegränsning

VARKEN FÖRETAGET, DESS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, AGENTER, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, ANNONSÖRER ELLER DATALEVERANTÖRER KAN UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SPECIFIKA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅNDSERSÄTTNING (VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV VINST ELLER FÖRLUST AV DATA) OM EN HANDLING I KONTRAKT, FÖRSEELSE (VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL UNDERLÅTENHET), EGENDOM ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA APP. FÖRETAGETS ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED DESSA BESTÄMMELSER, ANVÄNDNINGEN AV APPEN ELLER EVENTUELL OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPEN KAN INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DE BELOPP DU EVENTUELLT HAR BETALAT TILL FÖRETAGET FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA APPEN, ELLER 100 DOLLAR (100 $) OM DU INTE HAR HAFT NÅGON BETALNINGSSKYLDIGHET GENTEMOT FÖRETAGET, ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON TREDJE PART SOM NÄMNS I APPEN ÄR ANSVARIG FÖR PERSONSKADOR, VILKET INNEFATTAR DÖDSFALL SOM ORSAKAS AV DIN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV APPEN.

16. Användning av mobila enheter

Observera att din operatörs normala priser och avgifter, till exempel SMS- och dataavgifter, fortfarande gäller om du använder Appen på en mobil enhet.

17. Tredjepartstjänster

Appen kan ge dig tillgång till länkar från webbplatser, appar eller andra produkter eller tjänster från tredje part ("Tjänster från tredje part"). Företaget kontrollerar inte Tjänster från tredje part på något sätt och tar därför inget ansvar för något som associeras med sådana Tjänster från tredje part. Du måste själv vidta lämpliga åtgärder för att avgöra huruvida åtkomst till tjänst från tredje part är lämplig samt skydda dina personuppgifter och integritet vid användning av sådana tjänster samt efterleva relevanta avtal.

18. Din feedback

Vi tar gärna emot feedback om appen. Om inget annat uttryckligen anges anses alla meddelanden du skickar till oss eller publicerar i appbutiker ha lämnats utan krav på konfidentialitet. Du godkänner att vi kan komma att publicera sådant innehåll efter eget gottfinnande. Du godkänner att vi har rätt att använda sådant innehåll utan att lämna någon ersättning samt göra kontextuella ändringar, redigerar och justeringar samt ändringar som vi anser lämpliga.

19. Verkställighetsrättigheter

Vi är inte skyldiga att övervaka åtkomst till eller användning av appen. Däremot reserverar vi oss rätten att göra så i syfte att driva och underhålla appen, säkerställa att du efterlever detta avtal och gällande juridiska krav. Vi kan komma att informera brottsbekämpande myndigheter om olagligt beteende; och enligt gällande rättsliga processer kan vi komma att samarbeta med dessa myndigheter för att åtala användare som bryter mot lagen. Vi reserverar oss rätten (även om vi inte måste utnyttja den) att ta bort eller inaktivera innehåll som läggs upp i appen eller åtkomst till den närsomhelst och utan föregående varsel om vi avgör efter egen bedömning att innehållet eller användningen av appen är stötande eller strider mot avtalet.

Företaget har inget ansvar för användare av Appen eller någon annan person eller juridisk person vad gäller uppfyllelse eller bristande uppfyllelse av ovannämnda aktiviteter.

20. Ändringar i appen

Då och då, och utan föregående varsel, kan vi komma att ändra, utöka och förbättra appen. Vi kan också närsomhelst avsluta driften av delar av eller hela Appen eller inaktivera vissa funktioner i Appen. Din användning av Appen ger dig inte rätt till att Appen fortsätter tillhandahållas eller förblir tillgänglig. Eventuella ändringar eller raderingar av Appen eller införandet av särskilda funktioner kommer att genomföras efter eget gottfinnande och utan vare sig skyldighet eller ansvar gentemot dig.

21. Skadestånd

Du samtycker till att försvara och hålla Företaget, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer skadeslösa från eventuella krav, handlingar eller skulder och uppgörelser, vilket innefattar men inte begränsas till rimliga juridiska och bokföringsavgifter, som härrör från eller påstås vara resultatet av att du bryter mot detta Avtal.

22. Övrigt

Alla tvister som härrör från detta avtal ska regleras av lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikt. ENSKILD OCH EXKLUSIV JURISDIKTION GÄLLANDE NÅGON ÅTGÄRD ELLER PROCESS SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER I ANKNYTNING TILL DETTA AVTAL SKA SKE I LÄMPLIG STAT ELLER FEDERAL DOMSTOL BELÄGEN I SAN FRANCISCO, STATEN KALIFORNIEN, OCH PARTERNA FRÅNSÄGER SIG OVILLKORLIGEN SINA RESPEKTIVE RÄTTIGHETER TILL JURYRÄTTEGÅNG.

Eventuell talan du har anledning att väcka med avseende på din användning av Appen måste väckas inom ett (1) år efter det att orsaken i fråga har uppstått.

Om en domstol med behörig jurisdiktion finner av vilken anledning som helst att någon bestämmelse i detta avtal eller någon del av denna är ogenomförbar ska bestämmelsen i fråga verkställas så mycket som möjligt så att den påverkar syftet med detta avtal och resten. Vidare ska resten av Avtalet fortsätta gälla fullt ut. En tryckt version av detta avtal ska tillåtas vid rättsliga eller administrativa förfaranden.

Inget avstående av Företaget av något villkor eller bestämmelse som anges i detta Avtal ska anses som fortgående avstående från sådant villkor eller bestämmelse eller upphävande av något annat villkor eller bestämmelse. Vidare ska eventuell underlåtenhet hos bolaget att åberopa någon rättighet eller tillhandahållande enligt detta avtal inte utgöra upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i detta Avtal bedöms av domstol eller annan behörig tribunal vara ogiltig, olaglig eller otillräcklig av någon anledning, ska den tas bort eller begränsas till sin minsta omfattning så att de återstående bestämmelserna i detta avtal fortsätter gälla fullt ut.

Vid uppsägning ska alla bestämmelser i detta avtal som av sin natur ska fortsätta gälla efter uppsägning fortsätta gälla, vilket utan begränsning innefattar ägarskapsbestämmelser, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar.
Samtliga krav mellan de parter som omfattas av detta avtal kommer att prövas enskilt. Vidare får inga parter slå sig samman eller väcka grupptalan i något ärende, om det inte tidigare har överenskommits i skrift mellan dem.
Vi kan närsomhelst komma att neka service, stänga konton och ändra giltighetskrav.

23. Informations- och borttagningsförfaranden

Om du anser att material som är tillgängligt i eller via appen kränker din upphovsrätt kan du begära att materialet (eller åtkomsten till dem) tas bort från den här appen genom att kontakta företaget och uppge följande information:

а. Identifikation av arbete vars upphovsrätt du anser har kränkts. Vänligen beskriv arbetet och, om möjligt, skicka med en kopia eller information om vilken plats det gäller (t ex en app-sida) där en auktoriserad version av arbetet återfinns.

b. Identifikation av det material vars upphovsrätt du anser har kränkts samt var det finns. Beskriv materialet och uppge webbadressen till det eller någon annan relevant information som gör det möjligt för oss att hitta materialet.

c. Ditt namn, adress, telefonnummer och (om möjligt) e-postadress.

d. Ett utlåtande där du intygar att du har goda skäl att tro att den påtalade användningen av materialet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller att det inte är tillåtet enligt lag.

e. Ett utlåtande där du intygar att den information du har lämnat är korrekt och du ”under ed” är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

f. En signatur eller den elektroniska motsvarigheten från upphovsrättsinnehavaren eller behörig representant.

I försök att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter har företaget en policy för uppsägning av de abonnemangskunder och appens kontoinnehavare som brutit mot bestämmelserna flera gånger.

Frågor och kommentarer

Om du har några kommentarer eller frågor gällande någon del av appen eller dessa användarvillkor, om du behöver support eller om du har några anspråk, kontakta oss på support@flo.health.